Mateo 18:1-35

  • Diospa Gobiernonpi aswan kuraj kaj (1-6)

  • Pantachejkunamanta, pantachej imasmantawan (7-11)

  • Chinkasqa ovejamanta kikinchay (12-14)

  • Uj hermanota cheqan ñanman kutirichinamanta (15-20)

  • Mana khuyakoj kamachimanta kikinchay (21-35)

18  Chaypacha discipulosnenqa Jesusman qayllaykuspa taporqanku: “¿Pitaj chanta cielopi kaj Gobiernopi aswan kurajri?”,+ nispa.  Jesustaj uj wawata wajyaspa chaupinkuman sayaykucherqa.  Nerqataj: “Cheqatapuni niykichej: Sichus kikillanpuni kankichej, manataj wawas jinachu kankichej chayqa,+ ni jaykʼaj cielopi kaj Gobiernoman yaykunkichejchu.+  Sichus pipis kay wawa jina kʼumuykukoj sonqo kanqa chayqa, cielopi kaj Gobiernopi aswan kuraj kanqa.+  Pillapis uj wawata kay wawata jina sutiypi wajyarikojqa, noqatapis wajyarikullawantaj.  Noqapi creejkunaqa wawas jina kanku. Sichus pipis ujninta juchaman urmachinman chayqa, aswan allin kanman chay runapajqa burros muyuchinku chay molino rumita kunkanman warkhuykuspa mar qochaman wijchʼuykunanku.+  ”¡Ay kay mundopi wajkunata juchaman urmachejkunamanta! Wajkunata juchaman urmachejkunaqa kanqankupuni. Chaywanpis, ¡ay chay runasmanta!  Chayrayku, makiykichus chayri chakiykichus pantachisunki* chayqa, khuchukuspa karuman wijchʼuy.+ Aswan allin kanman chʼulla makilla chayri chʼulla chakilla kausayta japʼinaykeqa, iskay makisniyoj chayri iskay chakisniyoj wiñay ninaman wijchʼuykusqa kanaykimantaqa.+  Sichus ñawiykipis pantachisunki chayqa, sikʼikuspa karuman wijchʼuy. Aswan allin kanman chʼulla ñawilla kausayta japʼinaykeqa, iskay ñawisniyoj Hinón wayqʼo* ninaman wijchʼuykusqa kanaykimantaqa.+ 10  Pajtataj kay juchʼuykunamanta mayqellantapis pisipaj qhawashawajchej. Noqa niykichej, cielopi kaj angelesninkoqa, cielopi kashaj Tataypa ñaupaqellanpipuni kashanku.*+ 11  * 12  ”¿Ima niwajchejtaj qankuna? Uj runa 100 ovejasniyoj kashajtin, sichus ujnin ovejan chinkanman chayqa,+ ¿manachu 99 ovejasninta orqospi saqespa chinkasqa ovejanta maskʼamunman?+ 13  Cheqatapuni niykichej, tarikapuspaqa, chay ovejanmanta astawan kusikonqa, chay 99 mana chinkajkunamanta nisqaqa. 14  Cielopi kashaj Tataypis,* manallataj munanchu kay juchʼuykunamanta ni ujpis chinkananta.+ 15  ”Chayrayku sichus hermanoyki contraykita juchallikun chayqa, rispa pantasqanta sapallanpi sutʼinchamuy.*+ Uyarisonqa chayqa, hermanoykita cheqan ñanman kutirichinki.+ 16  Mana uyarisojtenqa, ujta chayri iskayta pusakuy. Ajinamanta iskay chayri kinsa testigospa nisqankuwan tukuy ima sutʼinchakunanpaj.+ 17  Paykunata mana uyarejtenqa congregacionman willay. Congregaciontapis manallataj uyarejtenqa, nacionesmanta runata jinallaña qhaway,+ impuesterota jinataj.+ 18  ”Cheqatapuni niykichej: Imastachus kay jallpʼapi watasqaykichejqa cielopi watasqaña kanqa. Imastachus kay jallpʼapi phaskarasqaykichejpis cielopi phaskarasqaña kanqa. 19  Cheqatapuni nillaykichejtaj: Sichus qankunamanta iskay ukhu kay jallpʼapi uj yuyayllaman chayaspa, imallatapis mañakunkichej chayqa, cielopi kashaj Tatayqa qosonqachej.+ 20  Maypichá iskay chayri kinsa sutiypi tantasqa kashanku,+ chaypi noqapis kashani paykunaj chaupinkupi”. 21  Chantá Pedroqa Jesusman qayllaykuspa taporqa: “Señor, hermanoy contraypi juchallikojtin, ¿mashkha kutitataj perdonasaj? ¿Qanchis kutitachu?”, nispa. 22  Jesustaj kuticherqa: “Noqa niyki: Mana qanchis kutillatachu, manachayqa 77 kutista.+ 23  ”Chayrayku cielopi kaj Gobiernoqa rijchʼakun uj rey kamachisninmanta cuentata mañajman. 24  Cuentata mañayta qallarejtintaj, chunka waranqa talentos* manuyoj kamachinta pusamusqanku. 25  Ni imanwan manunta pagayta atejtintaj, reyqa kamachisqa vendenankuta chay runata, warminta, wawasninta, tukuy imasnintapis. Chaywan manunta pagananpaj.+ 26  Kamachitaj ñaupaqenman qonqoriykukuspa rogarikusqa: ‘Suyarillaway ari, tukuyninta pagapullasqayki’, nispa. 27  Reynintaj mayta khuyakuspa kamachinta kacharipusqa, manuntapis perdonapusqa.+ 28  Chay kamachitaj llojsispa uj kamachi masinta taripamusqa, pichus 100 denario* qolqe manun kasqa. Payta japʼiytawantaj kunkanmanta qʼallpispa nisqa: ‘Manususqayta qʼalitunta pagapuway’, nispa. 29  Kamachi masintaj qonqoriykukuspa mayta rogarikusqa: ‘Suyarillaway ari, pagapullasqayki’, nispa. 30  Paytajrí mana uyarillaytapis munasqachu. Astawanqa ripusqa, carcelmantaj wisqʼaykuchisqa manunta paganankama. 31  Kamachi masisnintaj chayta yachaspa mayta llakikusqanku, rispataj reyninkuman chay tukuy imasta willamusqanku. 32  Chantá reyqa chay kamachinta wajyachispa nisqa: ‘Sajra kamachi, mayta mañakuwajtiyki noqaqa tukuy manuykita perdonarqayki. 33  ¿Manachu qanpis kamachi masiykita khuyakunallaykitaj karqa, imaynatachus khuyakorqayki ajinata?’,+ nispa. 34  Reyqa mayta phiñakuspa chay kamachinta carcelerosman jaywaykusqa tukuy manunta pagapunankama. 35  Kikillantataj ruwasonqachej cielopi kaj Tatayqa,+ manachus tukuy sonqo hermanosniykichejta perdonankichej chayqa”.+

Sutʼinchaykunasnin

Chayri “juchallichisunki”.
Glosariopi Hinón wayqʼo nisqata leeriy.
Griego parlaypeqa nin, “cielopi kashaj Tataypa uyanta qhawashallankupuni”.
Kay versiculoqa wakin Bibliasllapi rikhurin. Manataj kanchu ashkha unay griego qhelqasqaspi. Yanapa A3 nisqata leeriy.
Ichá nillanmantaj “Tataykichejpis”.
Griego parlaypeqa nin, “kʼamiy”.
Chay 10.000 talentosqa qolqe metalmanta karqa. Chaytaj 60.000.000 denarioswan ninakorqa. Yanapa B14 nisqata leeriy.
Yanapa B14 nisqata leeriy.