Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 CAƔ WEZUU ƐZƖ KRƖSTƲ TƲ YƆ

Ðʋ ña-taa se ŋmʋʋ wɩlɩtʋ ndʋ tɩlɩnɩ Ɛsɔ cɔlɔ yɔ

Ðʋ ña-taa se ŋmʋʋ wɩlɩtʋ ndʋ tɩlɩnɩ Ɛsɔ cɔlɔ yɔ

ƐBƐ YƆƆ PƖCƐYAA? Wɩlɩyʋ sɔsɔ Yehowa haɣ-ɖʋ wɩlɩtʋ ndʋ yɔ, tɩ-wayɩ fɛyɩ. Ɛwɩlɩɣ-ɖʋ ɛzɩma ɖɩla nɛ ɖe-wezuu caɣʋ ɖe nɛ pɩkɩlɩ yɔ nɛ ɛñɔɔzʋʋ-ɖʋ se ɖɩpɩzɩ nɛ ɖihiɣ wezuu maatɛŋ cee wayɩ. Nɛ ɛɛpɔzʋʋ-ɖʋ se ɖɩhɛyɩ-ɩ nabʋyʋ wɩlɩtʋ ndʋ tɩ-yɔɔ. (Iza 11:6-9; 30:20, 21; Nat 22:17) Yehowa tɩŋɩɣnɩ ɛ-wɩlɩtʋ yɔɔ ɖɔɖɔ nɛ ɛsɩɣnɩ-ɖʋ se ɖɩpɩzɩ nɛ ɖisusi ñʋʋ yabɩtʋ tɔm ɛyaa lalaa.​—2Kɔ 3:5.

ƐZƖMA PƖWƐƐ SE ÐƖLA?

  • Ñaɣ pana nɛ ŋwɛɛnɩ tɩ luzuu nɛ hɛɛɛ wɛtʋ yaa ŋkɛ ‘laŋɩyɛ hɛɛɛ tʋ.’​—Keɣa 24:8, 9

  • Tisi nɛ ŋmʋ falɩsʋʋ mbʋ pahaɣ-ŋ lɛɛlɛɛyɔ, ɛzɩ kpɩtaʋ hɛkʋ taa kediɣzaɣ taa sukulibiya tʋma labʋ mbʋ yɔ

  • Ðʋ ña-tɩ fezuu taa kaɖʋsɩ.​—Fil 3:13

  • Laa kɩlaŋ nɛ pɩsa nɛ ŋhiɣ wala lɛɛna nɛ ŋmʋ falɩsʋʋ lɛɛbʋ.​—Fil 3:8

CƆNƖ VIDEO YEHOWA WƖLƖTƲ PƖSƖ-ÐƲ ÑƖM TƖNAA FEZUU TAA NƐ PƲWAYƖ LƐ, ŊCOSI TƆM TƲNƐ TƖ-YƆƆ:

  • Tɩlasɩ nzɩ koobiya nabɛyɛ ñaɣ pana nɛ pawa nɛ papɩzɩ powolo Kewiyaɣ tɔm susuyaa sukuli?

  • Falɩsʋʋ mbʋ pahaɣ koobiya Kewiyaɣ tɔm susuyaa sukuli taa?

  • Ɛzɩma agbaa naayɛ taa koobiya sɩnɩ sukulibiya nzɩ petiyini pa-agbaa taa yɔ?

  • Pʋcɔ nɛ ɛyʋ pɩzɩ nɛ ewolo Kewiyaɣ tɔm susuyaa sukuli lɛ, ɛbɛ pɩpɔzʋʋ-ɩ? (kr 189)

  • Falɩsʋʋ mbʋ ŋpɩzɩɣ ŋtasɩ ña-tɩ kaɖʋwa ɖʋʋ se ŋmʋʋ Yehowa ɛgbɛyɛ taa?

Ye ŋñaɣ pana nɛ ŋmʋ wɩlɩtʋ ndʋ tɩlɩnɩ Ɛsɔ cɔlɔ yɔ, wazasɩ nzɩ ŋkaɣ hiɣu?