Mateo 24:1-51

 • CRISTO KUTIMUNAN TIEMPOMANTA SEÑAL (1-51)

  • Guerras, yarqhaykuna, terremotos ima (7)

  • Sumaj willaykunata willakonqa (14)

  • Manchay ñakʼariy (21, 22)

  • Cristoj señalnin (30)

  • Higo sachʼamanta (32-34)

  • Noejpa tiemponpi jina (37-39)

  • “Rijchʼarisqallapuni kaychej” (42-44)

  • Allin kamachi, sajra kamachi (45-51)

24  Jesús templomanta llojsimushajtin discipulosnenqa qayllaykorqanku, templotawan perqasnintawantaj qhawaricherqanku.  Jesustaj paykunata nerqa: “¿Rikunkichejchu kay tukuy imasta? Cheqatapuni niykichej: Kaypeqa manapuni uj rumillapis rumi patapeqa qhepakonqachu, tukuynin thuñisqa kanqa”,+ nispa.  Jesús Olivos orqopi tiyashajtin, discipulosnenqa qayllaykuspa sapallanpi taporqanku: “Willawayku: ¿Maykʼajtaj chay imas kanqari? Chanta, ¿ima señaltaj kanqa kutimunayki tiempomanta,*+ kay mundoj imasninpa* tukukuyninmantawanri?”,+ nispa.  Jesustaj kuticherqa: “Allinta qhawakuychej. Pajtataj pipis chʼaukiyasunkichejman.*+  Ashkhas sutiypi jamuspa nenqanku: ‘Noqa Cristo kani’, nispa, ashkhastataj chʼaukiyanqanku.*+  Qankunaqa uyarinkichej tukuynejpi guerras kashasqanta. Chaymantaqa ama mancharikunkichejchu. Chay imasqa kananpuni tiyan, chaywanpis manaraj tukukuychu kanqa.+  ”Uj nacionqa waj nacionwan maqanakonqa, uj gobiernopis waj gobiernowan maqanakonqa.+ Kaynejpi jaqaynejpitaj yarqhaykuna,+ terremotos ima kanqa.+  Chay tukuy imasqa manchay ñakʼariykunaj* qallariynillanraj kanqa.  ”Chantá runasqa qhatiykachasonqachej,*+ wañuchisonqachejtaj,+ sutiyraykutaj tukuy naciones chejnisonqachej.+ 10  Chantá ashkhas manaña creenqankuchu,* purajmanta chʼatanakonqanku,* chejninakonqankutaj. 11  Ashkha llulla profetas rikhurimuspa ashkhasta pantachenqanku.+ 12  Sajra kausay* yapakusqanraykutaj, casi tukuypa munakuynin chiriyaponqa. 13  Tukukuykama aguantajrí* salvasqa kanqa.+ 14  Diospa Gobiernonmanta sumaj willaykunapis jallpʼantinpi willakonqa tukuy naciones yachanankupaj,+ chaypachamá tukukoyqa jamonqa. 15  ”Chayrayku profeta Danielnejta Dios nisqanman jina, qankuna rikunkichej chay manchay millachikuna thuñejta templopi sayashajta+ (leejqa* allinta entiendechun). 16  Chayta rikuspa Judeapi kajkunaqa orqosman ayqechunku.+ 17  Terrazapi* kajpis ama uraykamuchunchu wasinmanta imallatapis orqhonanpaj. 18  Chajrapi kajpis ama wasinman kutichunchu ropanta oqharimunanpaj. 19  Ay chay tiempopi wijsayoj warmismanta, ñuñoj wawitayoj warmismantapis. 20  Diosmanta kutin kutita mañakuychej ama chiri tiempopi, nitaj samarikuna pʼunchaypi ayqekunaykichejpaj. 21  Chaypachaqa manchay ñakʼariy kanqa.+ Chay jina ñakʼareyqa manaraj karqachu kay mundoj qallariyninmantapacha kunankama, nitaj ujtawanpis kanqañachu.+ 22  Chay pʼunchaykunachus mana pisiyachisqa kanman chayqa, mana pipis salvakunmanchu. Ajllasqasraykutaj chay pʼunchaykunaqa pisiyachisqa kanqa.+ 23  ”Chantá sichus pipis nisunkichejman, ‘¡qhawaychej! Kaypi Cristo kashan’+ chayri ‘¡jaqaypi kashan!’ nispa chayqa, ama creenkichejchu.+ 24  Llulla cristos, llulla profetaspis rikhurimonqanku.+ Paykunaqa jatuchaj milagrosta, tʼukuna imastawan ruwanqanku chʼaukiyanankupaj,+ atikojtenqa Diospa ajllasqasnintapis. 25  Yuyarikuychej, kaytaqa ñaupajmantaña willashaykichej. 26  Chayrayku ‘Cristo chʼinnejpi kashan’ nispa nisojtiykichejqa, ama rinkichejchu. ‘Wasi ukhupi kashan’ nispa nisojtiykichejpis, ama creenkichejchu.+ 27  Imaynatachus lliuj lliujqa inti llojsimuynejmanta, inti yaykuynejkama lliphipirin, ajinallataj kanqa noqa* kutimunay tiempopis.*+ 28  Maypichá wañusqa kashanqa, chayman águilas tantakonqanku.+ 29  ”Chay ñakʼariy pʼunchaykuna kasqantawankamataj, inteqa laqhayaykonqa,+ killapis manaña kʼanchamonqachu, estrellaspis cielomanta urmaramonqanku, cielopi atiykunapis kuyurichisqa kanqanku.+ 30  Chaypacha cielopi rikhurenqa noqaj* señalniy, kay jallpʼapi tukuy llajtastaj* llakiywan pechonkuta takakonqanku.+ Noqata*+ rikuwanqanku phuyus patata atiywan, jatun kayniywantaj jamushajta.+ 31  Corneta sinchʼita waqanqa, noqataj angelesniyta kachamusaj. Paykunataj ajllasqasniyta tantanqanku kay jallpʼaj kʼuchusninmanta,* cieloj ujnin kantunmanta ujnin kantunkama.+ 32  ”Higo sachʼamanta kayta yachakuychej: Ramasnin wawayarejtin, laqhesninpis rikhurimojtin, qʼoñi tiempo qayllapiña kasqanta yachankichej.+ 33  Ajinallatataj qankunapis chay tukuy imasta rikuspaqa, yachaychej qayllitapiña kasqayta, punkupiña.+ 34  Cheqatapuni niykichej: Kay tiempomanta runasqa mana wañonqankuchu chay tukuy imas juntʼakunankama. 35  Cielopis jallpʼapis chinkanqanku, parlasqasniytajrí ni jaykʼaj chinkanqachu.+ 36  ”Chay pʼunchaymanta, chay horamantawanqa mana pipis yachanchu,+ ni cielopi kaj angelespis ni noqapis,* chaytaqa Tatallay yachan.+ 37  Imaynachus Noejpa tiemponpi karqa,+ ajinallataj kanqa noqa* kutimunay tiempopis.*+ 38  Chay tiempomanta runasqa manaraj Jatun Para chayamushajtin, mikhusharqanku, ujyasharqanku, casarakusharqanku, arcaman Noé yaykunan pʼunchaykama.+ 39  Mana kasukorqankuchu Jatun Para chayamunankama, tukuyninkutaj chinkachisqa karqanku.+ Ajinallataj kanqa noqa* kutimunay tiempopis.* 40  Chaypachaqa iskay runas chajrapi kashanqanku, ujnin apasqa kanqa, ujnintaj saqerpasqa kanqa. 41  Iskay warmis maki molinowan jakʼushanqanku, ujnin apasqa kanqa, ujnintaj saqerpasqa kanqa.+ 42  Chayrayku rijchʼarisqallapuni kaychej, mana yachankichejchu ima pʼunchaychus Señorniykichej jamunanta.+ 43  ”Kayta yachaychej: Wasiyojchus yachanman ima horatachus tutan suwa jamunanta chayqa,+ rijchʼarisqallapuni kanman, manataj saqenmanchu wasinman suwa yaykunanta.+ 44  Chayrayku qankunapis wakichisqa kaychej,+ noqaqa* mana suyasqaykichej horapi jamusaj. 45  ”¿Pitaj chay allin kamachi yuyayniyoj,* pitachus patronnin churarqa kamachisninman tiemponpi mikhunata qonanpaj chay?+ 46  Chay kamacheqa kusikonqa patronnin chayamuspa ajinata ruwashajta taripajtenqa.+ 47  Cheqatapuni niykichej: Patronnenqa payta churanqa tukuy kapuyninta qhawananpaj. 48  ”Chay kamachichus sajrayapuspa* sonqonpi ninman, ‘patronneyqa manaraj kutimonqachu’ nispa chayqa,+ 49  kamachi masisnintataj maqayta qallarinman, machajkunawantaj mikhunman, ujyanman chayqa, 50  chay kamachejpa patronnenqa kutimonqa mana suyasqan pʼunchaypi, mana yachasqan horapitaj.+ 51  Chantá may sinchʼita jasutʼispa, payta wijchʼonqa puraj uyas kashanku chayman. Chaypi waqanqa, kirusnintapis kʼarurachenqa.*+

Sutʼinchaykunasnin

Glosariopi kay mundoj imasnin nisqata leeriy.
Glosariopi Jesuspa kutimunan tiempo nisqata leeriy.
Chayri “pantachisunkichejman”.
Chayri “engañanqanku”.
Griego parlaypeqa nin, “nacechikuna nanaykunaj”.
Chayri “ñakʼarichisonqachej”.
Chayri “juchachanakonqanku”.
Chayri “urmaranqanku”.
Chayri “Leyta mana kasukuy”. Chayqa niyta munan Diospa leyesninta pisipaj qhaway.
Chayri “sinchʼita sayajrí”.
Leejqa nispaqa profeta Danielpa qhelqasqanta leejmanta parlashan.
Chayri “Wasi patapi”.
Glosariopi Jesuspa kutimunan tiempo nisqata leeriy.
Griego parlaypeqa nin, “Runaj Wawan”. Glosariopi runaj wawan nisqata leeriy.
Griego parlaypeqa nin, “Runaj Wawan”. Glosariopi runaj wawan nisqata leeriy.
Griego parlaypeqa nin, “tukuy ayllus”.
Griego parlaypeqa nin, “Runaj Wawan”. Glosariopi runaj wawan nisqata leeriy.
Griego parlaypeqa nin, “tawantin wayrasmanta”.
Chayri “nitaj Diospa Wawanpis”.
Glosariopi Jesuspa kutimunan tiempo nisqata leeriy.
Griego parlaypeqa nin, “Runaj Wawan”. Glosariopi runaj wawan nisqata leeriy.
Griego parlaypeqa nin, “Runaj Wawan”. Glosariopi runaj wawan nisqata leeriy.
Glosariopi Jesuspa kutimunan tiempo nisqata leeriy.
Griego parlaypeqa nin, “Runaj Wawan”. Glosariopi runaj wawan nisqata leeriy.
Chayri “yachayniyoj”.
Chayri “Chay sajra kamachichus”.
Kʼarurachenqa nispaqa rabiakunanta, ni imanakuyta atinanta niyta munashan.