Mateo 3:1-17

  • Juan Bautista willaraspa purin (1-12)

  • Jesús bautizachikun (13-17)

3  Jaqay tiempopi Juan+ Bautistaqa Judeaj chʼin jallpʼasninpi runasman willarayta qallarerqa.+  Pay nerqa: “Juchasniykichejmanta pesachikuychej, cielopi kaj Gobiernoqa qayllapiña kashan”,+ nispa.  Kay Juanmantaqa profeta Isaías+ kayta nerqa: “Pichá chʼinnejpi qhaparishan: ‘¡Jehová* Diospa ñanninta wakichiychej! Ñankunasninta cheqanyachiychej’,+ nispa”.  Juanqa camello millmamanta* ropata churakoj, qara chumpiwantaj chumpikoj.+ Payqa langostasta, lachiwana miskʼitawan mikhoj.+  Runasqa Jerusalenmanta, tukuynin Judeamanta, Jordán mayoj tukuy muyuyninmantawan Juanman jamoj kanku.+  Paytaj Jordán mayupi paykunata bautizaj.*+ Paykunataj mana pakaspa juchasninkuta rimarej kanku.  Juanqa ashkha fariseosta,* saduceostawan*+ bautismo lugarman jamojta rikuspa nerqa: “Katari uñas,+ ¿pitaj nisorqachej Diospa jamoj kʼajaj phiñakuyninmanta ayqenaykichejtari?+  Juchasniykichejmanta pesachikusqaykichejta ruwasqaykichejwan sutʼita rikuchiychej.  Amataj sonqoykichejpi nillaychejpischu ‘tataykoqa Abrahán’ nispaqa.+ Sutʼita niykichej, Diosqa kay rumismantapis Abrahanpaj wawasta rikhurichiyta atin. 10  Hachaqa wakichisqaña kashan sachʼasta saphinmanta kʼutunanpaj. Chayrayku mana allinta poqoj sachʼaqa kʼutusqa kanqa, ninamantaj wijchʼuykusqa kanqa.+ 11  Noqaqa juchasniykichejmanta pesachikusqaykichejrayku yakupi bautizaykichej.+ Qhepayta jamojrí noqamanta aswan atiyniyoj, manataj jukʼutasnillantapis* lluchʼunaypaj jinachu kani.+ Payqa espíritu santowan,+ ninawantaj bautizasonqachej.+ 12  Jurkanqa makinpiña kashan trigota wayrachinanpaj. Eranta* allinta llimphuchaytawan trigota pirwanman jallchʼanqa, pajatataj mana wañoj ninawan kanaykonqa”.+ 13  Chaypacha Jesusqa Galileamanta Jordán mayuman jamorqa, Juanwan bautizachikoj.+ 14  Juantaj jarkʼayta munaspa nerqa: “¿Qanwan bautizachikunay kashajtinchu noqawan bautizachikoj jamunki?”, nispa. 15  Jesustaj kuticherqa: “Ama jarkʼawaychu, walejpuni Diospa munayninta tukuyninta juntʼananchejqa”, nispa. Juantaj manaña jarkʼarqachu. 16  Jesusqa bautizachikuytawan yakumanta llojsimorqa, chay ratopachataj cieloqa kicharikorqa.+ Paytaj* Diospa espiritunta palomata jina Jesuspa* patanman uraykamojta rikorqa.+ 17  Jinallapi cielomanta Dios nimorqa:+ “Kaymin munasqa Wawayqa,+ paytaqa allinpaj qhawani”,+ nispa.

Sutʼinchaykunasnin

Yanapa A5 nisqata leeriy.
Chayri “camello pelomanta”.
Chayri “yakuman chʼultej”. Glosariopi bautismo nisqata leeriy.
Glosariopi saduceos nisqata leeriy.
Glosariopi fariseos nisqata leeriy.
Chayri “abarcasnillantapis”.
Glosariopi era nisqata leeriy.
Paytaj nispaqa ichapis Juanmanta parlashanman.
Griego parlaypeqa nin, “paypa”.