Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 ÑƖM MBƲ PƖWƐ ƐSƆTƆM TAA YƆ | 1 KƆRƐNTƖ MBA 7-9

Ɛɖandʋ caɣʋ kɛnɩ haɖɛ

Ɛɖandʋ caɣʋ kɛnɩ haɖɛ

7:32, 35, 38

Krɩstʋ mba sakɩyɛ ɖiɣzinaa se ɛɖandʋ caɣʋ haɣ-wɛ waɖɛ se pala Yehowa tʋma nɛ pɩkɩlɩ, pɛwɛɛnɩ taabalaa sakɩyɛ nɛ pɔñɔtɩnɩ Yehowa ɖɔɖɔ nɛ pɩkɩlɩ.

Peɖiɣni lɩzʋʋ aseɣɖe Ositralii pɩnaɣ 1937 taa; Gileyaadɩ sukulibɩɣa nakɛyɛ talɩ Mɛkɩsiikoo ɖenɖe petiyini-kɛ yɔ pɩnaɣ 1947 taa

Peɖiɣni tɔm susuu Preeziili ɛjaɖɛ taa; Koobiya nabɛyɛ wɛ Kewiyaɣ tɔm susuyaa sukuli taa Malaawii ɛjaɖɛ taa.

MAƔZƖ TƆM TƲNƐ TƖ-YƆƆ: Ye ŋkɛ ɛɖanɛ yɔ, ɛzɩma ŋpɩzɩɣ ŋla nɛ pɩɖɔmnɩ-ŋ camɩyɛ ñɛ-ɛɖandʋ caɣʋ alɩwaatʋ taa nɛ pɩkɩlɩ?

Ɛzɩma ɛgbɛyɛ taa mba pɩzɩɣ nɛ peseɣti aɖamɛɛ nɛ pakpazɩ-yɛ ɖoŋ?