മത്തായി എഴുതിയത്‌ 6:1-34

6  “ആളുകളെ കാണിക്കാൻവേണ്ടി അവരുടെ മുന്നിൽവെച്ച്‌ നീതിപ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിച്ചുകൊള്ളുക.+ അല്ലാത്തപക്ഷം സ്വർഗസ്ഥനായ നിങ്ങളുടെ പിതാവിൽനിന്ന്‌ നിങ്ങൾക്ക്‌ ഒരു പ്രതിഫലവും ലഭിക്കില്ല.  അതുകൊണ്ട്‌ നിങ്ങൾ ദാനം ചെയ്യുമ്പോൾ+ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ കാഹളം ഊതിക്കരുത്‌. കപടഭക്തർ ആളുകളിൽനിന്ന്‌ പുകഴ്‌ച കിട്ടാൻവേണ്ടി സിനഗോഗുകളിലും തെരുവുകളിലും വെച്ച്‌ അങ്ങനെ ചെയ്യാറുണ്ടല്ലോ.+ അവർക്കു പ്രതിഫലം മുഴുവനും കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്നു ഞാൻ സത്യമായി നിങ്ങളോടു പറയുന്നു.  എന്നാൽ നിങ്ങൾ ദാനം ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വലതുകൈ ചെയ്യുന്നത്‌ എന്തെന്ന്‌ ഇടതുകൈ അറിയരുത്‌.  അങ്ങനെ രഹസ്യമായി ദാനം ചെയ്യുമ്പോൾ രഹസ്യത്തിലുള്ളതും കാണുന്ന നിങ്ങളുടെ പിതാവ്‌ അതിനുള്ള പ്രതിഫലം തരും.+  “പ്രാർഥിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കപടഭക്തരെപ്പോലെയായിരിക്കരുത്‌.+ ആളുകളെ കാണിക്കാൻവേണ്ടി അവർ സിനഗോഗുകളിലും പ്രധാനതെരുവുകളുടെ മൂലകളിലും നിന്ന്‌ പ്രാർഥിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു.+ അവർക്കു പ്രതിഫലം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്നു ഞാൻ സത്യമായി നിങ്ങളോടു പറയുന്നു.  പകരം, പ്രാർഥിക്കുമ്പോൾ മുറിയിൽ കടന്ന്‌ വാതിൽ അടച്ച്‌ രഹസ്യത്തിലുള്ള നിന്റെ പിതാവിനോടു പ്രാർഥിക്കുക.+ അപ്പോൾ, രഹസ്യത്തിലുള്ളതും കാണുന്ന പിതാവ്‌ നിങ്ങൾക്കു പ്രതിഫലം തരും.  പ്രാർഥിക്കുമ്പോൾ, ജനതകൾ ചെയ്യുന്നതുപോലെ ഒരേ കാര്യങ്ങൾ തന്നെയും പിന്നെയും ഉരുവിടരുത്‌. വാക്കുകളുടെ എണ്ണം കൂടിയാൽ ദൈവം കേൾക്കുമെന്നാണ്‌ അവരുടെ വിചാരം.  നിങ്ങൾ അവരെപ്പോലെയാകരുത്‌. നിങ്ങൾക്കു വേണ്ടത്‌ എന്താണെന്നു നിങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നതിനു മുമ്പുതന്നെ നിങ്ങളുടെ പിതാവിന്‌ അറിയാമല്ലോ.+  “എന്നാൽ നിങ്ങൾ ഈ രീതിയിൽ പ്രാർഥിക്കുക:+ “‘സ്വർഗസ്ഥനായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവേ, അങ്ങയുടെ പേര്‌+ പരിശുദ്ധമായിരിക്കേണമേ.+ 10  അങ്ങയുടെ രാജ്യം+ വരേണമേ. അങ്ങയുടെ ഇഷ്ടം+ സ്വർഗത്തിലെപ്പോലെ ഭൂമിയിലും നടക്കേണമേ.+ 11  ഇന്നത്തേക്കുള്ള ആഹാരം* ഞങ്ങൾക്ക്‌ ഇന്നു തരേണമേ.+ 12  ഞങ്ങളോടു കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവരോടു ഞങ്ങൾ ക്ഷമിച്ചതുപോലെ ഞങ്ങളുടെ കടങ്ങൾ ഞങ്ങളോടും ക്ഷമിക്കേണമേ.+ 13  പ്രലോഭനത്തിൽ അകപ്പെടുത്താതെ+ ദുഷ്ടനിൽനിന്ന്‌* ഞങ്ങളെ വിടുവിക്കേണമേ.’*+ 14  “നിങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരുടെ തെറ്റുകൾ ക്ഷമിച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ സ്വർഗീയപിതാവ്‌ നിങ്ങളോടും ക്ഷമിക്കും.+ 15  എന്നാൽ നിങ്ങൾ അവരുടെ തെറ്റുകൾ ക്ഷമിക്കാതിരുന്നാൽ നിങ്ങളുടെ പിതാവ്‌ നിങ്ങളുടെ തെറ്റുകളും ക്ഷമിക്കില്ല.+ 16  “ഉപവസിക്കുമ്പോൾ+ കപടഭക്തരെപ്പോലെ വാടിയ മുഖം കാണിക്കരുത്‌. ഉപവസിക്കുകയാണെന്ന്‌ ആളുകളെ കാണിക്കാൻവേണ്ടി അവർ മുഖം വിരൂപമാക്കുന്നു.+ അവർക്കു മുഴുവൻ പ്രതിഫലവും കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്നു ഞാൻ സത്യമായി നിങ്ങളോടു പറയുന്നു. 17  പകരം, ഉപവസിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ തലയിൽ എണ്ണ തേക്കുകയും മുഖം കഴുകുകയും വേണം. 18  കാരണം നിങ്ങളുടെ ഉപവാസം മനുഷ്യരല്ല, രഹസ്യത്തിലുള്ള നിങ്ങളുടെ പിതാവ്‌ മാത്രമാണു കാണേണ്ടത്‌. അപ്പോൾ, രഹസ്യത്തിലുള്ളതും കാണുന്ന നിങ്ങളുടെ പിതാവ്‌ നിങ്ങൾക്കു പ്രതിഫലം തരും. 19  “കീടങ്ങളും തുരുമ്പും നശിപ്പിക്കുകയും കള്ളൻ കയറി മോഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഈ ഭൂമിയിൽ നിക്ഷേപങ്ങൾ സ്വരൂപിക്കുന്നതു മതിയാക്കൂ.+ 20  പകരം, കീടങ്ങളും തുരുമ്പും നശിപ്പിക്കുകയോ കള്ളൻ കയറി മോഷ്ടിക്കുകയോ ചെയ്യാത്ത സ്വർഗത്തിൽ നിക്ഷേപങ്ങൾ സ്വരൂപിക്കൂ.+ 21  നിങ്ങളുടെ നിക്ഷേപം എവിടെയാണോ അവിടെയായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ ഹൃദയവും. 22  “കണ്ണാണു ശരീരത്തിന്റെ വിളക്ക്‌.+ നിങ്ങളുടെ കണ്ണ്‌ ഒരു കാര്യത്തിൽ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ശരീരം മുഴുവനും പ്രകാശിക്കും.*+ 23  എന്നാൽ കണ്ണ്‌ അസൂയയുള്ളതാണെങ്കിൽ+ ശരീരം മുഴുവൻ ഇരുണ്ടതായിരിക്കും. നിങ്ങളിലുള്ള വെളിച്ചം ഇരുട്ടാണെങ്കിൽ ആ ഇരുട്ട്‌ എത്ര വലുതായിരിക്കും! 24  “രണ്ട്‌ യജമാനന്മാരെ സേവിക്കാൻ ആർക്കും കഴിയില്ല. ഒന്നുകിൽ അയാൾ ഒന്നാമനെ വെറുത്ത്‌ മറ്റേ യജമാനനെ സ്‌നേഹിക്കും.+ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നാമനോടു പറ്റിനിന്ന്‌ മറ്റേ യജമാനനെ നിന്ദിക്കും. നിങ്ങൾക്ക്‌ ഒരേ സമയം ദൈവത്തെയും ധനത്തെയും സേവിക്കാൻ കഴിയില്ല.+ 25  “അതുകൊണ്ട്‌ ഞാൻ നിങ്ങളോടു പറയുന്നു: എന്തു തിന്നും, എന്തു കുടിക്കും എന്നൊക്കെ ഓർത്ത്‌ നിങ്ങളുടെ ജീവനെക്കുറിച്ചും എന്ത്‌ ഉടുക്കും എന്ന്‌ ഓർത്ത്‌ നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തെക്കുറിച്ചും+ ഇനി ഉത്‌കണ്‌ഠപ്പെടരുത്‌.+ ജീവനെന്നാൽ ആഹാരവും ശരീരമെന്നാൽ വസ്‌ത്രവും മാത്രമല്ലല്ലോ?*+ 26  ആകാശത്തിലെ പക്ഷികളെ അടുത്ത്‌ നിരീക്ഷിക്കുക.+ അവ വിതയ്‌ക്കുന്നില്ല, കൊയ്യുന്നില്ല, സംഭരണശാലകളിൽ കൂട്ടിവെക്കുന്നുമില്ല. എന്നിട്ടും നിങ്ങളുടെ സ്വർഗീയപിതാവ്‌ അവയെ പോറ്റുന്നു. അവയെക്കാൾ വിലപ്പെട്ടവരല്ലേ നിങ്ങൾ? 27  ഉത്‌കണ്‌ഠപ്പെടുന്നതിലൂടെ ആയുസ്സിനോട്‌ ഒരു മുഴമെങ്കിലും കൂട്ടാൻ ആർക്കെങ്കിലും കഴിയുമോ?+ 28  വസ്‌ത്രത്തെക്കുറിച്ച്‌ നിങ്ങൾ ഉത്‌കണ്‌ഠപ്പെടുന്നത്‌ എന്തിനാണ്‌? പറമ്പിലെ ലില്ലിച്ചെടികളെ നോക്കി പഠിക്കൂ. അവ എങ്ങനെയാണു വളരുന്നത്‌? അവ അധ്വാനിക്കുന്നില്ല, നൂൽ നൂൽക്കുന്നുമില്ല. 29  എന്നാൽ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാം: ശലോമോൻ+ പ്രതാപത്തിലിരുന്നപ്പോൾപ്പോലും അവയിലൊന്നിനോളം അണിഞ്ഞൊരുങ്ങിയിട്ടില്ല. 30  ഇന്നു കാണുന്നതും നാളെ തീയിലിടുന്നതും ആയ ഈ ചെടികളെ ദൈവം ഇങ്ങനെ അണിയിച്ചൊരുക്കുന്നെങ്കിൽ അൽപ്പം വിശ്വാസമുള്ളവരേ, നിങ്ങളെ എത്രയധികം! 31  അതുകൊണ്ട്‌, ‘ഞങ്ങൾ എന്തു കഴിക്കും,’ ‘ഞങ്ങൾ എന്തു കുടിക്കും,’ ‘ഞങ്ങൾ എന്ത്‌ ഉടുക്കും’+ എന്നൊക്കെ ഓർത്ത്‌ ഒരിക്കലും ഉത്‌കണ്‌ഠപ്പെടരുത്‌.+ 32  ജനതകളാണ്‌ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾക്കു പിന്നാലെ വേവലാതിയോടെ പരക്കംപായുന്നത്‌. ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക്‌ ആവശ്യമാണെന്നു നിങ്ങളുടെ സ്വർഗീയപിതാവിന്‌ അറിയാമല്ലോ. 33  “അതുകൊണ്ട്‌ ദൈവരാജ്യത്തിനും ദൈവനീതിക്കും എപ്പോഴും ഒന്നാം സ്ഥാനം കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇപ്പറഞ്ഞ മറ്റെല്ലാം നിങ്ങൾക്കു കിട്ടും.+ 34  അതുകൊണ്ട്‌ അടുത്ത ദിവസത്തെ ഓർത്ത്‌ ഒരിക്കലും ഉത്‌കണ്‌ഠപ്പെടരുത്‌.+ ആ ദിവസത്തിന്‌ അതിന്റേതായ ഉത്‌കണ്‌ഠകളുണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ. ഓരോ ദിവസത്തിനും അന്നന്നത്തെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾതന്നെ ധാരാളം.

അടിക്കുറിപ്പുകള്‍

അക്ഷ. “അപ്പം.”
അഥവാ “രക്ഷിക്കേണമേ.”
മറ്റൊരു സാധ്യത “ദുഷ്ടമായതിൽനിന്ന്‌.”
അഥവാ “വെളിച്ചമുള്ളതായിരിക്കും.”
അഥവാ “ആഹാരത്തെക്കാൾ ജീവനും വസ്‌ത്രത്തെക്കാൾ ശരീരവും പ്രധാനമല്ലേ?”

പഠനക്കുറിപ്പുകൾ

സത്യമാ​യി: ഗ്രീക്കിൽ അമീൻ. “അങ്ങനെ​യാ​കട്ടെ,” “തീർച്ച​യാ​യും” എന്നൊക്കെ അർഥമുള്ള ആമേൻ എന്ന എബ്രാ​യ​പ​ദ​ത്തി​ന്റെ ലിപ്യ​ന്ത​രണം. ഒരു പ്രസ്‌താ​വ​ന​യോ വാഗ്‌ദാ​ന​മോ പ്രവച​ന​മോ ഉച്ചരി​ക്കു​ന്ന​തി​നു മുമ്പ്‌ യേശു പലപ്പോ​ഴും ഈ പദം ഉപയോ​ഗി​ച്ചി​ട്ടുണ്ട്‌. പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ തികച്ചും സത്യവും ആശ്രയ​യോ​ഗ്യ​വും ആണെന്നു കാണി​ക്കാ​നാ​യി​രു​ന്നു ഇത്‌. വിശു​ദ്ധ​ലി​ഖി​ത​ങ്ങ​ളിൽ “സത്യമാ​യും” (അമീൻ) എന്ന പദം ഈ രീതി​യിൽ ഉപയോ​ഗി​ച്ചതു യേശു മാത്ര​മാ​ണെന്നു പറയ​പ്പെ​ടു​ന്നു. യോഹ​ന്നാ​ന്റെ സുവി​ശേ​ഷ​ത്തിൽ ഉടനീളം മൂലഭാ​ഷ​യിൽ ഈ പദം അടുത്ത​ടുത്ത്‌ ആവർത്തിച്ച്‌ (അമീൻ അമീൻ) ഉപയോ​ഗി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്നു. അതിനെ മിക്കയി​ട​ങ്ങ​ളി​ലും “സത്യം​സ​ത്യ​മാ​യി” എന്നാണു പരിഭാ​ഷ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​രി​ക്കു​ന്നത്‌.​—യോഹ 1:51.

ദാനം: കാലങ്ങ​ളാ​യി “ദാനധർമം” എന്നു പരിഭാ​ഷ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​ട്ടുള്ള എലെയീ​മൊ​സു​നേ എന്ന ഗ്രീക്കു​പ​ദ​ത്തി​നു “കരുണ,” ”കരുണ കാണി​ക്കുക” എന്നിവ​യു​ടെ ഗ്രീക്കു​പ​ദ​ങ്ങ​ളു​മാ​യി ബന്ധമുണ്ട്‌. ദരി​ദ്രർക്ക്‌ ആശ്വാ​സ​മാ​യി പണമോ ആഹാര​മോ സൗജന്യ​മാ​യി കൊടു​ക്കു​ന്ന​തി​നെ​യാണ്‌ ഇതു സൂചി​പ്പി​ക്കു​ന്നത്‌.

കാഹളം ഊതുക: ഇതു ശ്രദ്ധ ആകർഷി​ക്കു​മാ​യി​രു​ന്നു. തെളി​വ​നു​സ​രിച്ച്‌ കാഹളം ഊതുക എന്ന്‌ ഇവിടെ പറഞ്ഞി​രി​ക്കു​ന്നത്‌ ആലങ്കാ​രി​കാർഥ​ത്തി​ലാണ്‌. ഒരാൾ താൻ ചെയ്യുന്ന ദാനധർമങ്ങൾ പരസ്യ​മാ​ക്ക​രുത്‌ എന്നാണ്‌ ഇതു സൂചി​പ്പി​ക്കു​ന്നത്‌.

കപടഭക്തർ: ഇവിടെ കാണുന്ന ഹുപ്പൊ​ക്രി​റ്റീസ്‌ എന്ന ഗ്രീക്കു​പദം ആദ്യം ഗ്രീക്കു​കാ​രു​ടെ (പിന്നീട്‌ റോമാ​ക്കാ​രു​ടെ​യും) നാടക​വേ​ദി​ക​ളിൽ വലിയ മുഖം​മൂ​ടി​കൾ ധരിച്ച്‌ എത്തുന്ന അഭി​നേ​താ​ക്കളെ കുറി​ക്കാ​നാണ്‌ ഉപയോ​ഗി​ച്ചി​രു​ന്നത്‌. ശബ്ദത്തിന്റെ തീവ്രത കൂട്ടാൻവേ​ണ്ടി​യു​ള്ള​താ​യി​രു​ന്നു ആ മുഖം​മൂ​ടി​കൾ. കപടഭാ​വ​ത്തി​ലൂ​ടെ​യോ നാട്യ​ത്തി​ലൂ​ടെ​യോ താൻ ശരിക്കും ആരാ​ണെ​ന്നും തന്റെ ഉദ്ദേശ്യം എന്താ​ണെ​ന്നും മറച്ചു​വെ​ക്കു​ന്ന​വരെ കുറി​ക്കാൻ ഈ പദം പിന്നീട്‌ ആലങ്കാ​രി​ക​മാ​യി ഉപയോ​ഗി​ച്ചു​തു​ടങ്ങി. യേശു ഇവിടെ “കപടഭക്തർ” എന്നു വിളി​ക്കു​ന്നതു ജൂതമ​ത​നേ​താ​ക്ക​ന്മാ​രെ​യാണ്‌.​—മത്ത 6:5, 16.

അവർക്കു പ്രതി​ഫലം മുഴുവൻ കിട്ടി​ക്ക​ഴി​ഞ്ഞി​രി​ക്കു​ന്നു: ഇവിടെ കാണുന്ന അപേഖൊ എന്ന ഗ്രീക്കു​പ​ദ​ത്തി​ന്റെ അർഥം “മുഴു​വ​നാ​യി കിട്ടുക” എന്നാണ്‌. പൊതു​വേ ബിസി​നെ​സ്സു​കാർ ഉപയോ​ഗി​ക്കുന്ന രസീതു​ക​ളിൽ, “മുഴുവൻ തുകയും അടച്ചു” എന്ന അർഥത്തി​ലാണ്‌ ഈ പ്രയോ​ഗം കണ്ടിരു​ന്നത്‌. കപടഭക്തർ ദാനം ചെയ്‌തി​രു​ന്നതു മറ്റുള്ള​വരെ കാണി​ക്കാൻവേ​ണ്ടി​യാണ്‌. അവരുടെ ദാനധർമം മറ്റുള്ളവർ കാണു​ക​യും അതിന്റെ പേരിൽ അവരെ പുകഴ്‌ത്തു​ക​യും ചെയ്‌തി​രു​ന്നു. അങ്ങനെ, കിട്ടാ​നുള്ള പ്രതി​ഫ​ല​മെ​ല്ലാം അവർക്ക്‌ അപ്പോൾത്തന്നെ കിട്ടി. അതു​കൊണ്ട്‌ അവർ ദൈവ​ത്തിൽനിന്ന്‌ ഇനി ഒന്നും പ്രതീ​ക്ഷി​ക്ക​രു​താ​യി​രു​ന്നു.

സത്യമാ​യി: മത്ത 5:18-ന്റെ പഠനക്കു​റി​പ്പു കാണുക.

നിങ്ങളു​ടെ വലതു​കൈ ചെയ്യു​ന്നത്‌ എന്തെന്ന്‌ ഇടതു​കൈ അറിയ​രുത്‌: വളരെ​യ​ധി​കം വിവേ​ക​ത്തോ​ടെ​യോ രഹസ്യ​സ്വ​ഭാ​വ​ത്തോ​ടെ​യോ ഒരു കാര്യം ചെയ്യു​ന്ന​തി​നെ സൂചി​പ്പി​ക്കുന്ന അലങ്കാ​ര​പ്ര​യോ​ഗം. യേശു​വി​ന്റെ അനുഗാ​മി​കൾ, തങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ദാനധർമ​ങ്ങ​ളെ​ക്കു​റി​ച്ചും ദയാ​പ്ര​വൃ​ത്തി​ക​ളെ​ക്കു​റി​ച്ചും വളരെ അടുപ്പ​മു​ള്ള​വ​രോ​ടു​പോ​ലും പരസ്യ​മാ​ക്ക​രു​താ​യി​രു​ന്നു. ഇട​ങ്കൈ​യും വല​ങ്കൈ​യും തമ്മിലു​ള്ളത്ര അടുപ്പ​മുള്ള ഉറ്റസ്‌നേ​ഹി​ത​രോ​ടു​പോ​ലും അതു പറയരു​തെ​ന്നാണ്‌ യേശു ഉദ്ദേശി​ച്ചത്‌.

ഒരേ കാര്യങ്ങൾ തന്നെയും പിന്നെ​യും ഉരുവി​ട​രുത്‌: അഥവാ “ജല്‌പനം ചെയ്യരുത്‌; അർഥശൂ​ന്യ​മാ​യി ആവർത്തി​ക്ക​രുത്‌.” ചിന്തി​ക്കാ​തെ പ്രാർഥി​ക്ക​രുത്‌ എന്നു യേശു തന്റെ അനുഗാ​മി​ക​ളോ​ടു പറയു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ഒരേ കാര്യ​ത്തി​നു​വേണ്ടി പലയാ​വർത്തി അപേക്ഷി​ക്കു​ന്നതു തെറ്റാ​ണെന്നല്ല യേശു പറഞ്ഞത്‌. (മത്ത 26:36-45) മറിച്ച്‌ ജനതക​ളി​ലെ ആളുക​ളു​ടെ (അതായത്‌, ജൂതന്മാ​ര​ല്ലാ​ത്ത​വ​രു​ടെ) ആവർത്തി​ച്ചുള്ള പ്രാർഥ​നകൾ, അതായത്‌ മനഃപാ​ഠ​മാ​ക്കിയ പദപ്ര​യോ​ഗങ്ങൾ ചിന്താ​ശൂ​ന്യ​മാ​യി ‘തന്നെയും പിന്നെ​യും ഉരുവി​ടുന്ന’ പ്രാർഥ​നാ​രീ​തി, അനുക​രി​ക്കു​ന്നതു തെറ്റാ​ണെ​ന്നാ​ണു യേശു ഉദ്ദേശി​ച്ചത്‌.

നിങ്ങളു​ടെ പിതാവ്‌: ചില പുരാതന കൈ​യെ​ഴു​ത്തു​പ്ര​തി​ക​ളിൽ “നിങ്ങളു​ടെ പിതാ​വായ ദൈവം” എന്നു കാണു​ന്നുണ്ട്‌. എന്നാൽ “നിങ്ങളു​ടെ പിതാവ്‌” എന്ന ഹ്രസ്വ​രൂ​പ​മാ​ണു കൂടുതൽ കൈ​യെ​ഴു​ത്തു​പ്ര​തി​ക​ളി​ലും കാണു​ന്നത്‌.

നിങ്ങൾ: ഈ സംബോ​ധന യേശു നേരത്തേ പരാമർശിച്ച കപടഭ​ക്ത​രിൽനിന്ന്‌ യേശു​വി​ന്റെ കേൾവി​ക്കാ​രെ വേർതി​രി​ച്ചു​കാ​ണി​ക്കു​ന്നു.​—മത്ത 6:5.

ഈ രീതി: അതായത്‌, ‘ഒരേ കാര്യങ്ങൾ തന്നെയും പിന്നെ​യും ഉരുവി​ടുന്ന’ ആളുക​ളു​ടേ​തിൽനിന്ന്‌ തികച്ചും വ്യത്യ​സ്‌ത​മായ ഒരു രീതി.​—മത്ത 6:7.

ഞങ്ങളുടെ പിതാവ്‌: “ഞങ്ങളുടെ” എന്ന ബഹുവ​ച​ന​സർവ​നാ​മം ഉപയോ​ഗിച്ച്‌ പ്രാർഥി​ക്കുന്ന ഒരാൾ, തന്നെ​പ്പോ​ലെ മറ്റുള്ള​വർക്കും ദൈവ​വു​മാ​യി ഒരു അടുത്ത​ബന്ധം ഉണ്ടെന്നും അവരും സത്യാ​രാ​ധ​ക​രു​ടെ കുടും​ബ​ത്തി​ന്റെ ഭാഗമാ​ണെ​ന്നും അംഗീ​ക​രി​ക്കു​ക​യാണ്‌.​—മത്ത 5:16-ന്റെ പഠനക്കു​റി​പ്പു കാണുക.

പേര്‌: ദൈവ​ത്തി​ന്റെ വ്യക്തി​പ​ര​മായ പേര്‌. יהוה (യ്‌ഹ്‌വ്‌ഹ്‌) എന്ന നാല്‌ എബ്രായ അക്ഷരങ്ങൾ ഉപയോ​ഗിച്ച്‌ എഴുതുന്ന ഈ പേര്‌ മലയാ​ള​ത്തിൽ “യഹോവ” എന്നാണു പൊതു​വേ പരിഭാ​ഷ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​രി​ക്കു​ന്നത്‌. പുതിയ ലോക ഭാഷാ​ന്ത​ര​ത്തിൽ ഈ പേര്‌ എബ്രാ​യ​തി​രു​വെ​ഴു​ത്തു​ക​ളിൽ 6,979 പ്രാവ​ശ്യ​വും ഗ്രീക്കു​തി​രു​വെ​ഴു​ത്തു​ക​ളിൽ 237 പ്രാവ​ശ്യ​വും കാണാം. (ഗ്രീക്കു​തി​രു​വെ​ഴു​ത്തു​ക​ളിൽ ദിവ്യ​നാ​മം ഉപയോ​ഗി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നെ​ക്കു​റിച്ച്‌ കൂടുതൽ അറിയാൻ അനു. എ5-ഉം അനു. സി-യും കാണുക.) ബൈബി​ളിൽ, “പേര്‌” എന്ന പദം ചില​പ്പോൾ ആ വ്യക്തി​യെ​ത്ത​ന്നെ​യോ സമൂഹ​ത്തിൽ അയാൾക്കുള്ള പേരി​നെ​യോ കുറി​ക്കു​ന്നു. ഇനി ആ പദത്തിന്‌, ആ വ്യക്തി തന്നെക്കു​റിച്ച്‌ വെളി​പ്പെ​ടു​ത്തുന്ന എല്ലാ കാര്യ​ങ്ങ​ളെ​യും കുറി​ക്കാ​നാ​കും.​—വെളി 3:4, അടിക്കു​റിപ്പ്‌.

പരിശു​ദ്ധ​മാ​യി​രി​ക്കേ​ണമേ: അഥവാ “പാവന​മാ​യി കണക്കാ​ക്ക​പ്പെ​ടട്ടെ.” മനുഷ്യ​രും ദൂതന്മാ​രും ഉൾപ്പെടെ ബുദ്ധി​ശ​ക്തി​യുള്ള എല്ലാ സൃഷ്ടി​ക​ളും ദൈവ​ത്തി​ന്റെ പേര്‌ പരിശു​ദ്ധ​മാ​യി കണക്കാ​ക്കാൻ ഇടവരട്ടെ എന്ന അപേക്ഷ​യാണ്‌ ഇത്‌. ഏദെൻതോ​ട്ട​ത്തിൽവെച്ച്‌ ആദ്യ മനുഷ്യ​ജോ​ടി ധിക്കാരം കാട്ടി​യ​തു​മു​തൽ ദൈവ​ത്തി​ന്റെ പേരി​ന്മേൽ കുമി​ഞ്ഞു​കൂ​ടി​യി​രി​ക്കുന്ന നിന്ദ നീക്കി​ക്കൊണ്ട്‌ ദൈവം തന്നെത്തന്നെ വിശു​ദ്ധീ​ക​രി​ക്കാൻ നടപടി എടു​ക്കേ​ണമേ എന്ന അഭ്യർഥ​ന​യും ഇതേ അപേക്ഷ​യിൽ അടങ്ങി​യി​ട്ടുണ്ട്‌.

പിതാവ്‌: യേശു, ദൈവ​മായ യഹോ​വയെ “പിതാവ്‌” എന്നു വിളി​ക്കുന്ന 160-ലധികം സന്ദർഭങ്ങൾ സുവി​ശേ​ഷ​ങ്ങ​ളി​ലുണ്ട്‌. അതിൽ ആദ്യ​ത്തേ​താണ്‌ ഇത്‌. എബ്രാ​യ​തി​രു​വെ​ഴു​ത്തു​ക​ളിൽ ദൈവ​ത്തോ​ടു ബന്ധപ്പെട്ട്‌ ഈ പദം നേരത്തേ ഉപയോ​ഗി​ച്ചി​ട്ടു​ള്ള​തു​കൊണ്ട്‌ യേശു എന്താണ്‌ ഉദ്ദേശി​ച്ച​തെന്നു കേൾവി​ക്കാർക്ക്‌ അറിയാ​മാ​യി​രു​ന്നു. അല്ലായി​രു​ന്നെ​ങ്കിൽ ഒരുപക്ഷേ യേശു അത്‌ ഉപയോ​ഗി​ക്കി​ല്ലാ​യി​രു​ന്നു. (ആവ 32:6; സങ്ക 89:26; യശ 63:16) മുൻകാ​ല​ദൈ​വ​ദാ​സ​ന്മാർ യഹോ​വയെ ‘സർവശക്തൻ,’ “അത്യു​ന്നതൻ,” ‘മഹാ​സ്ര​ഷ്ടാവ്‌ ’ എന്നിങ്ങനെ ഉന്നതമായ അനേകം പദവി​നാ​മങ്ങൾ ഉപയോ​ഗിച്ച്‌ സംബോ​ധന ചെയ്‌തി​ട്ടുണ്ട്‌. എന്നാൽ യേശു മിക്ക​പ്പോ​ഴും ഉപയോ​ഗിച്ച വളരെ ലളിത​വും സാധാ​ര​ണ​വും ആയ “പിതാവ്‌” എന്ന പദം, തന്റെ ആരാധ​ക​രു​മാ​യി ദൈവ​ത്തി​നുള്ള അടുപ്പ​മാണ്‌ എടുത്തു​കാ​ണി​ക്കു​ന്നത്‌.​—ഉൽ 17:1; ആവ 32:8; സഭ 12:1.

ഇന്നത്തേ​ക്കു​ള്ള ആഹാരം: “അപ്പം” എന്നതി​നുള്ള എബ്രായ, ഗ്രീക്ക്‌ പദങ്ങൾക്കു പല സന്ദർഭ​ങ്ങ​ളി​ലും “ആഹാരം” എന്ന അർഥമാ​ണു​ള്ളത്‌. (സഭ 10:19, അടിക്കു​റിപ്പ്‌) ദൈവത്തെ സേവി​ക്കു​ന്ന​വർക്കു ദൈവം ആഹാര​ത്തി​ന്റെ വലി​യൊ​രു ശേഖരമല്ല മറിച്ച്‌ അതതു ദിവസത്തെ ആഹാരം തരുമെന്ന ഉറച്ച ബോധ്യ​ത്തോ​ടെ പ്രാർഥി​ക്കാ​മെ​ന്നാ​ണു യേശു ഇതിലൂ​ടെ സൂചി​പ്പി​ച്ചത്‌. ദൈവം അത്ഭുത​ക​ര​മാ​യി മന്ന കൊടു​ത്ത​പ്പോൾ, ഓരോ ഇസ്രാ​യേ​ല്യ​നും ‘ദിവസ​വും പോയി അവനവന്റെ പങ്കു ശേഖരി​ക്ക​ണ​മാ​യി​രു​ന്നു.’ ആ കല്‌പ​നയെ ഓർമി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​താണ്‌ ഈ അപേക്ഷ.​—പുറ 16:4.

ക്ഷമിക്കുക: ഈ ഗ്രീക്കു​പ​ദ​ത്തി​ന്റെ അക്ഷരാർഥം “വിട്ടു​ക​ള​യുക” എന്നാ​ണെ​ങ്കി​ലും അതിനു മത്ത 18:27, 32 വാക്യ​ങ്ങ​ളിൽ കാണു​ന്ന​തു​പോ​ലെ “ഒരു കടം എഴുതി​ത്ത​ള്ളുക” എന്ന അർഥവും വരാം.

കടങ്ങൾ: പാപങ്ങളെ കുറി​ക്കു​ന്നു. ആരോ​ടെ​ങ്കി​ലും പാപം ചെയ്യുന്ന ഒരാൾ ആ വ്യക്തിക്ക്‌ ഒരു കടം കൊടു​ത്തു​തീർക്കാ​നു​ള്ള​തു​പോ​ലെ​യാണ്‌ അല്ലെങ്കിൽ ആ വ്യക്തി​യോ​ടു കടപ്പെ​ട്ടി​രി​ക്കു​ന്ന​തു​പോ​ലെ​യാണ്‌. അതു​കൊ​ണ്ടു​തന്നെ അയാൾ ആ വ്യക്തി​യു​ടെ ക്ഷമ തേടേ​ണ്ട​തുണ്ട്‌. ഒരാൾ തന്നോടു കടപ്പെ​ട്ടി​രി​ക്കു​ന്ന​വ​രോട്‌, അതായത്‌ തന്നോടു പാപം ചെയ്‌ത​വ​രോട്‌, ക്ഷമിച്ചാൽ മാത്രമേ അയാൾക്കു ദൈവ​ത്തി​ന്റെ ക്ഷമ കിട്ടു​ക​യു​ള്ളൂ.​—മത്ത 6:14, 15; 18:35; ലൂക്ക 11:4.

പ്രലോ​ഭ​ന​ത്തിൽ അകപ്പെ​ടു​ത്ത​രു​തേ: അഥവാ “പ്രലോ​ഭ​ന​ത്തി​നു വഴി​പ്പെ​ടാൻ അനുവ​ദി​ക്ക​രു​തേ.” ചില കാര്യങ്ങൾ സംഭവി​ക്കാൻ ദൈവം അനുവ​ദി​ച്ചു എന്നതു​കൊണ്ട്‌ ദൈവം അതിന്റെ കാരണ​ക്കാ​ര​നാ​ണെന്ന രീതി​യിൽ ബൈബിൾ സംസാ​രി​ക്കു​ന്നുണ്ട്‌. (രൂത്ത്‌ 1:20, 21) അതു​പോ​ലെ, “പ്രലോ​ഭ​ന​ത്തിൽ അകപ്പെ​ടു​ത്ത​രു​തേ” എന്നു പ്രാർഥി​ക്കാൻ അനുഗാ​മി​ക​ളോ​ടു പറഞ്ഞ​പ്പോ​ഴും പാപം ചെയ്യാൻ മനുഷ്യ​രെ പ്രലോ​ഭി​പ്പി​ക്കു​ന്നതു ദൈവ​മാ​ണെന്നല്ല യേശു സൂചി​പ്പി​ച്ചത്‌. (യാക്ക 1:13) പകരം പ്രലോ​ഭനം ഒഴിവാ​ക്കാ​നോ അതിനു വഴി​പ്പെ​ട്ടു​പോ​കാ​തെ പിടി​ച്ചു​നിൽക്കാ​നോ ഉള്ള സഹായ​ത്തി​നു​വേണ്ടി ദൈവ​ത്തോ​ടു പ്രാർഥി​ക്കാ​നുള്ള പ്രോ​ത്സാ​ഹ​ന​മാ​യി​രു​ന്നു അത്‌.​—1കൊ 10:13.

തെറ്റുകൾ: “തെറ്റുകൾ” എന്നതി​നുള്ള ഗ്രീക്കു​പ​ദത്തെ ‘തെറ്റായ ഒരു ചുവടു വെക്കുക’ (ഗല 6:1) അഥവാ കാൽ ഇടറുക എന്നു പരിഭാ​ഷ​പ്പെ​ടു​ത്താം. ദൈവ​ത്തി​ന്റെ നീതി​യുള്ള നിലവാ​ര​ങ്ങൾക്കു ചേർച്ച​യിൽ നേരോ​ടെ നടക്കു​ന്ന​തി​നു നേർവി​പ​രീ​ത​മാണ്‌ ഇത്‌.

ഉപവാസം: അതായത്‌, ഒരു നിശ്ചി​ത​സ​മ​യ​ത്തേക്കു ഭക്ഷണം കഴിക്കാ​തി​രി​ക്കു​ന്നത്‌. (പദാവലി കാണുക.) യേശു ഒരിക്ക​ലും തന്റെ ശിഷ്യ​ന്മാ​രോട്‌ ഉപവസി​ക്കാൻ കല്‌പി​ച്ചില്ല, ഉപവാസം പാടേ ഒഴിവാ​ക്കാ​നും നിർദേ​ശി​ച്ചില്ല. മോശ​യി​ലൂ​ടെ കൊടുത്ത നിയമ​ത്തിൻകീ​ഴി​ലാ​യി​രുന്ന ജൂതന്മാർ ഉപവസി​ക്കാ​റു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. ശരിയായ ആന്തര​ത്തോ​ടെ​യുള്ള ഉപവാസം, യഹോ​വ​യു​ടെ മുമ്പാകെ തങ്ങളെ​ത്തന്നെ താഴ്‌ത്തു​ന്ന​തി​ന്റെ​യും തങ്ങളുടെ പാപങ്ങ​ളെ​പ്രതി പശ്ചാത്ത​പി​ക്കു​ന്ന​തി​ന്റെ​യും പ്രകട​ന​മാ​യി​രു​ന്നു.​—1ശമു 7:6; 2ദിന 20:3.

അവർ മുഖം വിരൂ​പ​മാ​ക്കു​ന്നു: അഥവാ “അവർ മുഖം ഭംഗി​യി​ല്ലാ​ത്ത​താ​ക്കു​ന്നു (തിരി​ച്ച​റി​യാൻ പറ്റാത്ത​താ​ക്കു​ന്നു).” മുഖം കഴുകാ​തി​രു​ന്നു​കൊ​ണ്ടോ മുടി​യും താടി​യും ഒക്കെ അലക്ഷ്യ​മാ​യി വിട്ടു​കൊ​ണ്ടോ തലയിൽ ചാരം വിതറു​ക​യും തേക്കു​ക​യും മറ്റും ചെയ്‌തു​കൊ​ണ്ടോ ആണ്‌ അവർ അതു ചെയ്‌തി​രു​ന്നത്‌.

തലയിൽ എണ്ണ തേക്കു​ക​യും മുഖം കഴുകു​ക​യും വേണം: പതിവാ​യി ചെയ്യാ​റു​ണ്ടാ​യി​രുന്ന ഒരുക്ക​വും മറ്റും ഉപവാ​സ​സ​മ​യത്ത്‌ ഒഴിവാ​ക്കുന്ന രീതി ആളുകൾക്കു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. മറ്റുള്ള​വരെ കാണി​ക്കാൻവേ​ണ്ടി​യുള്ള ആത്മപരി​ത്യാ​ഗ​ത്തി​ന്റെ അത്തരം പ്രകട​നങ്ങൾ തന്റെ ശിഷ്യ​ന്മാർ ഒഴിവാ​ക്ക​ണ​മെന്നു പറയു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു യേശു.

കണ്ണാണു ശരീര​ത്തി​ന്റെ വിളക്ക്‌: കുഴപ്പ​മൊ​ന്നു​മി​ല്ലാത്ത കണ്ണു ശരീര​ത്തിന്‌, ഇരുട്ടത്ത്‌ കത്തിച്ചു​വെ​ച്ചി​രി​ക്കുന്ന വിളക്കു​പോ​ലെ​യാണ്‌. ചുറ്റു​മുള്ള കാര്യങ്ങൾ കണ്ട്‌ മനസ്സി​ലാ​ക്കാൻ അത്‌ ആ വ്യക്തിയെ സഹായി​ക്കു​ന്നു. എന്നാൽ ഇവിടെ ‘കണ്ണ്‌ ’ ആലങ്കാ​രി​കാർഥ​ത്തി​ലാണ്‌ ഉപയോ​ഗി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്നത്‌.​—എഫ 1:18.

ഒരു കാര്യ​ത്തിൽ കേന്ദ്രീ​ക​രി​ക്കു​ന്നെ​ങ്കിൽ: അഥവാ “വ്യക്തമാ​യി കാണാ​നാ​കു​ന്നെ​ങ്കിൽ; ആരോ​ഗ്യ​മു​ള്ള​തെ​ങ്കിൽ.” ഇവിടെ ഉപയോ​ഗി​ച്ചി​രി​ക്കുന്ന ഹാപ്‌ളൗസ്‌ എന്ന ഗ്രീക്കു​പ​ദ​ത്തി​ന്റെ അടിസ്ഥാ​നാർഥം “ഒന്നു മാത്രം; ലളിതം” എന്നൊ​ക്കെ​യാണ്‌. മനസ്സ്‌ ഒരു കാര്യ​ത്തിൽ മാത്രം കേന്ദ്രീ​ക​രി​ക്കുക, ഒറ്റ ലക്ഷ്യത്തിൽ അർപ്പി​ത​മാ​യി​രി​ക്കുക എന്നും അതിന്‌ അർഥം വരാം. ഒറ്റ വസ്‌തു​വിൽ മാത്രം കാഴ്‌ച കേന്ദ്രീ​ക​രി​ക്കാൻ കഴിയു​ന്നെ​ങ്കിൽ മാത്രമേ ഒരു കണ്ണു നന്നായി പ്രവർത്തി​ക്കു​ന്നു എന്നു പറയാ​നാ​കൂ. ഒരു വ്യക്തി​യു​ടെ ആലങ്കാ​രി​ക​മായ കണ്ണ്‌, ശരിയായ കാര്യ​ത്തിൽ മാത്രം ‘കേന്ദ്രീ​ക​രി​ച്ച​താ​ണെ​ങ്കിൽ’ (മത്ത 6:33) അതിന്‌ അദ്ദേഹ​ത്തി​ന്റെ വ്യക്തി​ത്വ​ത്തെ മുഴുവൻ നല്ല രീതി​യിൽ സ്വാധീ​നി​ക്കാ​നാ​കും.

അസൂയ​യു​ള്ള: അക്ഷ. “ചീത്ത; ദുഷിച്ച.” ഒരു കണ്ണു ‘ചീത്തയാ​ണെ​ങ്കിൽ’ അഥവാ ആരോ​ഗ്യ​മി​ല്ലാ​ത്ത​താ​ണെ​ങ്കിൽ അതിനു വ്യക്തമാ​യി കാണാ​നാ​കില്ല. സമാന​മാ​യി അസൂയ​യുള്ള ഒരു കണ്ണിന്‌, ശരിക്കും പ്രാധാ​ന്യ​മുള്ള കാര്യ​ത്തിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീ​ക​രി​ക്കാ​നാ​കില്ല. (മത്ത 6:33) അങ്ങനെ​യുള്ള ഒരു കണ്ണ്‌ അസംതൃ​പ്‌തി നിറഞ്ഞ​തും അത്യാ​ഗ്ര​ഹ​മു​ള്ള​തും ആണ്‌; അതു ശ്രദ്ധാ​ശൈ​ഥി​ല്യ​മു​ള്ള​തും വഞ്ചകവും ആയിരി​ക്കും. അത്തരം കണ്ണുള്ള ഒരാൾ കാര്യ​ങ്ങളെ ശരിയാ​യി വിലയി​രു​ത്താൻ പറ്റാതെ സ്വാർഥ​ല​ക്ഷ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ പിന്നാലെ പോകും.​—മത്ത 6:22-ന്റെ പഠനക്കു​റി​പ്പു കാണുക.

ഒരു കാര്യ​ത്തിൽ കേന്ദ്രീ​ക​രി​ക്കു​ന്നെ​ങ്കിൽ: അഥവാ “വ്യക്തമാ​യി കാണാ​നാ​കു​ന്നെ​ങ്കിൽ; ആരോ​ഗ്യ​മു​ള്ള​തെ​ങ്കിൽ.” ഇവിടെ ഉപയോ​ഗി​ച്ചി​രി​ക്കുന്ന ഹാപ്‌ളൗസ്‌ എന്ന ഗ്രീക്കു​പ​ദ​ത്തി​ന്റെ അടിസ്ഥാ​നാർഥം “ഒന്നു മാത്രം; ലളിതം” എന്നൊ​ക്കെ​യാണ്‌. മനസ്സ്‌ ഒരു കാര്യ​ത്തിൽ മാത്രം കേന്ദ്രീ​ക​രി​ക്കുക, ഒറ്റ ലക്ഷ്യത്തിൽ അർപ്പി​ത​മാ​യി​രി​ക്കുക എന്നും അതിന്‌ അർഥം വരാം. ഒറ്റ വസ്‌തു​വിൽ മാത്രം കാഴ്‌ച കേന്ദ്രീ​ക​രി​ക്കാൻ കഴിയു​ന്നെ​ങ്കിൽ മാത്രമേ ഒരു കണ്ണു നന്നായി പ്രവർത്തി​ക്കു​ന്നു എന്നു പറയാ​നാ​കൂ. ഒരു വ്യക്തി​യു​ടെ ആലങ്കാ​രി​ക​മായ കണ്ണ്‌, ശരിയായ കാര്യ​ത്തിൽ മാത്രം ‘കേന്ദ്രീ​ക​രി​ച്ച​താ​ണെ​ങ്കിൽ’ (മത്ത 6:33) അതിന്‌ അദ്ദേഹ​ത്തി​ന്റെ വ്യക്തി​ത്വ​ത്തെ മുഴുവൻ നല്ല രീതി​യിൽ സ്വാധീ​നി​ക്കാ​നാ​കും.

സേവി​ക്കു​ക: ഇതിന്റെ ഗ്രീക്കു​ക്രി​യാ​പദം, ഒരു അടിമ​യാ​യി ജോലി ചെയ്യു​ന്ന​തി​നെ കുറി​ക്കു​ന്നു. അങ്ങനെ​യുള്ള ഒരു അടിമ​യ്‌ക്ക്‌ ഒരൊറ്റ യജമാ​നനേ ഉണ്ടായി​രി​ക്കൂ. ഒരു ക്രിസ്‌ത്യാ​നിക്ക്‌ ഒരേ സമയം ദൈവം അർഹി​ക്കുന്ന സമ്പൂർണ​ഭക്തി കൊടു​ക്കാ​നും ഒപ്പം വസ്‌തു​വ​കകൾ വാരി​ക്കൂ​ട്ടു​ന്ന​തിൽ മുഴു​കാ​നും സാധി​ക്കി​ല്ലെന്നു പറയു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു യേശു.

ധനം: പലപ്പോ​ഴും “മാമോൻ” എന്നു തർജമ ചെയ്‌തി​രി​ക്കുന്ന മാമ്മോ​നാസ്‌ (സെമി​റ്റിക്ക്‌ ഉത്ഭവമു​ള്ളത്‌) എന്ന ഗ്രീക്കു​പ​ദത്തെ “പണം” എന്നും പരിഭാ​ഷ​പ്പെ​ടു​ത്താം. ധനത്തെ ഒരു യജമാനൻ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വ്യാജ​ദൈവം ആയി, ആളത്വം കല്‌പിച്ച്‌ പറഞ്ഞി​രി​ക്കു​ക​യാണ്‌ ഇവിടെ. എന്നാൽ ഈ പദം ഒരു പ്രത്യേ​ക​ദേ​വ​ത​യു​ടെ പേരായി എന്നെങ്കി​ലും ഉപയോ​ഗി​ച്ചി​രു​ന്നെന്നു തറപ്പി​ച്ചു​പ​റ​യാൻ സാധി​ക്കുന്ന തെളി​വു​ക​ളൊ​ന്നും ലഭ്യമല്ല.

ജീവ​നെ​ക്കു​റി​ച്ചും . . . ജീവ​നെ​ന്നാൽ: കാലങ്ങ​ളാ​യി “ദേഹി” എന്നു പരിഭാ​ഷ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​ട്ടുള്ള സൈക്കി എന്ന ഗ്രീക്കു​പദം ഇവിടെ ജീവനെ കുറി​ക്കു​ന്നു. അതു​കൊണ്ട്‌ ഇവിടെ ജീവനും (ദേഹി​യും) ശരീര​വും ചേരു​ന്ന​താണ്‌ ഒരു വ്യക്തി.

ഇനി ഉത്‌ക​ണ്‌ഠ​പ്പെ​ട​രുത്‌: അഥവാ “ആകുല​പ്പെ​ടു​ന്നതു നിറു​ത്തുക.” ഇവിടെ ഉപയോ​ഗി​ച്ചി​രി​ക്കുന്ന ഗ്രീക്കു​ക്രി​യ​യു​ടെ കാലം, ഇപ്പോൾത്തന്നെ ചെയ്‌തു​കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കുന്ന ഒരു കാര്യം നിറു​ത്തു​ന്ന​തി​നെ​യാ​ണു സൂചി​പ്പി​ക്കു​ന്നത്‌. ‘ഉത്‌കണ്‌ഠ’ എന്നതിന്റെ ഗ്രീക്കു​പ​ദ​ത്തിന്‌, ഒരാളു​ടെ മനസ്സിനെ കലുഷി​ത​മാ​ക്കുന്ന, അയാളു​ടെ ശ്രദ്ധ പതറി​ക്കുന്ന തരം ആകുല​തയെ കുറി​ക്കാ​നാ​കും. ഇത്‌ അയാളു​ടെ സന്തോഷം കവർന്നെ​ടു​ക്കും. മത്ത 6:27, 28, 31, 34 വാക്യ​ങ്ങ​ളി​ലും ഇതേ പദം കാണാം.

ആയുസ്സ്‌: സാധ്യ​ത​യ​നു​സ​രിച്ച്‌ യേശു ഇവിടെ ജീവി​തത്തെ ഒരു യാത്ര​യോട്‌ ഉപമി​ക്കു​ക​യാണ്‌. ഉത്‌ക​ണ്‌ഠ​പ്പെ​ടു​ന്ന​തി​ലൂ​ടെ ആയുസ്സി​നോട്‌ അഥവാ ജീവി​ത​ത്തി​ന്റെ നീള​ത്തോട്‌ അൽപ്പം​പോ​ലും കൂട്ടാ​നാ​കി​ല്ലെ​ന്നാ​ണു യേശു പറയു​ന്നത്‌.

ഒരു മുഴം: നീളത്തി​ന്റെ ഒരു ചെറിയ അളവിനെ കുറി​ക്കുന്ന വാക്കാണു യേശു ഇവിടെ ഉപയോ​ഗി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്നത്‌ (അക്ഷ. “ഒരു മുഴങ്കൈ.”). അത്‌ ഏകദേശം 44.5 സെ.മീ. (17.5 ഇഞ്ച്‌) വരും.​—പദാവ​ലി​യിൽ “മുഴം” എന്നതും അനു. ബി14-ഉം കാണുക.

പറമ്പിലെ ലില്ലി​ച്ചെ​ടി​കൾ: ഇത്‌ അനെമണി പൂവാ​ണെ​ന്നാ​ണു ചിലരു​ടെ അഭി​പ്രാ​യം. എന്നാൽ ഇതു ടൂലിപ്പ്‌, ഹൈയാ​സിന്ത്‌, ഐറിസ്‌, ഗ്ലാഡി​യോ​ലസ്‌ എന്നിവ​പോ​ലെ ലില്ലി​പ്പൂ​ക്ക​ളോ​ടു സാമ്യ​മുള്ള മറ്റേ​തെ​ങ്കി​ലും പൂക്കളും ആകാം. ആ പ്രദേ​ശത്ത്‌ കാണ​പ്പെ​ടുന്ന വിവി​ധ​തരം കാട്ടു​പൂ​ക്ക​ളെ​ക്കു​റി​ച്ചാ​ണു യേശു പറഞ്ഞ​തെന്ന്‌ അഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ടുന്ന ചിലർ അതിനെ “പറമ്പിലെ പൂക്കൾ” എന്നാണു പരിഭാ​ഷ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​രി​ക്കു​ന്നത്‌.

പഠിക്കുക: ഇവിടെ ഉപയോ​ഗി​ച്ചി​രി​ക്കുന്ന ഗ്രീക്കു​ക്രി​യാ​രൂ​പത്തെ “നന്നായി, സമഗ്ര​മാ​യി പഠിക്കുക” എന്നും പരിഭാ​ഷ​പ്പെ​ടു​ത്താ​നാ​കും.

തീയി​ലി​ടു​ന്ന ചെടികൾ: ഇസ്രാ​യേ​ലിൽ നല്ല ചൂടുള്ള വേനൽക്കാ​ല​മാ​സ​ങ്ങ​ളിൽ വെറും രണ്ടു ദിവസം​കൊണ്ട്‌ ചെടികൾ വാടി​പ്പോ​കാ​റുണ്ട്‌. ഉണങ്ങിയ അത്തരം പൂക്കളും അവയുടെ തണ്ടുക​ളും പുല്ലും മറ്റും പറമ്പിൽനിന്ന്‌ ശേഖരിച്ച്‌ അടുപ്പിൽ തീ കത്തിക്കാൻ ഉപയോ​ഗി​ച്ചി​രു​ന്നു.

അൽപ്പം വിശ്വാ​സ​മു​ള്ള​വരേ: ശിഷ്യ​ന്മാ​രെ​ക്കു​റി​ച്ചുള്ള യേശു​വി​ന്റെ ഈ വാക്കുകൾ അവരുടെ വിശ്വാ​സം അഥവാ ആശ്രയം ശക്തമല്ലാ​യി​രു​ന്നെന്നു സൂചി​പ്പി​ച്ചു. (മത്ത 8:26; 14:31; 16:8; ലൂക്ക 12:28) അവർക്കു വിശ്വാ​സം ഇല്ലായി​രു​ന്നെന്നല്ല മറിച്ച്‌ അതു കുറവാ​യി​രു​ന്നെ​ന്നാണ്‌ ആ വാക്കുകൾ സൂചി​പ്പി​ച്ചത്‌.

ദൈവ​നീ​തി: ദൈവ​നീ​തിക്ക്‌ ഒന്നാം സ്ഥാനം കൊടു​ക്കു​ന്നവർ ഒരു മടിയും​കൂ​ടാ​തെ ദൈവ​ത്തി​ന്റെ ഇഷ്ടം ചെയ്യു​ന്ന​വ​രും ശരി​തെ​റ്റു​ക​ളെ​ക്കു​റി​ച്ചുള്ള ദൈവ​ത്തി​ന്റെ നിലവാ​ര​ങ്ങ​ള​നു​സ​രിച്ച്‌ ജീവി​ക്കു​ന്ന​വ​രും ആയിരി​ക്കും. എന്നാൽ നീതി​യു​ടെ കാര്യ​ത്തിൽ സ്വന്തം നിലവാ​രങ്ങൾ വെക്കാൻ ശ്രമിച്ച പരീശ​ന്മാ​രു​ടെ ഉപദേ​ശ​ത്തിൽനിന്ന്‌ തികച്ചും വ്യത്യ​സ്‌ത​മാ​യി​രു​ന്നു ഇത്‌.​—മത്ത 5:20.

എപ്പോ​ഴും ഒന്നാം സ്ഥാനം കൊടു​ക്കുക: തുടർച്ച​യായ പ്രവൃ​ത്തി​യെ സൂചി​പ്പി​ക്കുന്ന ഇതിന്റെ ഗ്രീക്കു​ക്രി​യാ​രൂ​പം, “തുടർച്ച​യാ​യി ഒന്നാം സ്ഥാനം കൊടു​ക്കുക” എന്നും പരിഭാ​ഷ​പ്പെ​ടു​ത്താം. യേശു​വി​ന്റെ യഥാർഥാ​നു​ഗാ​മി​കൾ കുറച്ച്‌ നാള​ത്തേക്കു ദൈവ​രാ​ജ്യ​ത്തിന്‌ ഒന്നാം സ്ഥാനം കൊടു​ത്തിട്ട്‌ പിന്നീടു മറ്റു കാര്യ​ങ്ങ​ളി​ലേക്കു തിരി​യില്ല. അവർ ജീവി​ത​ത്തിൽ ഏറ്റവും അധികം പ്രാധാ​ന്യം കൊടു​ക്കു​ന്നത്‌ എപ്പോ​ഴും അതിനാ​യി​രി​ക്കും.

അടുത്ത ദിവസത്തെ ഓർത്ത്‌ ഒരിക്ക​ലും ഉത്‌ക​ണ്‌ഠ​പ്പെ​ട​രുത്‌: കാര്യങ്ങൾ നന്നായി ആസൂ​ത്രണം ചെയ്യാൻ അഥവാ നന്നായി പദ്ധതികൾ തയ്യാറാ​ക്കാൻ തിരു​വെ​ഴു​ത്തു​കൾ പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ന്നു. (സുഭ 21:5) എന്നാൽ ഭാവി​യിൽ സംഭവി​ക്കാൻ സാധ്യ​ത​യുള്ള കാര്യ​ങ്ങ​ളെ​ക്കു​റിച്ച്‌ അനാവ​ശ്യ​മാ​യി ഉത്‌ക​ണ്‌ഠ​പ്പെ​ടു​ന്നതു ദൈവ​വു​മാ​യുള്ള ഒരാളു​ടെ ബന്ധത്തെ മോശ​മാ​യി ബാധി​ച്ചേ​ക്കാം. അങ്ങനെ അയാൾ ദൈവ​ത്തിൽ ആശ്രയി​ക്കു​ന്ന​തി​നു പകരം സ്വന്തം ജ്ഞാനത്തിൽ ആശ്രയി​ക്കാൻതു​ട​ങ്ങും.​—സുഭ 3:5, 6.

ദൃശ്യാവിഷ്കാരം

ഒന്നാം നൂറ്റാ​ണ്ടി​ലെ സിന​ഗോഗ്‌
ഒന്നാം നൂറ്റാ​ണ്ടി​ലെ സിന​ഗോഗ്‌

ഗലീല​ക്ക​ട​ലിന്‌ ഏതാണ്ട്‌ 10 കി.മീ. വടക്കു​കി​ഴ​ക്കുള്ള ഗാംലാ​യിൽ കണ്ടെത്തിയ സിന​ഗോ​ഗി​ന്റെ (ഒന്നാം നൂറ്റാ​ണ്ടി​ലേത്‌) ചില സവി​ശേ​ഷ​തകൾ ഉൾപ്പെ​ടു​ത്തി തയ്യാറാ​ക്കിയ മാതൃക. പണ്ടത്തെ ഒരു സിന​ഗോ​ഗി​ന്റെ ഏകദേ​ശ​രൂ​പം മനസ്സി​ലാ​ക്കാൻ ഇതു നമ്മളെ സഹായി​ക്കു​ന്നു.

പറമ്പിലെ ലില്ലി​ച്ചെ​ടി​കൾ
പറമ്പിലെ ലില്ലി​ച്ചെ​ടി​കൾ

‘ലില്ലി​ച്ചെ​ടി​കൾ എങ്ങനെ വളരു​ന്നെന്നു നോക്കി’ അവയിൽനിന്ന്‌ ‘പഠിക്കാൻ’ യേശു ശിഷ്യ​ന്മാ​രോ​ടു പറഞ്ഞു. ബൈബിൾഭാ​ഷാ​ന്ത​ര​ങ്ങ​ളിൽ പൊതു​വേ ‘ലില്ലി​ച്ചെ​ടി​കൾ’ എന്നു തർജമ ചെയ്‌തി​രി​ക്കുന്ന മൂലഭാ​ഷാ​പ​ദ​ത്തി​നു സാധ്യ​ത​യ​നു​സ​രിച്ച്‌ ടൂലിപ്പ്‌, അനെമണി, ഹൈയാ​സിന്ത്‌, ഐറിസ്‌, ഗ്ലാഡി​യോ​ലസ്‌ എന്നിങ്ങ​നെ​യുള്ള പൂക്കളിൽ ഏതിനെ വേണ​മെ​ങ്കി​ലും കുറി​ക്കാ​നാ​കു​മാ​യി​രു​ന്നു. യേശു​വി​ന്റെ മനസ്സി​ലു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നത്‌ അനെമണി എന്ന ലില്ലി​ച്ചെ​ടി​യാ​യി​രി​ക്കാം എന്നാണു ചില പണ്ഡിത​ന്മാർ പറയു​ന്നത്‌. എന്നാൽ യേശു ലില്ലി​വർഗ​ത്തിൽപ്പെട്ട ചെടി​ക​ളെ​ക്കു​റിച്ച്‌ പൊതു​വാ​യി നടത്തിയ ഒരു പ്രസ്‌താ​വന മാത്ര​മാ​യി​രി​ക്കാം അത്‌. കടുഞ്ചു​വപ്പു നിറമുള്ള ക്രൗൺ അനെമണി ആണ്‌ (അനെമണി കൊ​റോ​നേ​റിയ) ചിത്ര​ത്തിൽ കാണി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​തെ​ങ്കി​ലും നീല, റോസ്‌, പർപ്പിൾ, വെള്ള എന്നീ നിറങ്ങ​ളി​ലും ഇവ കാണ​പ്പെ​ടാ​റുണ്ട്‌. ഇസ്രാ​യേ​ലിൽ ഇത്തരം ലില്ലി​ച്ചെ​ടി​കൾ സർവസാ​ധാ​ര​ണ​മാണ്‌.