Mateo 13:1-58

 • DIOSPA GOBIERNONMANTA KIKINCHAYKUNA (1-52)

  • Tarpoj runamanta (1-9)

  • ¿Imajtintaj Jesús kikincharispa yachacherqa? (10-17)

  • Ima niytá munan tarpoj runamanta kikinchay (18-23)

  • Trigomantawan cizaña qhoramantawan (24-30)

  • Mostaza mujumanta, levaduramanta ima (31-33)

  • Jesús kikincharispa parlasqanqa uj profetaj nisqanta juntʼarqa (34, 35)

  • Ima niytá munan trigomantawan cizaña qhoramantawan kikinchay (36-43)

  • Pʼampasqa qorimanta, valorniyoj perlamantawan (44-46)

  • Pescado japʼina chʼipamanta (47-50)

  • Waqaychanmanta mosoj imasta, maukʼa imastawan orqhomoj runamanta (51, 52)

 • Jesustaqa llajtallanpitaj chejninku (53-58)

13  Jaqay pʼunchaypi, Jesusqa wasimanta llojsispa qocha kantupi tiyaykukorqa.  Ashkha runas tantakamojtinkutaj payqa canoaman wicharispa tiyaykukorqa, runastaj qocha kantupi sayasharqanku.+  Chantá Jesusqa kikincharispa+ ashkha imasta paykunaman yachacherqa, kay jinata: “Uj tarpoj runa tarpoj llojsisqa.+  Tarpushajtintaj wakin mujoqa ñan pataman tʼakakusqa, pʼisqostaj jamuspa mikhukapusqanku.+  Wakin mujutaj pisi jallpʼayoj rumiraraman tʼakakusqa. Jallpʼa mana ukhu kasqanraykutaj usqhayllata pʼutumusqa.+  Inti llojsimojtintaj plantitasqa qawipusqanku, saphisnin mana ukhupichu kasqanraykutaj chʼakipusqanku.  Wakin mujutaj khishkas chaupiman tʼakakusqa, khishkastaj wiñaspa chay pʼutumojta pʼampaykusqanku.+  Wakin mujutaj sumaj jallpʼaman tʼakakusqa. Wakenqa pachaj jinastawan poqosqa, wakintaj sojta chunkata, wakintajrí kinsa chunkata.+  Pillapis ninriyojqa allinta uyarichun”.+ 10  Chantá discipulosnenqa Jesusman qayllaykuspa, taporqanku: “¿Imajtintaj runasman yachachinki kikincharispari?”,+ nispa. 11  Jesustaj kuticherqa: “Qankunataqa Dios yanapasunkichej cielopi kaj Gobiernomanta pakasqa yachayta entiendenaykichejpaj,+ paykunatarí mana. 12  Entiendejqa aswan sumajta entiendenqa. Pisita entiendejtaj, chay entiendesqantapis chinkachenqa.+ 13  Chayrayku paykunamanqa kikincharispa yachachini. Qhawaspapis qhasillata qhawanku, uyarispapis qhasillata uyarinku, nitaj imatapis entiendenkuchu.+ 14  Paykunapi juntʼakun profeta Isaiaspa kay qhelqasqan: ‘Uyarinkichej, nitaj jaykʼajpis entiendenkichejchu. Qhawayta qhawankichej, nitaj jaykʼajpis rikunkichejchu.+ 15  Kay runaspa sonqonkoqa rumiyapun. Ninrisninkuta tapaykukunku,* ñawisninkutapis wisqʼaykunku ni jaykʼaj rikunankupaj, nitaj uyarinankupaj. Chayrayku paykunaqa mana entiendenkuchu imatachus ruwananku kasqanta. Ajinamanta mana noqaman kutirikamunankupaj, nitaj noqa paykunata sanoyachinaypaj’,+ nispa. 16  ”Qankunatajrí kusisqa kankichej rikusqaykichejrayku, uyarisqaykichejraykutaj.+ 17  Cheqatapuni niykichej: Imastachus qankuna rikusqaykichejtaqa ashkha profetas, cheqan runaspis rikuyta munarqanku, manataj rikorqankuchu.+ Imastachus uyarisqaykichejtapis, uyariyta munarqanku, manataj uyarerqankuchu. 18  ”Kunanqa uyariychej tarpoj runamanta kikinchay imachus niyta munasqanta.+ 19  Sichus pipis Diospa Gobiernonmanta willayta uyarispa mana entiendenchu chayqa, Diablo+ jamuspa sonqonpi tarpusqa kajta aparqakapun. Chayqa ñan pataman tʼakasqa mujuman rijchʼakun.+ 20  Pichus Diospa palabranta uyariytawankama kusiywan japʼikun chay runaqa rumirara jallpʼa jina, maymanchus muju tʼakakun chay jina.+ 21  Chaywanpis sonqonpi mana allin saphichasqa kasqanrayku, mana unayta kayta atinchu. Diospa palabranrayku ñakʼariy, qhatiykachaypis rikhurejtin urmanpacha.* 22  Khishkarara jallpʼaman muju tʼakakun chay jallpʼaqa rijchʼakun Diospa palabranta uyarejman. Jinapis kay tiempo* kausaymanta llakiykuna,+ qhapajyayta munapayaypis Diospa palabranta pʼampaykunku. Ajinapitaj chay palabraqa mana poqonchu.+ 23  Sumaj jallpʼaman muju tʼakakun chay jallpʼaqa Diospa palabranta uyarispa entiendejkuna kanku. Kaykunaqa poqonku. Wakenqa pachaj jinastawan poqonku, wakintaj sojta chunkata, wakintajrí kinsa chunkata”.+ 24  Jesusqa waj kikinchaytañataj paykunaman willarqa: “Cielopi kaj Gobiernoqa, sumaj mujuta jallpʼanpi tarpoj runaman rijchʼakun. 25  Runas puñunankukamataj, tarpojpa enemigonqa jamuspa trigo tarpusqaman cizaña qhorata tarpuykuytawan ripusqa. 26  Trigo wiñaspa umachashajtinña, cizaña qhorapis rikhurillasqataj. 27  Patronpa kamachisnintaj jamuspa nisqanku: ‘Patronníy, ¿manachu jallpʼaykipi sumaj mujuta tarporqanki? Chanta, ¿imaynapitaj cizaña qhora rikhurinri?’, nispa. 28  Patrontaj paykunaman nisqa: ‘Pi enemigochá kaytaqa ruwan’,+ nispa. Kamachisnintaj tapusqanku: ‘¿Munankichu chay cizaña qhorata tʼiramunaykuta?’, nispa. 29  Patrontaj kutichisqa: ‘Ama jinaychejchu, cizaña qhorata tʼirashaspaqa trigotawan tʼiraykuwajchej. 30  Saqellaychej cosechakama khuska wiñanankuta. Cosecha tiempoña kajtintaj, ruthojkunata nisaj: Ñaupajtaqa cizaña qhorataraj tʼiraychej, marqʼa marqʼatataj wataykuychej ruphachinapaj. Chantá trigota pirwayman jallchʼaychej’,+ nispa”. 31  Jesusqa waj kikinchaytañataj paykunaman willarqa: “Cielopi kaj Gobiernoqa uj mostaza mujuman rijchʼakun, mayqentachus uj runa jallpʼanpi tarpusqa chayman.+ 32  Chay mujoqa tukuy mujusmanta aswan juchʼuysitu kaspapis, wiñaspaqa huertapi kaj tukuy plantasmanta aswan jatun, uj sachʼamantaj tukun. Pʼisqospis jamuspa ramasninpi thapachakunku”. 33  Jesusqa waj kikinchaytañataj paykunaman willarqa: “Cielopi kaj Gobiernoqa levaduraman rijchʼakun, mayqentachus uj warmi chunka kilos* jakʼuman chajruykusqa chayman. Tukuynin masataj poqoykusqa”.+ 34  Jesusqa chay tukuy imasta kikincharispapuni runasman yachacherqa. Mana kikincharispaqa manapuni parlajchu.+ 35  Ajinamanta uj profetaj nisqan juntʼakorqa, pay nerqa: “Kikincharispa parlasaj, sutʼinchasajtaj qallariymantapacha* pakasqa karqa chay imasta”,+ nispa. 36  Jesusqa chay runasta kachapuytawan wasiman yaykorqa. Discipulosnintaj payman qayllaykuspa nerqanku: “Trigo tarpusqapi cizaña qhora kikinchaymanta sutʼinchawayku”, nispa. 37  Jesustaj kuticherqa: “Sumaj mujuta tarpojqa noqa* kani. 38  Jallpʼaqa kay mundo.+ Sumaj mujutaj Gobiernoj wawasnin. Cizaña qhoratajrí Diabloj wawasnin.+ 39  Tarpoj enemigoqa Diablo. Cosechaqa kay mundoj imasninpa* tukukuynin, ruthojkunataj ángeles kanku. 40  Imaynatachus cizaña qhorata tʼiraspa ninawan ruphachinku, ajinallataj kay mundoj imasninpa* tukukuyninpipis kanqa.+ 41  Noqaqa* angelesniyta kachamusaj. Paykunataj juchallichejkunata,* sajra imasta ruwajkunatawan Gobiernoymanta orqhonqanku. 42  Chantá paykunata kʼajarishaj hornoman wijchʼuykonqanku.+ Chaypitaj waqanqanku, kirusninkutapis kʼarurachenqanku.* 43  Chaypacha cheqanta ruwajkunaqa, Tatankoj Gobiernonpi inti jina lliphipirenqanku.+ Pillapis ninriyojqa allinta uyarichun. 44  ”Cielopi kaj Gobiernoqa, uj jallpʼapi pʼampasqa qoriman* rijchʼakun. Uj runaqa chayta tarispa watejmanta pʼampaykapusqa. Kusisqataj tukuy imasninta vendemusqa. Chantá chay jallpʼata rantikapusqa.+ 45  ”Cielopi kaj Gobiernoqa, sumaj perlasta maskʼaj ranqheroman rijchʼakullantaj. 46  Payqa may valorniyoj perlata tariytawan, tukuy imasninta usqhayllata vendemusqa. Chantá chay perlata rantikapusqa.+ 47  ”Cielopi kaj Gobiernoqa rijchʼakullantaj qochaman choqaykusqa pescado japʼina chʼipaman,* mayqenchus tukuy laya* pescadosta japʼin chayman. 48  Chʼipaman pescados juntʼaykojtintaj, pescadoresqa qocha kantuman orqhosqanku. Chaypi tiyaykuspataj allin kajkunata canastasman ajllasqanku,+ mana allin kajkunatataj+ wijchʼusqanku. 49  Ajina kanqa kay mundoj imasninpa* tukukuyninpi. Angelesqa jamuspa, cheqan runasmanta sajra runasta tʼaqanqanku, 50  kʼajarishaj hornomantaj wijchʼuykonqanku. Chaypi paykunaqa waqanqanku, kirusninkutapis kʼarurachenqanku”. 51  Jesusqa taporqa: “Chay tukuy imasta, ¿entiendenkichejchu?”, nispa. Paykunataj kuticherqanku: “Arí”, nispa. 52  Chantá paykunaman nerqa: “Ajina kajtenqa, pi yachachejllapis, cielopi kaj Gobiernomanta yachachisqa kajqa, uj wasiyoj runaman rijchʼakun, pichus waqaychanmanta mosoj imasta, maukʼa imastawan orqhomun chayman”, nispa. 53  Jesusqa chay kikinchaykunamanta parlayta tukuytawan riporqa. 54  Llajtanman chayaspataj,+ sinagogankupi runasman yachacherqa. Paykunataj mayta tʼukuspa nerqanku: “¿Maypitaj kay runa chay jina yachayta tarimorqari? ¿Pitaj atiyta qorqa kay milagrosta ruwananpajri?+ 55  ¿Manachu kayqa carpinteroj wawallan?+ ¿Manachu mamanpis María sutikun? ¿Manachu hermanosninpis Santiago, José, Simón, Judas ima kanku?+ 56  ¿Manachu hermanasninpis kay llajtanchejpi tiyakunku? ¿Imaynapitaj chanta chay imasta ruwayta atinri?”,+ nispa. 57  Chayrayku paykunaqa mana Jesuspi creeyta munarqankuchu.*+ Jesustaj paykunata nerqa: “Uj profetaqa tukuynejpi allinpaj qhawasqa, llajtallanpi, wasillanpi mana”,+ nispa. 58  Mana creesqankuraykutaj, chaypeqa mana ashkha milagrosta ruwarqachu.

Sutʼinchaykunasnin

Chayri “Ninrisninku uyarin, nitaj kasukunkuchu”.
Chayri “manaña creenchu”.
Glosariopi kay mundoj imasnin nisqata leeriy.
Griego parlaypeqa nin, “kinsa sea midinas”. Yanapa B14 nisqata leeriy.
Kaypeqa parlashan Adanpa Evajpa wawasninkumanta.
Griego parlaypeqa nin, “Runaj Wawan”. Glosariopi runaj wawan nisqata leeriy.
Glosariopi kay mundoj imasnin nisqata leeriy.
Glosariopi kay mundoj imasnin nisqata leeriy.
Griego parlaypeqa nin, “Runaj Wawan”. Glosariopi runaj wawan nisqata leeriy.
Chayri “urmachejkunata”.
Kʼarurachenqanku nispaqa rabiakunankuta, ni imanakuyta atinankuta niyta munashan.
Chayri “tapadoman”.
Chayri “mallaman”.
Chayri “tukuy rijchʼaj”.
Glosariopi kay mundoj imasnin nisqata leeriy.
Chayri “payrayku miskʼarqanku”.