Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

22-28 avril

1 KƆRƐNTƖ MBA 14-16

22-28 avril
  • Hendu 22 nɛ adɩma

  • Kɔɔnɔɔ tɔm (C. 3 yaa pɩtaatalɩ mbʋ)

ÑƖM MBƲ PƖWƐ ƐSƆTƆM TAA YƆ

FALƖSƖ ÑA-TƖ NƐ ŊSUSI TƆM CAMƖYƐ

  • Kajalaɣ pɩsɩ nɛ ŋna-ɩ tɛ video: (C. 5) Yele nɛ paɖʋ video nɛ ɩtazɩ kɩ-taa.

  • Kajalaɣ pɩsɩ nɛ ŋna-ɩ: (C. 3 yaa pɩtaatalɩ mbʋ) Labɩnɩ tʋmɩyɛ lɩmaɣza wena awɛ kɛdɛsɩ labʋ hɔɔlʋʋ taa yɔ. (th tɔm kɩkpɛlɩkɩtʋ 3)

  • Kajalaɣ pɩsɩ nɛ ŋna-ɩ: (C. 5 yaa pɩtaatalɩ mbʋ) Paɣzɩnɩ lɩmaɣza wena awɛ kɛdɛsɩ labʋ hɔɔlʋʋ taa yɔ. Nɛ pʋwayɩ lɛ, ŋlabɩnɩ tʋmɩyɛ video Ɛbɛ yɔɔ pɩwɛɛ se ɛyʋ ɛkpɛlɩkɩ Bibl? (Ŋŋlakɩ ña-tʋmɩyɛ lɛ, taawɩlɩ video.) Ña nɛ ɖɩɣdʋ ɩtazɩ kɩ-taa. (th tɔm kɩkpɛlɩkɩtʋ 9)

CAƔ WEZUU ƐZƖ KRƖSTƲ TƲ YƆ

  • Hendu 69

  • Ɛgbɛyɛ taa kɩcɛyɩm: (C. 15)

  • Ɛgbɛyɛ taa Bibl kpɛlɩkʋʋ: (C. 30) jy ñʋʋ 63

  • Tɔm taa cuuzuu nɛ cee wayɩ kpɩtaʋ taa tɔm (C. 3)

  • Hendu 103 nɛ adɩma