വിവരങ്ങള്‍ കാണിക്കുക

ഉള്ളടക്കം കാണിക്കുക

ദൈവം ഭൂമിയെ സൃഷ്ടിച്ചത്‌ എന്തിനുവേണ്ടിയാണ്‌?

ദൈവം ഭൂമിയെ സൃഷ്ടിച്ചത്‌ എന്തിനുവേണ്ടിയാണ്‌?

ഭൂമി​യെ​ക്കു​റി​ച്ചുള്ള ദൈവ​ത്തി​ന്റെ ഉദ്ദേശ്യം എന്താണ്‌? ഭൂമി എന്നെങ്കി​ലും ഒരു പറുദീ​സ​യാ​കു​മോ?