Mateo 2:1-23

  • Chʼaskasta qhawaj yatiris Jesusta waturikunku (1-12)

  • Egiptoman ayqenku (13-15)

  • Herodesqa qhari wawitasta wañuchichin (16-18)

  • Nazaretman kutinku (19-23)

2  Jesusqa Judeapi kaj Belén+ llajtapi nacekorqa, rey Herodes* kamachishajtin.+ Chaymantataj inti llojsimuynejmanta chʼaskasta qhawaj yatiris Jerusalenman jamuspa  tapukorqanku: “¿Maypitaj kashan judiospa reynin nacekojri?+ Inti llojsimuynejpi kashaspa chʼaskanta rikumuyku, chayrayku ñaupaqenman kʼumuykukoj jamuyku”, nispa.  Chayta uyarispa rey Herodesqa mancharikorqa, jinallataj Jerusalenmanta tukuy runaspis.  Herodesqa tukuynin kuraj sacerdotesta,* leymanta yachachejkunatawan* tantachispa, taporqa maypichus Cristo* nacekunan kasqanta.  Paykunataj nerqanku: “Judeapi kaj Belén+ llajtapi. Profetaqa kay jinata qhelqarqa:  ‘Judá jallpʼapi kaj Belén llajta, qanqa ni imarayku Judapi kamachejkunamanta aswan pisipaj qhawasqa llajtachu kanki. Qanmantamin uj kamachej llojsenqa, paytaj Israel nacionniyta michenqa’, nispa”.+  Chantá Herodesqa chʼaskasta qhawaj yatirista pakayllamanta wajyachispa, allinta taporqa maykʼajpunichus chay chʼaska rikhurimusqanta.  Belenman paykunata kachashaspataj nerqa: “Riychej, chay wawata allinta maskʼamuychej. Wawata tarispataj kutimuspa willawankichej, noqapis rispa ñaupaqenman kʼumuykakamunaypaj”, nispa.  Paykunataj reyta uyariytawan rillarqankupuni. Inti llojsimuynejpi kashaspa rikusqanku chʼaskaqa+ ñaupaqenkuta rerqa, maypichus wawa kasharqa chay wasikama, chay patapitaj sayaykorqa. 10  Chay chʼaskata rikuspataj mayta kusikorqanku. 11  Chay wasiman yaykuspataj wawata rikorqanku maman Mariatawan, chantá ñaupaqenman qonqoriykukuspa kʼumuykukorqanku. Cajasninkuta kicharispataj jaywarqanku qorita, yuraj inciensota, mirratawan.* 12  Chaywanpis Diosqa mosqoypi paykunaman kamacherqa ama Herodespaman kutinankuta.+ Chayrayku waj ñanta llajtankuman kutiporqanku. 13  Ripusqankutawan, Jehová* Diospa angelnenqa Joseman mosqoyninpi rikhurispa+ nerqa: “Sayariy, wawata mamantawan pusariykukuspa Egiptoman ayqekuy, chaypi qhepakunkichej willasunaykama. Herodesqa wawata maskʼanqaña wañuchinanpaj”, nispa. 14  Chayrayku Joseqa tuta sayarispa wawata mamantawan Egiptoman pusakaporqa. 15  Chaypitaj qhepakorqa Herodes wañupunankama, ajinamanta Jehová* Dios profetannejta parlasqan juntʼakorqa, pay nerqa: “Wawayta wajyarqani Egiptomanta llojsimunanpaj”,+ nispa. 16  Herodesqa chay chʼaskasta qhawaj yatiris chʼaukiyarpasqankuta* yachaspa maytapuni phiñakorqa. Chayrayku paykunata allinta tapusqanman jina, Belén llajtapipis tukuy muyuyninpipis, tukuynin qhari wawasta wañuchicherqa iskay watayojmanta uraman.+ 17  Chaypacha profeta Jeremiaspa nisqan juntʼakorqa, pay nerqa: 18  “Ramá llajtapi uyarikorqa waqay, manchay jikʼuytaj. Raquel+ wawasninmanta waqasharqa, manataj sonqochasqa kayta munarqachu, wawasnenqa manaña kankuchu”,+ nispa. 19  Herodes wañupusqantawan, Jehová* Diospa angelnenqa Egiptopi Joseman mosqoyninpi rikhurerqa,+ 20  nerqataj: “Sayariy, wawata mamantawan Israel jallpʼaman pusakapuy. Wawata wañuchiyta munajkunaqa wañunkuña”, nispa. 21  Chayrayku Joseqa sayariytawan wawata mamantawan pusariykukuspa, Israel jallpʼaman kutiporqa. 22  Jinapi José uyarerqa Judeapi Arquelao kamachishasqanta tatan Herodespa cuentanmanta, chayrayku Joseqa manchachikorqa chayman ripuyta. Dios mosqoyninpi kamachisqanraykutaj,+ Galilea jallpʼaman riporqa.+ 23  Nazaret sutiyoj llajtapitaj tiyakorqa,+ ajinamanta profetaspa parlasqanku juntʼakunanpaj: “Nazareno* sutichasqa kanqa”, nispa.+

Sutʼinchaykunasnin

Glosariopi Herodes nisqata leeriy.
Glosariopi kuraj sacerdote nisqata leeriy.
Glosariopi leymanta yachachejkuna nisqata leeriy.
Chayri “Mesías”, “Ajllasqa”.
Glosariopi mirra nisqata leeriy.
Yanapa A5 nisqata leeriy.
Yanapa A5 nisqata leeriy.
Chayri “engañarpasqankuta”.
Yanapa A5 nisqata leeriy.
Nazareno palabraqa ichá hebreo parlaypi niyta munan ijiy.