Mateo 8:1-34

  • Jesús sanoyachin lepra onqoyniyoj runata (1-4)

  • Soldadospa capitannin creen (5-13)

  • Jesusqa Capernaumpi ashkha onqosqasta sanoyachin (14-17)

  • Jesusta qhatikuyta munajkuna (18-22)

  • Jesusqa sinchʼi wayrata chʼinyachin (23-27)

  • Jesusqa supaykunata khuchisman kachan (28-34)

8  Jesús orqomanta uraykamusqantawan, may chhika runas qhepanta rerqanku.  Chantá uj lepra onqoyniyoj runaqa Jesusman chimpaykorqa, qonqoriykukuspataj nerqa: “Señor, munajtiykeqa atinki sanoyachiwayta”,*+ nispa.  Jesustaj payta llankharispa nerqa: “Arí, munani. Sanoyapuy”, nispa.+ Chay ratopachataj chay runaqa lepra onqoyninmanta sanoyaporqa.+  Jesustaj chay runata nerqa: “Uyariway, ama pimanpis kaytaqa willankichu,+ manachayqa rispa sacerdotewan* rikuchikamuy,+ chantá Moisés kamachisqanman jina jaywanaykita qomuy,+ sacerdotes yachanankupaj sanoyapusqaykitaña”, nispa.  Jesús Capernaúm llajtaman yaykojtintaj, soldadospa capitannenqa payman qayllaykuspa rogakorqa:+  “Señor, kamachiy suchuyapun, wasipi wijchʼurayashan, maytataj ñakʼarishan”, nispa.  Jesustaj kuticherqa: “Wasiykiman chayaspa sanoyachisaj”, nispa.  Soldadospa capitannintaj kuticherqa: “Señor, noqaqa mana wasiyman yaykunaykipaj jinachu kani, uj simillata niy, kamachiytaj sanoyaponqa.  Noqapis kurajkunaj kamachillan kani, soldadostapis kamachini, ujninta ‘riy’ nini, rintaj, ujninta ‘jamuy’ nini, jamuntaj, esclavoytapis ‘kayta ruway’ nini, ruwantaj”, nispa. 10  Jesusqa chayta uyarispa tʼukorqa, qhepanta rejkunamantaj nerqa: “Cheqatapuni niykichej: Israelpeqa mana pitapis kay jina jatun creeyniyojta tarinichu.+ 11  Kayta niykichej: Ashkha runas jamonqanku inti llojsimuynejmanta, inti yaykuynejmantapis. Cielopi kaj Gobiernopitaj mesaman tiyaykonqanku+ Abrahanwan, Isaacwan, Jacobwan ima. 12  Chay Gobiernoj wawasnintajrí, jawa laqhaman wijchʼusqa kanqanku. Chaypitaj waqanqanku, kirusninkutapis kʼarurachenqanku”,*+ nispa. 13  Chantá Jesusqa soldadospa capitanninta nerqa: “Kutipullay wasiykiman. Chay mañakusqaykeqa creesqaykiman jina ruwasqa kachun”,+ nispa. Kamachintaj chay nisqan ratollataj sanoyaporqa.+ 14  Jesusqa Pedroj wasinman yaykuspa, Pedroj suegranta+ sirisqata* rikorqa calenturawan* onqosqata.+ 15  Chantá onqosqaj makinta llankharisqantawan,+ calenturan chinkaporqa, jatarimuspataj Jesuspaj waykʼuporqa. 16  Chʼisiyaytataj runasqa, Jesusman ashkha supayniyoj runasta pusamorqanku, Jesustaj uj simillawan chay supaykunata runasmanta qharqorqa, tukuy onqosqastapis sanoyacherqa. 17  Ajinamanta profeta Isaiaspa nisqan juntʼakunanpaj, pay nerqa: “Pay kikin onqoyninchejta aparqa, nanayninchejtapis qʼeperqa”,+ nispa. 18  Jesusqa muyuyninpi ashkha runasta rikuspa, discipulosninta qocha chimpaman rinankuta kamacherqa.+ 19  Chantá leymanta yachachej runa payman qayllaykuspa nerqa: “Yachachejníy, qhepaykita risaj maymanchá rinki chayman”,+ nispa. 20  Jesustajrí nerqa: “Atojkunaqa juskʼuspi wasiyoj kanku, pʼisqospis thapayoj kanku, noqaypatataj* ni imay kanchu puñurikunallaypajpis”,+ nispa. 21  Ujnin discipulontaj Jesusta nerqa: “Señor, ñaupajtaqa tataytaraj pʼampaykamusaj ari”,+ nispa. 22  Jesustaj nerqa: “Qhepayta jamullaypuni, saqey wañusqas wañusqasninkuta pʼampanankuta”,+ nispa. 23  Chantá Jesuswan discipulosninwanqa uj canoaman wicharispa riporqanku.+ 24  Qochapitaj ujllata sinchʼi wayra oqharikorqa, yakutaj mayta qhollchoqeyaspa canoaman juntʼaykamusharqa, Jesustajrí puñusharqa.+ 25  Discipulosnintaj chimpaykuspa rijchʼaricherqanku, nerqankutaj: “Señor, ¡salvawayku! ¡Chinkaykushanchejña!”, nispa. 26  Jesustaj paykunata nerqa: “Pisi creeyniyoj runas, ¿imaraykutaj kay jinatapuni manchachikunkichejri?”,*+ nispa. Sayariytawantaj wayratawan qochatawan kʼamerqa, may chʼintaj karqa.+ 27  Discipulosnintaj mayta tʼukuspa nerqanku: “¿Pitaj kay runari? Wayrapis qochapis kasunku”, nispa. 28  Jesusqa qocha chimpaman Gadara jallpʼaman chayarqa, chaypitaj iskay supayniyoj runas panteonmanta llojsimuspa payman chimpaykorqanku.+ Chay runas manchay phiñas kasqankurayku, chay ñantaqa ni pipis purejñachu. 29  Chantá ujllata qhaparerqanku: “Diospa Wawan, ¿ima ruwanayku tiyan qanwanri?+ ¿Manaraj señalasqa tiempo+ kashajtinchu ñakʼarichej jamuwayku?”,+ nispa. 30  Paykunamanta karunejpitaj may chhika khuchis mikhusharqanku.+ 31  Chay supaykunataj Jesusmanta mayta mañakorqanku: “Kay runasmanta qharqowajtiykoqa, jaqay khuchisman yaykunaykupaj kachawayku”,+ nispa. 32  Paytaj kuticherqa: “¡Riychej!”, nispa. Paykunataj chay iskay runasmanta llojsispa khuchisman yaykorqanku. Tukuynin khuchistaj qaqanta qochaman wijchʼuykukorqanku, yakupitaj wañorqanku. 33  Khuchista michejkunataj ayqekorqanku, llajtaman rispataj tukuy imata willaramorqanku, chay supayniyoj runasmantapis. 34  Chantá llajtantin Jesusta taripaj llojsimorqanku, taripaytawantaj mayta rogakorqanku jallpʼankumanta ripunanta.+

Sutʼinchaykunasnin

Chayri “llimphuchawayta”.
Glosariopi sacerdote nisqata leeriy.
Kʼarurachenqanku nispaqa rabiakunankuta, ni imanakuyta atinankuta niyta munashan.
Siriy: waj lugarespi ninku winkuy.
Chayri “kʼaja onqoywan”.
Griego parlaypeqa nin, “Runaj Wawan”. Glosariopi runaj wawan nisqata leeriy.
Chayri “qʼewakunkichejri”.