Mateo 26:1-75

  • Sacerdotesqa Jesusta wañuchinankupaj yachachinakunku (1-5)

  • Uj warmi Jesuspa umanman perfumasqa aceiteta jichʼan (6-13)

  • Qhepa kaj Pascua, Judastaj Jesusta japʼichinanpaj parlamun (14-25)

  • Señorpa Cenan (26-30)

  • Jesús willan Pedro negananta (31-35)

  • Jesusqa Getsemanipi Diosmanta mañakun (36-46)

  • Jesusta japʼinku (47-56)

  • Jesusta Jatun Juntapi juzganku (57-68)

  • Pedroqa Jesusta negan (69-75)

26  Jesusqa chay tukuy imasta parlaytawan, discipulosninta nerqa:  “Qankunaqa yachankichej iskay diasmantawan Pascua kananta.+ Noqatataj* rakhu kʼaspipi* wañuchinawankupaj jaywaykuwanqanku”,+ nispa.  Chaypacha kuraj sacerdotesqa kurajkunawan khuska, Caifás sutiyoj kuraj kaj sacerdotej*+ pationpi tantakorqanku.  Yachachinakorqankutaj+ Jesusta llullerioswan japʼichispa wañuchinankupaj.  Chaywanpis ninakorqanku: “Ama fiestapeqa, ama runas chʼajwanankupaj”, nispa.  Jesusqa Betaniapi Simonpa wasinpi kasharqa, pichus ñaupajta lepra onqoyniyoj karqa chaypajpi.+  Uj warmitaj payman qayllaykorqa manchay valorniyoj perfumasqa aceite aparisqa, alabastro rumi yuritupi. Mikhushajtintaj umanman chay aceiteta jichʼaykorqa.  Discipulosnintaj chayta rikuspa phiñakuspa nerqanku: “¿Imapajtaj kay jinata usuchishanri?  Chaytaqa ashkha qolqepi vendesunman karqa, wajchasman qonapaj”, nispa. 10  Jesustaj chayta reparaspa paykunata nerqa: “¿Imaraykutaj kay warmipaj rimashankichejri? Chay ruwasqanqa noqapaj may allin. 11  Wajchasqa qankunallawanpuni kanqanku,+ noqatajrí mana qankunallawanpunichu kasaj.+ 12  Kay warmeqa perfumasqa aceitewan cuerpoyman churaykuwaspa, pʼampakunaypaj wakichishawan.+ 13  Cheqatapuni niykichej: Tukuy kay mundopi, mayllapipis sumaj willaykuna willakojtin, kay warmej ruwasqanpis willakullanqataj, paymanta runas yuyarikunankupaj”,+ nispa. 14  Chaypacha 12 apostolesmanta ujnin, Judas Iscariote+ sutiyojqa kuraj sacerdotesman rerqa,+ 15  taporqataj: “Jesustachus jaywaykuykichejman* chayqa, ¿imatataj qowankichejman?”,+ nispa. Paykunataj 30 qolqesta*+ qonankuta nerqanku. 16  Chaymantapacha Judasqa yuyaychakusharqa imaynamantachus Jesusta japʼichinanta. 17  Mana Levadurayoj Tʼanta Fiestaj+ qallariynin pʼunchaypi, discipulosnenqa Jesusman jamuspa taporqanku: “¿Maypitaj wakichimunaykuta munanki Pascuata mikhunaykipaj?”,+ nispa. 18  Paytaj kuticherqa: “Llajtaman rispa don naman nimuychej: ‘Yachachejniyku nin: “Señalasqa tiempoyqa qayllapiña, discipulosniywan wasiykipi Pascuata ruwasaj”, nispa’”. 19  Discipulosnintaj Jesuspa kamachisqanman jina tukuy imata Pascuapaj wakichimorqanku. 20  Chʼisiyaykuyta+ Jesusqa 12 discipulosninwan mikhoj tiyaykorqa.+ 21  Mikhushajtinkutaj Jesusqa nerqa: “Cheqatapuni niykichej: Ujniykichej japʼichiwankichej”,+ nispa. 22  Chayta uyarispa discipulosnenqa mayta llakikorqanku, tukuyninkutaj ujmanta uj taporqanku: “Señor, ¿noqachu kani?”, nispa. 23  Jesustaj kuticherqa: “Pichus noqawan uj platollamanta mikhushan chay japʼichiwanqa.+ 24  Noqataqa* wañuchiwanqankupuni, noqamanta qhelqasqa kasqanman jina. Ay noqata* japʼichiwaj runamanta.+ Aswan allin kanman karqa chay runapajqa mana nacekunan”,+ nispa. 25  Japʼichinanpajña kasharqa chay Judastaj taporqa: “Yachachejníy,* ¿noqachu kani?”, nispa. Jesustaj kuticherqa: “Arí, qanllataj chayta ninki”, nispa. 26  Mikhushajtinku Jesusqa uj tʼantata oqharispa Diosman graciasta qorqa, partiytawantaj+ discipulosninman jaywaspa nerqa: “Kay tʼantata mikhuychej. Kayqa cuerpoywan ninakun”,+ nispa. 27  Chantá uj copatañataj oqharispa, Diosman graciasta qorqa, paykunaman jaywaspataj nerqa: “Tukuyniykichej kay copamanta ujyaychej.+ 28  Kayqa ‘tratopaj+ yawarniywan’+ ninakun, chaytaj jichʼasqa kanqa ashkha runaspa+ juchasnin pampachasqa kananpaj.+ 29  Kayta nisqaykichej: Manaña ujtawan vinota ujyasajchu, Tataypa Gobiernonpi mosoj vinota qankunawan ujyanay pʼunchaykama”,+ nispa. 30  Chantá alabanzasta* takiytawan, Olivos orqoman rerqanku.+ 31  Jesustaj discipulosninman nerqa: “Tukuyniykichej kunan tuta saqerpariwankichej. Qhelqasqa kashan: ‘Michejta wañuchisaj, ovejastaj chʼeqerasqa* kanqanku’,+ nispa. 32  Kausarichisqa kaspataj, ñaupaqeykichejta Galileaman risaj”.+ 33  Pedrotaj Jesusta nerqa: “Tukuyninku saqerparisojtinkupis, noqaqa ni jaykʼaj saqerparisqaykichu”,+ nispa. 34  Jesustaj nerqa: “Cheqatapuni niyki: Kunan tuta niraj gallo waqashajtin kinsa kutita mana rejsiwasqaykita ninki”,+ nispa. 35  Pedrotaj nerqa: “Qanwan wañunay kashajtinpis, ni jaykʼaj nisajchu mana rejsisusqaytaqa”,+ nispa. Tukuy discipulosninpis kikillantataj nerqanku. 36  Chantá Jesusqa discipulosninwan Getsemaní nisqa cheqaman rerqa,+ paykunamantaj nerqa: “Kaypi tiyarikuychej, jaqayman Diosmanta mañakoj rinaykama”,+ nispa. 37  Chantá Pedrotawan Zebedeoj iskay wawasnintawan aswan jaqaynejman pusariykukuspa mayta llakikuyta qallarerqa.+ 38  Paykunamantaj nerqa: “Manchay llakisqa kashani, wañunaypaj jinaña. Kayllapi qhepakuychej, noqawan khuskataj rijchʼarisqallapuni kaychej”,+ nispa. 39  Aswan ñaupajman rispataj, pampakama kʼumuykukuspa Diosmanta mañakorqa:+ “Tatáy, atikojtenqa kay copata+ noqamanta karunchay. Amataj munaynillayqa ruwakuchunchu, astawanqa munayniyki ruwakuchun”,+ nispa. 40  Kutimuspataj discipulosninta puñushajta tariparqa. Pedrotataj nerqa: “¿Manachu uj ratollatapis noqawan khuska rijchʼarisqa kayta atinkichej?+ 41  Rijchʼarisqallapuni kaychej,+ Diosmantapis mañakullaychejpuni+ ama juchaman urmanaykichejpaj.+ Runaqa cheqa kajtapuni ruwayta munan, cuerpontajrí mana chaypaj jinachu”,+ nispa. 42  Ujtawan rispa Diosmanta mañakamullarqataj: “Tatáy, kay copata ujyanaypuni kajtenqa, munayniyki ruwakuchun”,+ nispa. 43  Ujtawan kutimuspataj discipulosninta puñurashajllatataj tariparqa. Paykunaqa puñuywan atipachikusqanku. 44  Jinapi Jesusqa paykunata saqespa, ujtawan kikillantataj Diosmanta mañakamorqa. 45  Chantá kutimuspa discipulosninta nerqa: “Kay jina kashajtin qankunaqa puñushankichej, samarikushankichejtaj. ¡Qhawaychej! Hora qayllaykamunña noqata* juchasapaspa makinkuman jaywaykunawankupaj. 46  Sayariychej, jaku ripuna. ¡Qhawaychej! Japʼichiwajqa chayamushanña”, nispa. 47  Jesús parlashajtillanraj Judas chayamorqa, payqa 12 apostolesmanta ujnin karqa. Paywantaj ashkha runas jamorqanku espadasniyoj, kʼaspisniyojtaj. Paykunataqa kachamusqanku kuraj sacerdotes, kurajkuna ima.+ 48  Judastaj chay runasman nisqa: “Pitachus muchʼaykusaj, chayta japʼinkichej”, nispa. 49  Jesusman cheqanta chimpaykuspataj nerqa: “Imaynalla Yachachejníy”,* nispa, muchʼaykorqataj. 50  Jesustajrí taporqa: “¿Imamantaj jamunki?”,+ nispa. Chay ratopacha Judaswan jamojkunaqa Jesusta japʼiytawan presocharqanku. 51  Jesuswan kajkunamanta ujnintaj, espadanta orqhoytawan kuraj kaj sacerdotej kamachinpa ninrinta mururparerqa.+ 52  Jesustajrí nerqa: “Espadaykita waqaychay.+ Espadata oqharejkunaqa, espadallawantaj wañuchisqa kanqanku.+ 53  ¿Manachu yachanki Tataymanta mañakuyta atisqayta 12 kuraj tropa angelesta kunitan kachamunawanta?+ 54  Mañakuyman chayqa, ¿imaynatataj Diosmanta Qhelqasqapi nisqan juntʼakunmanri?”, nispa. 55  Chantá Jesusqa chay runasta nerqa: “¿Suwaman jinachu espadasniyoj, kʼaspisniyoj jamunkichej japʼinawaykichejpaj? Sapa día tiyaykukuspa templopi yachachej kani,+ manataj japʼiwarqankichejchu.+ 56  Kay tukuy imastaj ruwakun profetaspa qhelqasqanku juntʼakunanpaj”,+ nispa. Chantá tukuy discipulosnin Jesusta saqerpayaspa ayqerikaporqanku.+ 57  Jesusta japʼejkunaqa, kuraj kaj sacerdote Caifaspa+ wasinman payta aparqanku. Chaypi Caifasqa leymanta yachachejkunawan kurajkunawan tantasqa kasharqa.+ 58  Pedrotaj Jesuspa karu qhepallanta rerqa, kuraj kaj sacerdotej pationkama. Chayman yaykuytawantaj wasi kamachiswan khuska tiyaykukorqa, imachus kananta yachananpaj.+ 59  Kuraj sacerdotestaj tukuynin Jatun Juntamanta* kajkunawan, llulla testigosta maskʼasharqanku Jesuspa contranta parlanankupaj, ajinamanta wañuchinankupaj.+ 60  Ashkha llulla testigos jamojtinkupis, Jesuspeqa ni ima juchata tarerqankuchu.+ Chantá iskay runas jamorqanku. 61  Paykunataj nerqanku: “Kay runaqa nerqa: ‘Diospa Templonta urmachispa, kinsa pʼunchaypi sayarichiyta atini’,+ nispa”. 62  Kuraj kaj sacerdotetaj sayarispa Jesusta taporqa: “¿Manachu imatapis kutichikunki? ¿Nichu uyarinki imatachus kay runas contraykita parlashasqankuta?”,+ nispa. 63  Jesustajrí chʼinlla kakorqa.+ Chayrayku kuraj kaj sacerdoteqa Jesusta nerqa: “Kausaj Diospa sutinpi juraspa niwayku: ¿Qanchu Cristo kanki Diospa Wawan?”,+ nispa. 64  Jesustaj kuticherqa: “Arí, qanllataj chayta ninki. Chaywanpis niykichej: Kunanmantapacha noqata*+ rikuwankichej Tukuy Atiyniyoj Diospa pañanpi tiyashajta,+ cielo phuyus patatataj jamushajta”,+ nispa. 65  Kuraj kaj sacerdotetaj, ropanta llikʼikuspa nerqa: “¡Kay runaqa Diospa contranta parlan! ¿Imapajñataj testigosta munanchej? Uyarinkichejña Diospa contranta parlasqanta. 66  ¿Ima ninkichejtaj?”, nispa. Paykunataj kuticherqanku: “Wañunan tiyan”,+ nispa. 67  Chantá uyanpi thoqaykuspa+ Jesusta sajmarqanku.+ Wakintaj uyanpi laqʼaspa+ 68  nerqanku: “Yú Cristo, profeta kaspaqa niwayku, ¿pitaj maqasunkiri?”, nispa. 69  Pedro patiopi tiyashajtintaj, uj sirvienta chimpaykuspa nerqa: “Qanpis Galileo Jesuswan purej kanki”,+ nispa. 70  Pedrotaj tukuypa ñaupaqenpi negakuspa nerqa: “Imatachus parlashankipis”, nispa. 71  Calle punkunejman llojsejtintaj, waj sipasñataj payta rikuspa, chaypi kajkunaman nerqa: “Kay runaqa Nazareno Jesuswan purej”,+ nispa. 72  Pedrotaj ujtawan negakorqa. Juraspataj nerqa: “¡Mana chay runata rejsinichu!”, nispa. 73  Uj chhikanmantawan, chaynejpi kajkunañataj Pedroman qayllaykuspa nerqanku: “Cheqamanta qanpis ujninku kanki, parlaynillaykipi yachakun”, nispa. 74  Paytaj juraspa nerqa: “Llullakushani chayqa Dios castigawachun. ¡Manapuni chay runataqa rejsinichu!”, nispa. Chay ratopachataj gallo waqarqa. 75  Pedrotaj yuyarikorqa Jesús kayta nisqanta: “Niraj gallo waqashajtin kinsa kutita mana rejsiwasqaykita ninki”,+ nispa. Jawaman llojsispataj sonqo nanayta waqarikorqa.

Sutʼinchaykunasnin

Chayri “postepi”.
Griego parlaypeqa nin, “Runaj Wawan”. Glosariopi Runaj Wawan nisqata leeriy.
Glosariopi kuraj kaj sacerdote nisqata leeriy.
Chay qolqesqa qolqe metalmanta ruwasqa karqa.
Chayri “wasanchayman”.
Griego parlaypeqa nin, “Runaj Wawan”. Glosariopi Runaj Wawan nisqata leeriy.
Griego parlaypeqa nin, “Runaj Wawan”. Glosariopi Runaj Wawan nisqata leeriy.
Hebreo parlaypeqa nin, “Rabí”.
Chayri “salmosta”.
Chʼeqeray: waj lugarespi ninku tʼaqaray.
Griego parlaypeqa nin, “Runaj Wawan”. Glosariopi Runaj Wawan nisqata leeriy.
Hebreo parlaypeqa nin, “Rabí”.
Glosariopi Jatun Junta nisqata leeriy.
Griego parlaypeqa nin, “Runaj Wawan”. Glosariopi Runaj Wawan nisqata leeriy.