Mateo 27:1-66

  • Jesusta Pilatoman jaywaykunku (1, 2)

  • Judas sipikun (3-10)

  • Pilato Jesusta tapun (11-26)

  • Jesusmanta burlakunku (27-31)

  • Gólgota cheqapi Jesusta rakhu kʼaspiman clavaykunku (32-44)

  • Jesuspa wañuynin (45-56)

  • Jesusta pʼampanku (57-61)

  • Sepulturata qhawanankupaj soldadosta churanku (62-66)

27  Sutʼiyamojtintaj, tukuy kuraj sacerdoteswan kurajkunawan tantakuspa, Jesusta wañuchinankupaj yachachinakorqanku.+  Chantá Jesustaqa wataykuytawan kamachej Pilatoman jaywaykamorqanku.+  Japʼichej Judasqa, Jesusta wañunanpaj juchachasqankuta rikuspa, sonqonta nanachikorqa. Chantá kuraj sacerdotesman, kurajkunamanwan rerqa chay 30 qolqesta* kutichipunanpaj.+  Nerqataj: “Juchallikuni mana juchayoj runata qankunaman jaywaykuspa”, nispa. Paykunataj nerqanku: “¿Ima ruwanayku tiyan noqaykuri? ¡Qanña imanakuypis!”, nispa.  Chantá Judasqa templopi chay qolqesta wijchʼuytawan llojsispa sipikamorqa.+  Kuraj sacerdotestaj chay qolqeta oqharispa nerqanku: “Kay qolqetaqa mana churasunmanchu temploj qolqe churananmanqa, runata wañuchinapaj qolqe* kasqanrayku”, nispa.  Chantá paykunapura parlanakuspa, chay qolqewan ranterqanku manka llutʼaj jallpʼanta, chaypi forasterosta pʼampanankupaj.  Chayrayku chay jallpʼaqa kunankama Yawar Jallpʼa+ sutikun.  Ajinapi profeta Jeremiaspa kay nisqan juntʼakorqa: “Kinsa chunka qolqesta oqharerqanku. Chay preciotaqa wakin israelitas payman churarqanku. 10  Chay qolqewantaj manka llutʼaj jallpʼanta ranterqanku, Jehová* Dios kamachiwasqanman jina”,+ nispa. 11  Jesusqa Pilatoj ñaupaqenpi sayasharqa, Pilatotaj payta taporqa: “¿Qanchu judiospa reynin kanki?”, nispa. Jesustaj kuticherqa: “Arí, qanllataj chayta ninki”,+ nispa. 12  Kuraj sacerdotes, kurajkunawan Jesusta tumpaykushajtinku, payqa mana imatapis kutichikorqachu.+ 13  Chayrayku Pilatoqa taporqa: “¿Manachu uyarinki imaymanasta contraykita parlashasqankuta?”, nispa. 14  Jesustaj mana uj simillatapis kutichikorqachu, chayrayku Pilatoqa mayta tʼukorqa. 15  Pilatoqa sapa fiestapi uj presota kacharichiyta yachaj, pitachus runas munaj kanku chayta.+ 16  Chaypachataj uj rejsisqa sajra runa, Barrabás sutiyoj presochasqa kasharqa. 17  Pilatoqa tantasqa kasharqanku chay runasta taporqa: “¿Mayqentataj kacharichinayta munankichej? ¿Barrabastachu, Cristo nisqa Jesustachu?”, nispa. 18  Pilatoqa repararqa envidiakuspalla Jesusta payman jaywaykusqankuta. 19  Warminpis Pilato juzgana tiyananpi tiyashajtin willachimorqa: “Ama ni ima ruwanayki kachunchu chay cheqan runawanqa. Mancharisqa kashani, kunan chʼisi mayta mosqoykuchiwan”, nispa. 20  Kuraj sacerdotestaj kurajkunawan khuska, runasta yachaykuchisqanku ninankupaj: “Barrabasta kacharichiy,+ Jesustataj wañuchiy”,+ nispa. 21  Pilatotaj ujtawan runasta taporqa: “¿Mayqentataj kacharichinayta munankichej?”, nispa. Paykunataj kuticherqanku: “Barrabasta”, nispa. 22  Pilatotaj nerqa: “Chanta, ¿imanasajtaj Cristo nisqa Jesuswanri?”, nispa. Tukuyninkutaj nerqanku: “¡Kʼaspipi* wañuchisqa kachun!”,+ nispa. 23  Pilato nillarqataj: “¿Imarayku? ¿Ima sajratataj ruwarqa?”, nispa. Paykunataj aswan sinchʼita qhaparerqanku: “¡Kʼaspipi wañuchisqa kachun!”,+ nispa. 24  Pilatoqa, runas astawan chʼajwasqankuta rikuspa ni imata ruwayta aterqañachu. Chayrayku runaspa ñaupaqenpi makisninta yakuwan mayllakuspa nerqa: “Kay runaj wañuyninmantaqa* mana juchayojchu kasaj. Qankuna juchayoj kankichej”, nispa. 25  Chay runastaj kuticherqanku: “Chay runaj wañuyninmantaqa* noqayku wawasniykuwan juchayoj kasqayku”,+ nispa. 26  Ajinapi Pilatoqa Barrabasta kachariporqa, Jesustataj soldadosman jaywaykorqa, seqʼoytawan+ rakhu kʼaspipi wañuchinankupaj.+ 27  Chaymanta Pilatoj soldadosnenqa Jesusta aparqanku kamachina wasiman, tukuynin soldadosta tantamuspataj Jesusta muyuykorqanku.+ 28  Ropanta lluchʼuspataj, puka ropata churaykorqanku.+ 29  Chantá khishkamanta coronata simpʼaspa umanman churaykorqanku, paña makinwantaj caña huecata japʼicherqanku. Ñaupaqenman qonqoriykukuspataj burlakorqanku: “Jallalla judiospa reynin”, nispa. 30  Chantá thoqaykorqanku,+ caña huecata qhechuytawantaj chaywan umanpi wajtarqanku. 31  Paymanta burlakuyta tukuytawantaj puka ropata lluchʼuspa, ropasninta churaykapullarqankutaj. Chaymantataj pusarqanku rakhu kʼaspiman clavamunankupaj.+ 32  Llajtamanta llojsishaspataj tinkorqanku Cirene llajtayoj Simón sutiyoj runawan. Paytataj munajta mana munajta Jesuspa ñakʼarina kʼaspinta* apacherqanku.+ 33  Chantá Gólgota nisqa cheqaman chayarqanku, nisunman Tʼojlu Cheqaman.+ 34  Chaypitaj Jesusman jaywarqanku jaya qhoraswan chajrusqa vinota.+ Paytaj llamiriytawan mana ujyayta munarqachu. 35  Jesusta rakhu kʼaspiman clavaykuytawantaj, soldadosqa suerteta* choqarqanku ropasninta partinakunankupaj.+ 36  Chaypi tiyaykuspataj Jesusta qhawasharqanku. 37  Uman patanejmantaj, imamantachus juchachasqankuta qhelqasqata churarqanku: “Kayqa Jesús, judiospa reynin”,+ nispa. 38  Paytawan khuskataj iskay suwastawan rakhu kʼaspisman warkhorqanku, ujninta pañanman, ujnintataj lloqʼenman.+ 39  Chaynejta pasajkunataj umankuta khiwirispa+ paypaj sajrata rimarqanku.+ 40  Nerqankutaj: “¡Yú! Qan nerqanki templota urmachispa kinsa pʼunchaypi sayarichinaykita,+ kunanqa salvakuy á. Diospa wawan kaspaqa chay ñakʼarina kʼaspimanta uraykamuy”,+ nispa. 41  Kuraj sacerdotespis, leymanta yachachejkunawan, kurajkunawan khuska kikillantataj Jesusmanta burlakuspa nerqanku:+ 42  “Wajkunataqa salvarqa, pay kikintataj mana salvakuyta atinchu. Israelpa reynin kaspaqa+ kunanpacha chay ñakʼarina kʼaspimanta uraykamuchun, paypitaj creesunchej. 43  Payqa Diospi atienekorqa, sichus Dios yanapayta munan chayqa librachun ari,+ ‘Diospa Wawan kani’+ nerqaqa”, nispa. 44  Ajinallatataj insultarqanku Jesuspa ladonpi rakhu kʼaspispi warkhusqa kasharqanku chay suwaspis.+ 45  Chaupi pʼunchaymantapacha, las tres chaykama tukuy chay jallpʼa laqhayaykorqa.+ 46  Las tres chaytataj Jesusqa sinchʼita qhaparerqa: “Éli, Éli, ¿láma sabakhtháni?”, nispa. Chayqa niyta munan: “Diosníy, Diosníy, ¿imaraykutaj saqerpariwankiri?”.+ 47  Chay qayllapi sayashajkunamanta wakintaj, chayta uyarispa nerqanku: “Kay runaqa Eliasta wajyakushan”,+ nispa. 48  Paykunamanta ujnintaj correytawan esponjata oqharispa kʼallku vinoman chhapuykorqa, jinaspataj caña huecaman churaykuspa Jesusman jaywarqa ujyananpaj.+ 49  Wakintaj nerqanku: “¡Saqey! Qhawanalla, ichapis Elías salvaj jamonqa”, nispa. 50  Jesusqa ujtawan sinchʼita qhapariytawan wañuporqa.+ 51  Jinallapi temploj cortinanqa+ iskayman llikʼikorqa,+ patamanta urakama.+ Jallpʼataj kharkatiterqa, chhankaspis phatararqanku. 52  Sepulturastaj kicharikorqanku, Diospa ashkha kamachisninpa ayasnintaj* rikhurirarqa. 53  Chay ayastaqa* ashkha runas rikorqanku (Jesús kausarimusqanmantaña, wakin runasqa sepulturas chaynejmanta jamuspa Jerusalenman* yaykorqanku). 54  Soldadospa capitannin, paywan Jesusta qhawasharqanku chaykunapis jallpʼa kharkatisqanta, chay waj imastawan rikuspa maytapuni mancharikorqanku, nerqankutaj: “Kay runaqa Diospa Wawanpuni kasqa”,+ nispa. 55  Chaypeqa ashkha warmis kasharqanku karullamanta qhawaspa. Paykunaqa Galileamantapacha Jesuswan khuska jamusqanku, payta yanapanankupaj.+ 56  Chay warmis ukhupi kasharqanku María Magdalena, Santiagojta Josespatawan mamanku María, Zebedeoj wawasninpa mamanku ima.+ 57  Tardeyaykuytaña chayamorqa uj qhapaj runa José sutiyoj, Arimatea llajtayoj, paypis Jesuspa discipulollantaj karqa.+ 58  Payqa Pilatoman qayllaykuspa Jesuspa ayanta* mañakorqa.+ Pilatotaj kamacherqa qonankuta.+ 59  Chantá Joseqa ayata* oqharispa, llimphu sumaj lino telawan maytʼuykorqa.+ 60  Jinaspataj mosoj sepulturaman churaykorqa,+ mayqentachus chhankapi ruwachikusqa chayman. Chantá chay sepulturaj punkunman jatun rumita tanqaykuytawan riporqa. 61  Chay sepulturaj ñaupaqenpitaj tiyasqa qhepakorqanku María Magdalenawan chay ujnin Mariawan.+ 62  Qʼayantin samarikuna pʼunchay*+ kashajtin, kuraj sacerdotesqa fariseoswan khuska Pilatoman rerqanku. 63  Nerqankutaj: “Señor, yuyarikuyku chay chʼauka runaqa* kausashaspallaraj nisqanta: ‘Kinsa pʼunchaymanta kausarinpusaj’,+ nispa. 64  Chayrayku kamachiy ari, kinsa kaj pʼunchaykama sepulturanta allinta qhawanankuta, ama discipulosnin jamuspa ayanta* suwanankupaj,+ ajinapi ama runasman ninankupaj: ‘¡Wañusqas ukhumanta kausarinpun!’, nispa. Chay llullakusqankutaj chay ñaupajmanta nisqaqa aswan mana allin kanman”, nispa. 65  Pilatotaj paykunata nerqa: “Soldadosta pusakuychej sepulturanta allinta qhawanankupaj”, nispa. 66  Paykunataj rispa chay sepulturata rumiwan sumajta kasaykucherqanku, soldadostataj qhawanankupaj churarqanku.

Sutʼinchaykunasnin

Chay qolqesqa qolqe metalmanta ruwasqa karqa.
Griego parlaypeqa nin, “yawarpa precion”.
Yanapa A5 nisqata leeriy.
Chayri “Postepi”.
Griego parlaypeqa nin, “yawarninmantaqa”.
Griego parlaypeqa nin, “yawarninmantaqa”.
Chayri “ñakʼarina postenta”. Glosariopi ñakʼarina kʼaspi nisqata leeriy.
Glosariopi suerte nisqata leeriy.
Chayri “cuerposnintaj”.
Griego parlaypeqa nin, “santo llajtaman”.
Chayri “cuerpostaqa”.
Chayri “cuerponta”.
Chayri “cuerpota”.
Chayri “wakichikuna pʼunchaypa qʼayantin”.
Chayri “engañaj runaqa”.
Chayri “cuerponta”.