വിവരങ്ങള്‍ കാണിക്കുക

ഉള്ളടക്കം കാണിക്കുക

മരിച്ചവർ ഏത്‌ അവസ്ഥയി​ലാണ്‌?

മരിച്ചവർ ഏത്‌ അവസ്ഥയി​ലാണ്‌?

മരിക്കു​മ്പോൾ എന്താണ്‌ സംഭവി​ക്കു​ന്നത്‌? ബൈബി​ളി​ന്റെ ഉത്തരം നമ്മളെ ആശ്വസി​പ്പി​ക്കു​ക​യും ധൈര്യ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യും ചെയ്യും.