വിവരങ്ങള്‍ കാണിക്കുക

ഉള്ളടക്കം കാണിക്കുക

എല്ലാ തരം ആരാധ​ന​യും ദൈവം സ്വീക​രി​ക്കു​മോ?

എല്ലാ തരം ആരാധ​ന​യും ദൈവം സ്വീക​രി​ക്കു​മോ?

എല്ലാ മതങ്ങളും സത്യം പഠിപ്പി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടോ? പിന്നെ എന്തു​കൊ​ണ്ടാണ്‌ പരസ്‌പ​ര​വി​രു​ദ്ധ​ങ്ങ​ളായ വിശ്വാ​സ​ങ്ങ​ളു​ള്ളത്‌? നമ്മുടെ ആരാധന ദൈവം സ്വീക​രി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെന്ന്‌ എങ്ങനെ പറയാ​നാ​കും?