Mateo 10:1-42

  • Jesuspa 12 apostolesnin (1-4)

  • Willamunapaj yuyaychaykuna (5-15)

  • Jesuspa discipulosnin qhatiykachasqas kanqanku (16-25)

  • Diosta manchachikuychej, amataj runastaqa (26-31)

  • Jesusrayku tʼaqanakuy rikhurinanmanta (32-39)

  • Jesuspa discipulosninta wajyarikuna (40-42)

10  Chantá 12 discipulosninta wajyaspa, paykunaman atiyta qorqa supaykunata qharqonankupaj,+ tukuy laya* onqoyniyoj runasta, tukuy laya nanayniyoj runastapis sanoyachinankupaj.  Chay 12 apostolespa sutisnenqa kaykuna kanku:+ Ñaupajta Simón, pitachus Pedro+ ninku chay, chantá hermanon Andrés,+ Zebedeoj wawan Santiago, hermanon Juan,+  Felipe, Bartolomé,+ Tomás,+ impuestero Mateo,+ Alfeoj wawan Santiago, Tadeo,  Cananita* Simón, chantá Judas Iscariote, pichus aswan qhepaman Jesusta japʼicherqa chay.+  Jesusqa chay 12 apostolesta kacharqa kay jinata kamachispa:+ “Ama rinkichejchu nacionespa ñanninkutaqa, amallataj yaykunkichejchu Samariaj llajtasninmanpis.+  Astawanqa kutin kutita Israel nacionmanta chinkasqa ovejasta maskʼamuychej.+  Rishaspaqa willaychej: ‘Cielopi kaj Gobiernoqa qayllapiña kashan’,+ nispa.  Onqosqasta sanoyachiychej,+ wañusqasta kausarichiychej, lepra onqoyniyojkunata sanoyachiychej,* supaykunatapis qharqoychej. Qankunaqa mana pagaspalla japʼerqankichej, qoshaspaqa amallataj pagachikuychejchu.  Ama chumpiykichejpi* apaychejchu qorita, qolqeta, nitaj cobretapis.+ 10  Nillataj ñanpaj apakuychejchu mikhuna wayaqata,* iskay ropasta,* waj jukʼutasta,* nillataj waj tojnutapis.+ Trabajaj runaqa mikhuchisqapuni kanqa.+ 11  ”Ima llajtallamanpis ima ranchollamanpis yaykuspaqa, chaypi maskʼaychej pichus uyariyta munajta, chaypitaj qhepakuychej ripunaykichejkama.+ 12  Uj wasiman yaykuspaqa, chaypi kajkunata napaykuychej. 13  Paykunachus uyariyta munasunkichej chayqa, ‘allin kausay kachun’ nisqaykichejqa paykunata yanapachun.+ Mana uyariyta munasunkichej chayqa, ‘allin kausay kachun’ nisqaykichejqa qankunaman kutinpuchun. 14  Sichus mayqen wasipipis mayqen llajtapipis mana wajyarikusonqachejchu, nitaj parlasqaykichejtapis uyarisonqachejchu chayqa, chaymanta llojsipushaspaqa chakisniykichejmanta jallpʼata thalarakuychej.+ 15  Cheqatapuni niykichej: Chay llajtapaj Juicio Pʼunchayqa aswan sinchʼi kanqa, Sodoma, Gomorra+ jallpʼasmanta nisqaqa. 16  ”Ovejasta jina atojkunaj* chaupinkuta kachashaykichej. Chayrayku kataris jina sumaj yuyayniyoj kaychej, palomas jinataj mana juchachana.+ 17  Allinta cuidakuychej, runasqa juzgadosman jaywaykusonqachej,+ sinagogasninkupitaj+ jasutʼisonqachej.+ 18  Noqarayku apasonqachej kamachejkunaman, reyesman ima,+ paykunapis nacionesmanta kajkunapis noqamanta yachanankupaj.+ 19  Jaywaykusojtiykichejqa ama llakikuychejchu imaynatachus parlanaykichejmanta chayri imatachus ninaykichejmanta. Chay ratopacha Dios yuyaychasonqachej imatachus ninaykichejta.+ 20  Mana qankunallachu parlankichej, Tataykichej espiritunwan* yanapasonqachej parlanaykichejpaj.+ 21  Uj runaqa hermanonta wañuchichenqa, tatapis wawanta. Wawaspis tatasninkoj contranta oqharikonqanku, wañuchichenqankutaj.+ 22  Qankunaqa sutiyrayku tukuy runaspa chejninan kankichej.+ Pichus tukukuykama aguantajrí,* chaymá salvasqa kanqa.+ 23  Uj llajtapi qhatiykachasunkichej chayqa, waj llajtamanñataj ayqeychej.+ Cheqatapuni niykichej: Manaraj Israelpa tukuy llajtasninpi willayta tukushajtiykichej, noqaqa* chayamusajña. 24  ”Yachakojqa mana yachachejninmanta aswan kurajchu, nillataj kamachipis patronninmanta aswan kurajchu.+ 25  Yachakojqa yachachejnin jina kaspa sonqo juntʼasqa kachun, kamachipis patronnin jina kaspa sonqo juntʼasqallataj kachun.+ Wasiyojtachus Satanás*+ ninku chayqa, ¡astawanrajchá ajinata nenqanku wasinpi kajkunataqa! 26  Chayrayku ama paykunata manchachikuychejchu. Mana imapis pakasqa kayta atinchu mana sutʼinchakojqa, nillataj pakaypi kajpis mana yachakojqa.+ 27  Imatachus laqhallapi niykichej chaytaqa sutʼipi niychej. Chhichisqallata uyarisqaykichejtapis terraza patasmanta* willaychej.+ 28  Qankunata wañuchiyta atejkunataqa ama manchachikuychejchu,+ mana paykunamantachu kashan qhepaman kausarimunaykichejqa. Astawanqa pichus Hinón wayqʼopi* qankunata chinkachiyta atin, chayta manchachikuychej.+ 29  Iskay pʼisqetustaqa pisi valorniyoj qolqellapi* vendenku, ¿icharí? Chaywanpis ni uj pʼisqetullapis pampaman urmanchu mana Tataykichejpa yachanantaqa.+ 30  Umaykichejmanta chujchasniykichejpis tukuyninku yupasqa kashanku. 31  Chayrayku ama manchachikuychejchu, qankunaqa ashkha pʼisqetusmantapis astawanraj valenkichej.+ 32  ”Sichus pipis runaspa ñaupaqenpi rejsiwasqanta nin chayqa,+ noqapis payta rejsisqayta nillasajtaj cielopi kashaj Tataypa ñaupaqenpi.+ 33  Chantá sichus pipis runaspa ñaupaqenpi mana rejsiwasqanta nin chayqa, noqapis payta mana rejsisqayta nillasajtaj cielopi kashaj Tataypa ñaupaqenpi.+ 34  Ama yuyaychejchu kay jallpʼaman allin kausayta apamoj jamusqayta. Mana allin kausayta apamojchu jamuni, manachayqa tʼaqanachej* jamuni.+ 35  Noqaqa runasta tʼaqanachej jamuni. Qhari wawaqa tatanpa contranpi kanqa, warmi wawapis mamanpa contranpi, ñojchʼapis* suegranpa contranpi.+ 36  Runaj enemigosnenqa kikin wasillanmantataj kanqanku. 37  Tatanta mamanta noqamanta astawan munakojqa, mana noqaypata kananpaj jinachu. Qhari wawanta warmi wawanta noqamanta astawan munakojpis, manallataj noqaypata kananpaj jinachu.+ 38  Sichus pipis mana ñakʼarina kʼaspin* aparisqa qhepayta jamonqa chayqa, mana noqaypata kananpaj jinachu.+ 39  Kausayninta salvayta munajqa wañonqa. Noqarayku wañojrí kausarimonqa.+ 40  ”Qankunata wajyarikojqa, noqatapis wajyarikullawantaj. Noqata wajyarikuwajtaj, kachamuwajniytapis wajyarikullantaj.+ 41  Pichus uj profetata wajyarikun, profeta kasqanrayku chayqa, profetaj tʼinkanta japʼenqa.+ Pichus cheqan runata wajyarikun, cheqan runa kasqanrayku chayqa, cheqan runaj tʼinkanta japʼenqa. 42  Cheqatapuni niykichej: Pillapis kay juchʼuykunamanta ujninman, discipuloy kasqanrayku uj vaso yakullatapis jaywarejqa tʼinkanta japʼenqapuni”.+

Sutʼinchaykunasnin

Chayri “tukuy rijchʼaj”.
Chayri “imatapis tukuy sonqo ruwarqoj”.
Chayri “llimphuchaychej”.
Chay chumpeqa qolqe churanayoj karqa.
Chayri “bolsata”.
Chayri “waj ropata”.
Chayri “waj abarcasta”.
Griego parlaypeqa nin, “lobospa”. Loboqa atojman rijchʼakun, aswan jatuntaj.
Glosariopi espíritu nisqata leeriy.
Chayri “sinchʼita sayajrí”.
Griego parlaypeqa nin, “Runaj Wawan”. Glosariopi runaj wawan nisqata leeriy.
Chayri “Beelzebub”. Chayqa Satanaspa ujnin sutin, supaykunaj kamachejninkojta.
Chayri “wasi patasmanta”.
Glosariopi Hinón wayqʼo nisqata leeriy.
Griego parlaypeqa nin, “uj asarionllapi”. Yanapa B14 nisqata leeriy.
Griego parlaypeqa nin, “manachayqa espadata churaj”.
Ñojchʼa: waj lugarespi ninku qhachuni, yerna.
Chayri “ñakʼarina posten”. Glosariopi ñakʼarina kʼaspi nisqata leeriy.