Mateo 20:1-34

  • Uva huertapi llankʼajkuna kikin pagota japʼinku (1-16)

  • Jesús ujtawan willan wañuchinankuta (17-19)

  • Uj mama wawasninpaj mañapun (20-28)

    • Jesusqa jamun ashkha runasta kacharichinanpaj (28)

  • Jesusqa iskay ciegosta qhawarichin (29-34)

20  ”Cielopi kaj Gobiernoqa uva huertayoj runaman rijchʼakun, pichus tutamanta uva huertanpaj peonesta minkʼaj llojsisqa.+  Payqa peoneswan parlasqa uj denario* qolqeta diantinmanta pagananpaj. Chantá uva huertanman kachasqa.  Ujtawan las nueveta jina llojsispa, mercado plazapi mana llankʼanayoj runasta sayashajta rikullasqataj.  Paykunatataj nisqa: ‘Qankunapis uva huertaypi llankʼamuychej, maychus kajta pagapusqaykichej’, nispa.  Paykunataj risqanku. Uva huertayojqa ujtawan chaupi pʼunchay qayllata, chantá tarden las tres chayta llojsispa peonesta minkʼamullasqataj.  Tarden las cinco chayta llojsispa wajkunata sayashajta tarillasqataj, nisqataj: ‘¿Imaraykutaj diantinta kaypi mana llankʼaspa kashankichejri?’, nispa.  Paykunataj nisqanku: ‘Mana pipis minkʼakuwaykuchu’, nispa. Paytaj nisqa: ‘Qankunapis uva huertaypi llankʼamuychej’, nispa.  ”Chʼisiyaykuyta uva huertayojqa kuraj kamachinta nisqa: ‘Peonesta wajyaspa pagapuy,+ qhepata jamojkunamanta qallarispa, ñaupajta jamojkunapi tukuchaspa’, nispa.  Tardenpi las cincomanta llankʼajkunamanqa, sapa ujman uj denario* qolqeta pagapusqa. 10  Chayrayku diantinta llankʼajkunaqa, yuyasqanku aswan ashkhata japʼinankuta. Chaywanpis paykunamanqa uj denario* qolqellatataj pagapusqa. 11  Pagonkuta japʼiytawantaj uva huertayojpaj rimayta qallarisqanku. 12  Nisqankutaj: ‘Kay qhepata jamojkunaqa uj horallata llankʼanku, qantaj noqaykuman jinallataj paganki. Noqaykoqa diantinta ruphaypi mayta llankʼayku’, nispa. 13  Huertayojtaj ujninman kutichisqa: ‘Qantaqa mana ima sajratapis ruwashaykichu. ¿Manachu uj denario* qolqeta pagasunaypaj parlarqanchej?+ 14  Pagoykita japʼispa ripuy. Qhepata jamojkunamanpis qanman jinallataj pagayta munani. 15  ¿Manachu qolqeywanqa munasqayta ruwayta atini? ¿Paykunawan kʼacha kajtiychu sajra ñawiwan qhawawanki?’,*+ nispa. 16  Ajina ari, qhepapi kajkunaqa ñaupajpi kanqanku, ñaupajpi kajkunataj qhepapi kanqanku”.+ 17  Jerusalenman wicharishaspa, Jesusqa 12 discipulosninta wajnejman pusaspa sapallankupi nerqa:+ 18  “Uyariwaychej, Jerusalenman wicharishanchej, chaypitaj noqataqa* kuraj sacerdotesman, leymanta yachachejkunaman jaywaykuwanqanku. Paykunataj wañuchisqa kanayta nenqanku,+ 19  nacionesmanta runasmantaj jaywaykuwanqanku burlakunawankupaj, jasutʼinawankupaj, rakhu kʼaspipitaj* wañuchinawankupaj.+ Kinsa pʼunchayninmantaj kausarichisqa kasaj”,+ nispa. 20  Chantá Zebedeoj+ warmenqa iskay wawasninwan Jesusman qayllaykuspa qonqoriykukorqa, uj imata mañakunanpaj.+ 21  Jesustaj taporqa: “¿Imatataj munankiri?”, nispa. Paytaj kuticherqa: “Niy ari kay iskay wawasniy Gobiernoykipi tiyaykukunankuta, ujnin pañaykipi, ujnintaj lloqʼeykipi”,+ nispa. 22  Jesustaj kuticherqa: “Qankunaqa mana yachankichejchu imatachus mañakushasqaykichejta. ¿Atiwajchejchu ujyayta, ujyanaypajña kashani chay copamanta?”,+ nispa. Paykunataj kuticherqanku: “Arí, atiykuman”, nispa. 23  Paytaj nerqa: “Copaymantaqa ujyankichejpuni.+ Chaywanpis pikunachus pañaypi, lloqʼeypiwan tiyaykukunankoqa, mana noqamantachu kashan, manachayqa Tataymanta. Pay ajllanqa pikunachus chaypi tiyaykukunankuta”,+ nispa. 24  Chunka discipulosnintaj chayta yachaspa, chay iskay hermanospaj phiñakorqanku.+ 25  Jesustajrí tukuyninkuta tantaykuspa nerqa: “Qankunaqa yachankichej nacionesta kamachejkunaqa munayninkuman jina runasta kamachisqankuta, autoridadespis runasta atiyninkupi japʼisqankuta.+ 26  Qankuna ukhupeqa mana ajinachu kanan tiyan.+ Pichus qankunamanta kuraj kayta munajqa, wajkunata sirvinan tiyan.+ 27  Pichus qankunamanta ñaupajpi kayta munajqa, esclavoykichej kanan tiyan.+ 28  Noqapis* mana sirvichikojchu jamuni, manachayqa wajkunata sirvej,+ kausayniytapis qosaj ashkha runasta kacharichinaypaj”,+ nispa. 29  Jericomanta llojsishajtinku, ashkha runas Jesuspa qhepanta rerqanku. 30  Ñan patapitaj iskay ciegos tiyashasqanku. Jesús chayninta pasashasqanta uyarispataj qhaparerqanku: “¡Señor, Davidpa Wawan, khuyarikuwayku ari!”,+ nispa. 31  Runastaj chay ciegosta chʼinyachiyta munaspa kʼamerqanku. Paykunatajrí aswan kallpawanraj qhaparerqanku: “¡Señor, Davidpa Wawan, khuyarikuwayku ari!”, nispa. 32  Jinapi Jesusqa sayaspa ciegosta wajyarqa, taporqataj: “¿Imatataj munankichej qankunapaj ruwanayta?”, nispa. 33  Paykunataj kuticherqanku: “Señor, ñawisniyku rikunanta munayku”, nispa. 34  Jesustaj mayta khuyakuspa ñawisninkuta llankharerqa.+ Chay ratopachataj watejmanta rikuyta aterqanku, Jesuspa qhepantataj rerqanku.

Sutʼinchaykunasnin

Yanapa B14 nisqata leeriy.
Yanapa B14 nisqata leeriy.
Yanapa B14 nisqata leeriy.
Yanapa B14 nisqata leeriy.
Chayri “envidiakuwanki”.
Griego parlaypeqa nin, “Runaj Wawan”. Glosariopi Runaj Wawan nisqata leeriy.
Chayri “postepitaj”.
Griego parlaypeqa nin, “Runaj Wawan”. Glosariopi Runaj Wawan nisqata leeriy.