Mateo 12:1-50

  • Jesusqa “samarikuna pʼunchaypa Señornin” (1-8)

  • Makin chʼakisqa runata sanoyachin (9-14)

  • Diospa munasqa kamachin (15-21)

  • Jesusqa Diospa espiritunwan supaykunata qharqon (22-30)

  • Mana perdonniyoj jucha (31, 32)

  • “Sachʼataqa poqoyninpi rejsinchej” (33-37)

  • Jonaspa señalnin (38-42)

  • Millay supay watejmanta runaman yaykojtin (43-45)

  • Jesuspa maman, hermanosnin ima (46-50)

12  Chaypacha Jesusqa samarikuna pʼunchaypi* trigo chajras chaupinta pasasharqa. Discipulosnintaj yarqhachikuspa trigo umasta pʼitispa* mikhuyta qallarerqanku.+  Fariseostaj chayta rikuspa Jesusta nerqanku: “¡Qhawaymá! Discipulosniykeqa samarikuna pʼunchaypi mana ruwanata ruwashanku”,+ nispa.  Jesustaj paykunata nerqa: “¿Manachu leerqankichej imatachus David ruwasqanta paypis paywan kajkunapis yarqhachikushajtinku?+  Payqa Diospa wasinman yaykorqa, chantá paypis paywan kajkunapis Diosman jaywasqa tʼantasta*+ mikhorqanku. Chay tʼantataqa mana mikhunankuchu karqa, manachayqa sacerdoteslla.+  ¿Manachu Leypi leerqankichej sacerdotesqa samarikuna pʼunchay templopi trabajasqankuta, chay trabajasqankumantataj mana juchayojchu kasqankuta?+  Noqatajrí niykichej, templomanta nisqaqa aswan kuraj kaypi kashan.+  Diosmanta Qhelqasqapitaj nin: ‘Wajkunata khuyakunaykichejta munani,+ manataj uywasta ñakʼapunawaykichejtachu’,*+ nispa. Chaytachus entiendewajchej karqa chayqa, mana juchachawajchejchu karqa mana juchayojkunataqa.  Noqaqa* samarikuna pʼunchaypa Señornin kani”.+  Chaymanta ripuspataj Jesusqa sinagogankuman yaykorqa. 10  Chaypitaj kasharqa makin chʼakisqa runa.+ Runastaj Jesusta imallamantapis juchachayta munaspa taporqanku: “¿Samarikuna pʼunchaypi sanoyachiyta atikullanchu?”,+ nispa. 11  Jesustaj kuticherqa: “Pillapis qankunamanta uj ovejayojlla kaspa, samarikuna pʼunchaypi chay ovejan tʼoqoman urmaykojtin, ¿manachu orqhokapunman?+ 12  ¿Manachu runaqa aswan valorniyoj ovejamanta nisqaqa? Chayrayku samarikuna pʼunchaypi allin kajta ruwayqa atikullan”, nispa. 13  Chantá chay runata nerqa: “Makiykita aysariy”, nispa. Makinta aysarejtintaj sanoyaporqa, chay ujnin makin jina. 14  Fariseostaj llojsiytawan Jesusta wañuchinankupaj yachachinakorqanku. 15  Chayta yachaspa Jesusqa riporqa. Ashkha runastaj qhepanta rillarqankutaj.+ Tukuy onqosqastataj sanoyacherqa. 16  Chantá paykunata kamacherqa amapuni pimanpis paymanta willanankuta,+ 17  profeta Isaiaspa nisqan juntʼakunanpaj: 18  “¡Kaymin ajllasqa kamacheyqa,+ munakusqaytaj, paytaqa allinpaj qhawani!+ Payman qosaj espirituyta,+ paytaj nacionesman imachus justicia kasqanta sutʼinchanqa. 19  Mana siminakonqachu,+ nitaj qhaparqachanqachu, nillataj pipis callespi parlasqanta uyarenqachu. 20  Mana lajrasqa caña huecallatapis pʼakenqachu, nitaj ñakʼayllataña laurashaj mechallatapis wañuchenqachu,+ cheqan kajta allinta sayachinankama. 21  Cheqamanta paypa sutinpi naciones suyakonqanku”,+ nispa. 22  Chantá supayniyoj runata pusamorqanku, chay runaqa ciegotaj opitataj karqa, Jesustaj sanoyacherqa. Chay opitataj parlarerqa, qhawarerqataj. 23  Tukuy runastaj tʼukuspa ninakorqanku: “¿Manachu kayqa Davidpa Wawan kanman?”, nispa. 24  Chayta uyarispa fariseosqa nerqanku: “Kay runaqa supaykunata qharqon supaykunaj kamachejninku Satanaspa* atiyninwan”,+ nispa. 25  Jesustaj imatachus yuyashasqankuta yachaspa nerqa: “Mayqen nacionllapipis tʼaqanaku kan chayqa, chay nacionqa chinkapun. Chantá mayqen llajtallapipis chayri familiallapipis tʼaqanaku kan chayqa chinkapullantaj. 26  Ajinallataj, Satanaschus Satanasllatataj qharqon chayqa, pay kikin tʼaqanasqa kashan. Jina kajtenqa gobiernon chinkanqa. 27  Chantá Satanaspa* atiyninwanchus supaykunata qharqoni chayqa, ¿pejpa atiyninwantaj discipulosniykichej supaykunata qharqonkuri? Chayrayku paykunallataj juzgasonqachej. 28  Sichus noqa Diospa espiritunwan supaykunata qharqoni chayqa, Diospa Gobiernonqa taripasunkichejña.+ 29  Chanta, ¿imaynatataj pipis kallpasapa runaj wasinman yaykunman, kapuynintataj apakapunman? ¿Manachu kallpasapa runataraj watanan kanman? Chaymantaraj kapuyninta apakapuyta atinman. 30  Pillapis mana noqawan kajqa, contraypi kashan. Runasta noqawan mana tantajpis, runasta noqamanta ayqechin.+ 31  ”Chayrayku niykichej: Runasqa perdonasqa kanqanku tukuy laya* juchasninkumanta, ima sajrata rimasqankumantapis. Espiritoj contranta rimajrí, mana perdonasqachu kanqa.+ 32  Sichus pipis noqaj* contrayta uj simillatapis parlan chayqa, perdonasqa kanqa.+ Pillapis espíritu santoj contranta parlajrí, manapuni perdonasqachu kanqa, ni kay tiempopi,* ni jamoj tiempopipis.+ 33  ”Qankunachus sumaj sachʼa kankichej chayqa, poqoyniykichejqa sumajllataj kanqa. Mana allin sachʼa kankichej chayrí, poqoyniykichejqa manallataj allinchu kanqa. Sachʼataqa poqoyninpi rejsinchej.+ 34  Katari uñas,+ ¿imaynatataj allin imasta parlawajchej sajras kashaspari? Sonqopi imachus juntʼa kashan, chaymanta simeqa parlan.+ 35  Kʼacha runaqa allin imasta parlan, sonqonpi allin imas kasqanrayku, sajra runatajrí sajra imasta parlan, sonqonpi sajra imas kasqanrayku.+ 36  Noqatajrí niykichej: Runasqa Juicio Pʼunchaypi cuentata qonqanku,+ tukuy qhasi manakajta parlasqankumanta. 37  Qanpis parlasqaykinejta cheqanpaj qhawasqa kanki, parlasqaykinejllatataj juchachasqa kanki”. 38  Chantá leymanta wakin yachachejkuna, fariseospis Jesusta nerqanku: “Yachachejníy, uj señalta rikuchinawaykuta munayku”,+ nispa. 39  Jesustaj paykunaman kuticherqa: “Kay tiempomanta sajra runas, Diosta wasanchajkuna,* uj señalta mañakushallankupuni. Manataj ima señaltapis rikonqankuchu, manachayqa profeta Jonaspa señalnillanta.+ 40  Imaynatachus Jonás jatun pescadoj wijsanpi kinsa pʼunchayta, kinsa tutatawan karqa,+ ajinallatataj noqapis* jallpʼaj sonqonpi kinsa pʼunchayta, kinsa tutatawan kasaj.+ 41  Ninivemanta runasqa, kay tiempomanta runaswan Juicio Pʼunchaypi kausarimonqanku, paykunatataj juchachanqanku. Ninivemanta runasqa Jonás willasqanrayku juchasninkumanta pesachikorqanku.+ Chaywanpis Jonasmanta nisqaqa, aswan kuraj kaypi kashan.+ 42  Sur ladomanta* reinaqa, kay tiempomanta runaswan Juicio Pʼunchaypi kausarimonqa, paykunatataj juchachanqa. Payqa karu jallpʼamanta jamorqa Salomonpa yachayninta uyarej.+ Chaywanpis Salomonmanta nisqaqa, aswan kuraj kaypi kashan.+ 43  ”Millay supayqa uj runamanta llojsispa, chʼaki jallpʼasta purimun samarinanpaj uj lugarta maskʼaspa, manataj tarinchu.+ 44  Chantá nin: ‘Wasiyman kutipusaj, mayqenmantachus llojsiporqani chayman’, nispa. Chayaspataj taripan chʼusajta, pichasqata, kʼachanchasqatataj. 45  Chantá rispa waj qanchis supaykunatawan pusamun, paymanta aswan sajrasta, chay runaman yaykuspataj chaypi tiyakunku. Chay runaj kausaynintaj, ñaupajmanta nisqaqa aswan mana walejman tukupun.+ Ajinallataj kanqa kay tiempomanta sajra runaswanpis”. 46  Jesús runasman parlashajtillanraj, mamanwan hermanosninwan chayamorqanku.+ Paykunaqa Jesuswan parlayta munaspa jawallapi sayasharqanku.+ 47  Jinallapi uj runa Jesusta nerqa: “Mamaykiwan hermanosniykiwan jawapi sayashanku, qanwan parlayta munashanku”, nispa. 48  Jesustaj chay runaman kuticherqa: “¿Pitaj mamayri? ¿Pikunataj hermanosniy kankuri?”, nispa. 49  Makinwan discipulosninta rikuchispataj nerqa: “Kaykunamá kanku mamay, hermanosniypis.+ 50  Pichus cielopi kashaj Tataypa munayninta ruwajqa, chaymin hermanoy, hermanay, mamaytaj”,+ nispa.

Sutʼinchaykunasnin

Pʼitiy: waj lugarespi ninku tʼipiy.
Glosariopi samarikuna pʼunchay nisqata leeriy.
Chayri “Diospa ñaupaqenpi kaj nisqa tʼantasta”.
Ñakʼay: waj lugarespi ninku degollay, wañuchiy.
Griego parlaypeqa nin, “Runaj Wawan”. Glosariopi runaj wawan nisqata leeriy.
Chayri “Beelzebubpa”. Chayqa Satanaspa ujnin sutin.
Chayri “Beelzebubpa”. Chayqa Satanaspa ujnin sutin.
Chayri “tukuy rijchʼaj”.
Griego parlaypeqa nin, “Runaj Wawan”. Glosariopi runaj wawan nisqata leeriy.
Glosariopi kay mundoj imasnin nisqata leeriy.
Griego parlaypeqa nin, “qhenchachakojkuna”.
Griego parlaypeqa nin, “Runaj Wawan”. Glosariopi runaj wawan nisqata leeriy.
Chayri “Ura ladomanta”.