Mateo 5:1-48

 • JESÚS ORQOPI YACHACHIN (1-48)

  • Jesús yachachiyta qallarin (1, 2)

  • Kusikojkuna (3-12)

  • Kay jallpʼaj kachin, kʼanchaynintaj (13-16)

  • Jesusqa Leyta juntʼaj jamorqa (17-20)

  • Jesusqa parlan: phiñanakuymanta (21-26), qhenchachakuymanta (27-30), divorciakuymanta (31, 32), juraymanta (33-37), kutichikuymanta (38-42), enemigosta munakuymanta (43-48)

5  Jesusqa ashkha runasta rikuspa orqoman wicharerqa, chaypi tiyaykukojtintaj discipulosnin* payman qayllaykorqanku.  Paytaj kay jinata yachacherqa:  “Kusisqa kanku Diosta necesitasqankuta reparakojkunaqa,*+ cielopi kaj Gobiernoqa paykunajta.  ”Kusisqa kanku llakikojkunaqa, paykunaqa sonqochasqa kanqanku.+  ”Kusisqa kanku llampʼu sonqoyojkunaqa,+ paykunaqa kay jallpʼata herenciankupaj japʼenqanku.+  ”Kusisqa kanku cheqan kaj ruwakunanta mayta munajkunaqa,*+ chay munasqankoqa juntʼakonqapuni.+  ”Kusisqa kanku khuyakojkunaqa,+ paykunaqa khuyasqallataj kanqanku.  ”Kusisqa kanku llimphu sonqoyojkunaqa,+ paykunaqa Diosta rikonqanku.  ”Kusisqa kanku allin kausay kananpaj yanapakojkunaqa,*+ paykunaqa Diospa wawasnin nisqa kanqanku. 10  ”Kusisqa kanku cheqan kajrayku* qhatiykachasqa kajkunaqa,+ cielopi kaj Gobierno paykunajta kasqanrayku. 11  ”Kusisqa kankichej runas noqarayku rimasojtiykichej,+ qhatiykachasojtiykichej,+ llullakuspa imaymana sajrata qankunamanta parlajtinkupis.+ 12  Kusikuychej jatun kusiywan,+ cielopi tʼinkaykichejqa jatun.+ Runasqa ajinallatataj qhatiykacharqanku ñaupa profetastapis.+ 13  ”Qankunaqa jallpʼaj kachin kankichej,+ kachichus laqʼayapunman chayqa, ¿imaynatá watejmanta kachiman tukunmanri? Manaña imapajpis valenmanñachu, manachayqa jawaman wijchʼunallapajña,+ runa sarunanpajtaj. 14  ”Qankunaqa kay mundoj kʼanchaynin kankichej.+ Orqo patapi llajtaqa mana pakasqa kayta atinchu. 15  Mana pipis mecherota japʼichiytawanqa canastawan* kʼumpuykunchu, manachayqa pataman churan, wasipi tukuy kajkunata kʼanchananpaj.+ 16  Ajinallatataj qankunapis kʼanchayniykichejta runaspa ñaupaqenpi kʼanchachiychej,+ sumaj ruwasqasniykichejta rikuspa+ cielopi kashaj Tataykichejta jatunchanankupaj.+ 17  ”Ama yuyaychejchu Leyta chayri Profetaspa yachachisqankuta chinkachej jamusqayta. Mana chinkachejchu jamuni, astawanqa juntʼaj jamuni.+ 18  Cheqatapuni niykichej: Cielopis jallpʼapis chinkarinkumanraj, Leymantarí mana aswan juchʼuy letrallapis chayri uj chʼiñi letrallapis chinkarenqachu manaraj juntʼakuspaqa.+ 19  Chayrayku sichus pipis kay juchʼuy kamachisqasmanta ujllatapis mana kasukunmanchu, wajkunamanpis mana kasukuyta yachachillanmantaj chayqa, mana cielopi kaj Gobiernopaj jinachu kanqa. Sitajchus pipis chay kamachisqasta kasukun, wajkunamanpis kasukuyta yachachillantaj chayqa, cielopi kaj Gobiernopaj jina kanqa. 20  Qankunata niykichej: Sichus leymanta yachachejkunamanta, fariseosmantawan nisqa,+ mana aswan cheqan runaschu* kankichej chayqa, cielopi kaj Gobiernoman mana jaykʼajpis yaykunkichejchu.+ 21  ”Qankunaqa uyarerqankichejña ñaupa tatasniykichejman nisqa kasqanta: ‘Ama runata wañuchinkichu,+ pillapis runata wañuchejqa juzgadoman apasqa kanqa’,+ nispa. 22  Noqatajrí niykichej: Sichus pipis hermanonpaj phiñasqallapuni kanman chayqa,+ juzgadopi juchachasqa kanqa, chantá pillapis hermanonta ‘wampu’ nejqa, aswan Jatun Juzgadopi juchachasqa kanqa. Hermanonta ‘¡millay sonso!’ nejtajrí, Hinón wayqʼo* nina laurayman chayananpaj jinaña kashan.+ 23  ”Chayrayku, sichus altarman* jaywanaykita apashaspa,+ yuyarikuwaj hermanoyki qanpaj phiñasqa kasqanta chayqa, 24  altarpa ñaupaqenpi jaywanaykita saqey, hermanoykiwanraj ñaupajta allinyakamuy, chaymanta kutimusparaj jaywanaykita jaywanki.+ 25  ”Qanmanta quejakojchus juzgadoman apashasunki chayqa, ñanpi paywan usqhayllata allinyakapuy, ama juezwan japʼichisunanpaj. Juezqa juzgadoj guardianman jaywaykusunkiman, guardiataj carcelman wisqʼaykusunkiman.+ 26  Cheqatapuni niyki: Manapuni chaymantaqa llojsimuwajchu tukuy qolqeykita* paganaykikama. 27  ”Qankunaqa uyarerqankichejña nisqa kasqanta: ‘Ama qhenchachakunkichu’,+ nispa. 28  Noqatajrí niykichej: Pillapis uj warmita munapayaspa qhawallanpuni chayqa,+ ñapis chay warmiwan sonqonpi qhenchachakunña.+ 29  Chayrayku, sichus paña ñawiyki pantachishasunki chayqa,* sikʼikuspa karuman choqay.+ Aswan allin kanman ujnin ñawillayki chinkanan, tukuy cuerpoyki Hinón wayqʼoman* wijchʼuykusqa kananmantaqa.+ 30  Ajinallatataj sichus paña makiyki pantachishasunki chayqa, khuchukuspa karuman choqay.+ Aswan allin kanman ujnin makillayki chinkanan, tukuy cuerpoyki Hinón wayqʼoman wijchʼuykusqa kananmantaqa.+ 31  ”Chantapis nikullarqataj: ‘Pillapis warminmanta divorciakojqa, divorcio papelta qopuchun’, nispa.+ 32  Noqatajrí niykichej: Pichus warmin mana khuchichakuy juchaman urmajtillan,* paymanta divorciakojqa, qhenchachakuyman warminta urmachinman. Chay divorciasqa warmiwan casarakojpis qhenchachakullantaj.+ 33  ”Uyarillarqankichejtaj ñaupa tatasniykichejman nisqa kasqanta: ‘Ama qhasitaqa juranaykichu tiyan.+ Jehová* Diosman imatachus nisqaykitaqa juntʼanayki tiyan’,+ nispa. 34  Noqatajrí niykichej: Amapuni jaykʼajpis juraychejchu.+ Ni cieloraykupis juraychejchu, cieloqa Diospa kamachina tiyanan. 35  Nillataj juraychejchu jallpʼaraykupis, jallpʼaqa Diospa chaki sarunan,+ nitaj Jerusalenraykupis, Jerusalenqa jatun Reypa llajtan.+ 36  Nillataj juraychu umaykiraykupis, qanqa ni uj chujchallaykitapis yurajyachiyta, nitaj yanayachiyta atiwajchu. 37  Parlasqaykichej kay jina kachun: ‘Arí’ nisqaykichejqa, arí kachun, ‘mana’ nisqaykichejpis, mana kachun.+ Chayta mana juntʼayqa Diablomanta jamun.+ 38  ”Qankunaqa uyarerqankichej: ‘Ñawimanta ñawi, kirumanta kiru’,+ nikusqanta. 39  Noqatajrí niykichej: Ama sajra runawanqa churanakuychejchu. Astawanqa pillapis paña lado uyaykipi laqʼasojtenqa, lloqʼe lado uyaykitawan rikuchiy.+ 40  Sichus pipis ujnin ropaykita japʼikapuyta munaspa, juzgadoman apasuyta munan chayqa, ujnin ropaykitawan lluchʼukuspa qopuy.+ 41  Chantá pillapis autoridad kaspa uj kilometrota* qʼepinta apaysinaykita kamachisojtenqa, iskay kilometrosta apaysiy. 42  Mañakusojmanqa jayway, ‘manuriway’* nisojmanpis ama ‘mana’ niychu.+ 43  ”Qankunaqa uyarerqankichej: ‘Runa masiykita munakuy,+ enemigoykitataj chejnikuy’, nikusqanta. 44  Noqatajrí niykichej: Enemigosniykichejtaqa munakullaychejpuni,+ qhatiykachasojkunapajpis Diosmanta mañapullaychejpuni.+ 45  Ajinamanta cielopi kashaj Tataykichejpa wawasnin kankichej,+ payqa sajra runaspaj, kʼacha runaspajpis intinta llojsichimun, cheqan runaspaj, mana cheqan runaspajpis parachimun.+ 46  Qankunata munakojkunallatachus munakunkichej chayqa, ¿ima tʼinkayojtaj kawajchejri?+ ¿Nichu impuestosta cobrajkunapis paykunata munakojkunallata munakunku? 47  Sichus hermanosnillaykichejta napaykunkichej chayqa, ¿ima aswan allintataj ruwankichejri? ¿Nichu nacionesmanta runaspis ajinallatataj ruwanku? 48  Imaynatachus cielopi kaj Tataykichej ruwan, ajinallatataj qankunapis ruwaychej.+

Sutʼinchaykunasnin

Chayri “yachachisqasnin”. Glosariopi discípulo nisqata leeriy.
Chayri “Kusisqa kanku espiritupi wajchasqa”.
Chayri “cheqan kajtapuni ruwayta munajkunaqa”. Griego parlaypeqa nin, “cheqan kajmanta yarqhachikojkuna, chʼakichikojkunapis”.
Chayri “wajkunawan allinpi kausakojkunaqa”.
Chayri “cheqan kajta ruwasqankurayku”.
Chayri “midina canastawan”. Chayqa chʼaki mikhuykunata midinapaj karqa.
Chayri “mana aswan kasukojkunachu”.
Chaypeqa qʼopata ruphachej kanku, Jerusalén llajtaj jawanpitaj karqa. Glosariopi Hinón wayqʼo nisqata leeriy.
Glosariopi altar nisqata leeriy.
Chayri “qhepa kaj juchʼuy qolqesituta”. Griego parlaypeqa nin, “qhepa kaj cuadranteta”. Yanapa B14 nisqata leeriy.
Chayri “juchaman urmachishasunki chayqa”.
Glosariopi Hinón wayqʼo nisqata leeriy.
Chayri “warmin mana wajwan puriykojtillan”. Griego parlaypeqa nin, pornéia. Glosariopi khuchichakuy jucha nisqata leeriy.
Yanapa A5 nisqata leeriy.
Chayri “uj millata”. Glosariopi milla nisqata leeriy.
Kaypeqa parlashan mana interesniyojta manurinamanta.