Mateo 4:1-25

  • Diabloqa Jesusta juchaman urmachiyta munan (1-11)

  • Jesús Galileapi willayta qallarin (12-17)

  • Jesusqa discipulosninta ajllayta qallarin (18-22)

  • Jesusqa willan, yachachin, sanoyachintaj (23-25)

4  Chantá Diospa espiritonqa Jesusta chʼinnejman pusarqa, chaypitaj Diabloqa juchaman urmachiyta munarqa.+  Jesusqa 40 diasta, 40 tutasta ayunaytawan yarqhachikorqa.  Diablotaj+ qayllaykorqa juchaman urmachiyta munaspa, nerqataj: “Diospa wawanchus kanki chayqa, niy kay rumista tʼantaman tukunankuta”, nispa.  Jesustaj kuticherqa: “Qhelqasqa kashan: ‘Runaqa mana tʼantallawanchu kausanqa, astawanqa Jehová* Diospa siminmanta tukuy llojsimoj palabraswan kausanqa’,+ nispa”.  Chantá Diabloqa, Jesusta Jerusalenman* pusaspa,+ temploj aswan patannejman sayaykucherqa,+  nerqataj: “Diospa wawanchus kanki chayqa, uraman wijchʼuykukuy. Qhelqasqa kashan: ‘Payqa angelesninta kachamusonqa’, ‘paykunaqa makisninkupi japʼisonqanku ama chakisniykita rumiman takakunaykipaj’,+ nispa”.  Jesustaj kuticherqa: “Qhelqasqallataj kashan: ‘Jehová* Diosniykitaqa ama pruebaman churankichu’,+ nispa”.  Chantá Diabloqa Jesusta jatun orqo puntaman pusaspa, rikucherqa jallpʼantinmanta tukuy nacionesta, qhapaj kapuyninkutawan,+  nerqataj: “Sichus uj kutillatapis qonqoriykukuspa yupaychawanki chayqa, kay tukuy imasta qopusqayki”, nispa. 10  Jesustaj kuticherqa: “¡Riy kaymanta Satanás! Qhelqasqa kashan: ‘Jehová* Diosniykita yupaychanayki tiyan,+ pay sapallantataj sirvinayki tiyan’,+ nispa”. 11  Chantá Diabloqa Jesusta saqerparerqa,+ angelestaj jamuspa Jesusta yanaparqanku.+ 12  Jesusqa Juanta presochasqankuta uyarispa,+ Galileaman riporqa.+ 13  Nazaretmanta llojsiytawantaj, Capernaúm llajtaman tiyakoj riporqa.+ Chaytaj qocha kantupi kashan, Zabulón, Neftalí jallpʼasnejpi. 14  Ajinamanta profeta Isaiaspa nisqan juntʼakunanpaj, pay nerqa: 15  “Zabulón jallpʼa, Neftalí jallpʼa: Nacionespa Galilea jallpʼanku, mayqenchus mar qochaman rej ñanpi, Jordán mayumanta inti yaykuy ladopi kashanki chay. 16  Laqhapi tiyakoj runasqa jatun kʼanchayta rikorqanku, wañuy llanthu cheqapi tiyakojkunamanpis uj kʼanchay+ rikhurimorqa”,+ nispa. 17  Jesusqa chaymantapacha kay jinata willayta qallarerqa: “Juchasniykichejmanta pesachikuychej, cielopi kaj Gobiernoqa qayllapiña kashan”,+ nispa. 18  Jesusqa Galilea qocha kantunta rishaspa, iskay hermanosta rikorqa: Ujnenqa Simón karqa, pitachus Pedro ninku chay,+ hermanontaj Andrés karqa. Paykunaqa pescadores karqanku, qochamantaj chʼipata* choqaykusharqanku.+ 19  Jesustaj paykunata nerqa: “Qhepayta jamuychej, runa japʼej pescadoresman tukuchisqaykichej”,+ nispa. 20  Paykunataj chay ratopacha chʼipasninkuta saqerpaspa, qhepanta rerqanku.+ 21  Aswan ñaupajman rispataj Jesusqa iskay hermanostawan rikorqa: Santiagota, Juantawan.+ Paykunaqa tatanku Zebedeowan canoapi chʼipasninkuta allinchaykusharqanku, paykunatapis wajyallarqataj.+ 22  Paykunapis chay ratopacha canoankuta, tatankutawan saqerparispa Jesuspa qhepanta rillarqankutaj. 23  Jesusqa tukuynin Galileata purimorqa+ sinagogasninkupi* yachachispa,+ Diospa Gobiernonmantapis sumaj willaykunata willaspa. Tukuy laya* onqoyniyoj runasta, tukuy laya nanayniyoj runastapis sanoyacherqa.+ 24  Jesusmantaqa tukuynin Siriapipis uyarikullarqataj. Paymanqa apamoj kanku tukuy onqosqasta, sinchʼi nanayniyojkunata,+ supayniyojkunata,+ tʼuku onqoyniyojkunata,+ suchustapis. Jesustaj paykunata sanoyachej. 25  Chayrayku ashkha runas qhepanta rej kanku Galileamanta, Decápolis* nisqamanta, Jerusalenmanta, Judeamanta, Jordán mayu chimpamantapis.

Sutʼinchaykunasnin

Yanapa A5 nisqata leeriy.
Griego parlaypeqa nin, “santo llajtaman”.
Yanapa A5 nisqata leeriy.
Yanapa A5 nisqata leeriy.
Chayri “mallata”.
Glosariopi sinagoga nisqata leeriy.
Chayri “Tukuy rijchʼaj”.
Chayri “Chunka Llajtas”.