വിവരങ്ങള്‍ കാണിക്കുക

ഉള്ളടക്കം കാണിക്കുക

 ഭാഗം 4

പണം കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ട വിധം

പണം കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ട വിധം

“ഉദ്ദേശങ്ങൾ ആലോകൊണ്ടു സാധിക്കുന്നു.”—സദൃശവാക്യങ്ങൾ 20:18

കുടുംബത്തിന്‍റെ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റാൻ പണമില്ലാതെ പറ്റില്ല. (സദൃശവാക്യങ്ങൾ 30:8) ‘ദ്രവ്യം ഒരു ശരണം’ എന്നു ബൈബിൾ പറയുന്നുമുണ്ട്. (സഭാപ്രസംഗി 7:12) ചില ദമ്പതികൾക്ക് പണപരമായ കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്‌ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നേക്കാം. എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ ദാമ്പത്യത്തിൽ പണം ഒരു പ്രശ്‌നകാമാരുത്‌. (എഫെസ്യർ 4:32) പണം ചെലവാക്കുന്നതു സംബന്ധിച്ചുള്ള തീരുമാനങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഒരുമിച്ചെടുക്കണം, അത്‌ പരസ്‌പവിശ്വാത്തോടെയും ആയിരിക്കണം.

 1 ശ്രദ്ധയോടെയുള്ള ആസൂത്രണം

ബൈബിൾ പറയുന്നത്‌: “നിങ്ങളിൽ ഒരുവൻ ഒരു ഗോപുരം പണിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെന്നിരിക്കട്ടെ. അതു തീർക്കാനുള്ള വകയുണ്ടോ എന്നറിയാൻ അവൻ ആദ്യം ഇരുന്ന് ചെലവു കണക്കുകൂട്ടുയില്ലയോ?” (ലൂക്കോസ്‌ 14:28) പണം എങ്ങനെ വിനിയോഗിക്കമെന്ന് ഒരുമിച്ചിരുന്ന് ആസൂത്രണം ചെയ്യുക. (ആമോസ്‌ 3:3) എന്താണ്‌ നിങ്ങൾക്കു വാങ്ങേണ്ടത്‌, അതിന്‌ എത്രമാത്രം തുക ചെലവഴിക്കാൻ നിങ്ങൾക്കു ശേഷിയുണ്ട് എന്നൊക്കെ ആലോചിച്ചു തീരുമാനിക്കുക. (സദൃശവാക്യങ്ങൾ 31:16) കൈയിൽ പണമുണ്ട് എന്ന ഒറ്റക്കാത്താൽ നിങ്ങൾ ഒരു സാധനം വാങ്ങേണ്ടതില്ല! കടം വരാതെ നോക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് എത്രയുണ്ടോ അതിനനുരിച്ചു മാത്രം ചെലവാക്കുക.—സദൃശവാക്യങ്ങൾ 21:5; 22:7.

ഇങ്ങനെ ചെയ്‌തുനോക്കൂ:

  • മാസാവസാനം പണം മിച്ചമുണ്ടെങ്കിൽ അതുകൊണ്ട് എന്താണു ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ഒരുമിച്ചിരുന്നു തീരുമാനിക്കു

  • ഇനി, പണം തികയാതെന്നതായി കാണുന്നെങ്കിൽ ചെലവു ചുരുക്കാൻവേണ്ട വ്യക്തമായ പ്ലാൻ തയ്യാറാക്കുക. ഉദാഹത്തിന്‌, ഭക്ഷണം പുറത്തുനിന്നു കഴിക്കുന്നതിനു പകരം വീട്ടിൽത്തന്നെ തയ്യാറാക്കിനോക്കൂ

 2 നിജസ്ഥിതി അറിയുക, തുറന്ന് സംസാരിക്കു

ബൈബിൾ പറയുന്നത്‌: ‘യഹോയുടെ മുമ്പാകെ മാത്രമല്ല, മനുഷ്യരുടെ മുമ്പാകെയും സത്യസന്ധമായി വർത്തിക്കുക.’ (2 കൊരിന്ത്യർ 8:21) നിങ്ങളുടെ വരവ്‌ എത്രയെന്നും ചെലവ്‌ എത്രയെന്നും സത്യസന്ധമായി ഇണയെ അറിയിക്കുക.

നിങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിനിലയെ ബാധിക്കുന്ന വലിയ തീരുമാങ്ങളെടുക്കുമ്പോൾ എല്ലായ്‌പോഴും ഇണയോട്‌ ആലോചിക്കുക. (സദൃശവാക്യങ്ങൾ 13:10) പണപരമായ കാര്യങ്ങൾ തുറന്ന് സംസാരിക്കുന്നത്‌ നിങ്ങളുടെ ദാമ്പത്യത്തിൽ സമാധാനം നിലനിറുത്താൻ സഹായമാകും. നിങ്ങളുടെ വരുമാനം നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം പണമായിട്ടല്ല കുടുംത്തിന്‍റെ പണമായി കാണുക.—1 തിമൊഥെയൊസ്‌ 5:8.

ഇങ്ങനെ ചെയ്‌തുനോക്കൂ:

  • ഇണയോട്‌ ആലോചിക്കാതെ ഇരുവർക്കും എത്ര തുകവരെ സ്വതന്ത്രമായി ചെലവഴിക്കാമെന്ന് തീരുമാനിക്കു

  • പണപരമായ കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്ന ഒരു ശീലം വളർത്തുക; ഒരു പ്രശ്‌നമുണ്ടായിട്ട് സംസാരിക്കാമെന്നു വെക്കരുത്‌