Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 ÑƖM MBƲ PƖWƐ ƐSƆTƆM TAA YƆ | 1 KƆRƐNTƖ MBA 10-13

Yehowa wɛ siɣsiɣ

Yehowa wɛ siɣsiɣ

10:13

Yehowa pɩzɩɣ nɛ ɛkpaɣ lɩmaɣzɩyɛ se ɛlɩzɩɣ-ɖʋ takɩm nabʋyʋ taa. Ɛlɛ ɖoŋ ɖoŋ lɛ, ‘ɛwɩlɩɣ-ɖʋ nʋmɔʋ ŋgʋ kɩ-yɔɔ pɩwɛɛ se ɖɩtɩŋna’ nɛ ɖɩpɩzɩ nɛ ɖɩɖɔkɩ ɖa-laŋɩyɛ pɩ-taa camɩyɛ yɔ.

  • Ɛpɩzɩɣ nɛ ɛtɩŋnɩ Bibl, fezuu kiɖeɖeu nɛ fezuu taa tɔɔnasɩ nzɩ ɛhaɣ-ɖʋ yɔ sɩ-yɔɔ nɛ ɛhɛzɩ ɖa-laŋɩyɛ nɛ ɖa-maɣzɩm.​—Mt 24:45; Yoh 14:16; Rom 15:4

  • Ɛpɩzɩɣ nɛ ɛtɩŋnɩ fezuu kiɖeɖeu yɔɔ nɛ eɖiyi-ɖʋ; fezuu kiɖeɖeu pɩzɩɣ nɛ kɩsɩnɩ-ɖʋ nɛ ɖɩtɔzɩ Bibl taa tɔm natʋyʋ yɔɔ yaa paɣtʋ kila naayɛ yɔɔ nɛ pɩsɩnɩ-ɖʋ nɛ ɖɩkpaɣ lɩmaɣza kɩbana.​—Yoh 14:26

  • Ɛpɩzɩɣ nɛ ɛtɩŋnɩ e-tiyiyaa yɔɔ nɛ ɛsɩnɩ-ɖʋ.​—Ebr 1:14

  • Ɛpɩzɩɣ ɖɔɖɔ nɛ ɛtɩŋnɩ koobiya yɔɔ nɛ ɛsɩnɩ-ɖʋ.​—Kol 4:11