Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 CAƔ WEZUU ƐZƖ KRƖSTƲ TƲ YƆ

Ɛzɩma ŋkaɣ ña-tɩ ñɔɔzʋʋ?

Ɛzɩma ŋkaɣ ña-tɩ ñɔɔzʋʋ?

Kpaɣnɩ pɩnaɣ kanɛ lɛ, ɖɩkaɣ wɛnʋʋ alɩwaatʋ nɛ pɩkɩlɩ se pɩsa nɛ ɖɩpɩzɩ nɛ ɖɩñɔɔzɩ ɖa-tɩ nɛ ɖɩla Krɩstʋ sɩm yɔɔ tɔzʋʋ sɔnzɩ. Ye Krɩstʋ sɩm yɔɔ tɔzʋʋ sɔnzɩ ɛtɔlɩ kpɩtaʋ hɛkʋ taa evemiye naɖɩyɛ yɔɔ yɔ, paakaɣ labʋ ɖe-wezuu caɣʋ nɛ ɖɛ-Ɛsɔ sɛtʋ tʋmɩyɛ kediɣzaɣ kpɩtaʋ ŋgʋ. Nɛ ye Krɩstʋ sɩm yɔɔ tɔzʋʋ sɔnzɩ ɛtɔlɩ Mazaɣ yaa Kujuka yɔɔ kɔyɔ, paakaɣ samaɣ taa tɔm yɔɔdʋʋ nɛ paakaɣ Feŋuu Tilimiye kpɛlɩkʋʋ kpɩtaʋ ŋgʋ kɩ-taa. Ŋkaɣ alɩwaatʋ ndʋ tʋmɩyɛ labɩnʋʋ camɩyɛ na? Pɩcɛyaa se ŋla ɖʋtʋ ndʋ tɩpɩzɩɣ nɛ tɩwazɩ-ŋ camɩyɛ yɔ ŋgee alɩwaatʋ ndʋ tɩ-taa, ɛzɩ kajalaɣ pɩnzɩ mɩnʋʋ taa mba kaalakʋʋ yɔ. (Lk 22:7-13; km 3/15 1) Ɛlɛ pɩcɛyaa ɖɔɖɔ se ɖa-taa paa anɩ ɛñɔɔzɩ ɛ-laŋɩyɛ. Ɛbɛ pɩzɩɣ nɛ pɩsɩnɩ-ɖʋ?

  • Maɣzɩ mbʋ pʋyɔɔ sɔnzɩ nzɩ sɩ-taa wobu tɔm cɛyaa yɔ pɩ-yɔɔ.​—1Kɔ 11:23-26

  • Tɩmɩ nɛ ŋmaɣzɩ taabalɩyɛ nɖɩ ɖɩwɛ ña nɛ Yehowa mɩ-hɛkʋ taa yɔ ɖɩ-yɔɔ.​—1Kɔ 11:27-29; 2Kɔ 13:5

  • Ɛbɛ Krɩstʋ sɩm yɔɔ tɔzʋʋ sɩŋnaa? Kalɩ Masɩ nzɩ sɩyɔɔdʋʋ pɩ-tɔm yɔ nɛ ŋmaɣzɩ sɩ-yɔɔ.​—Yoh 3:16; 15:13

Bibl masɩ nzɩ pamaɣ Ðɩtazɩ Masɩ taa paa evemiye nɖɩ takayaɣ taa Krɩstʋ sɩm yɔɔ tɔzʋʋ alɩwaatʋ taa yɔ, koobiya nabɛyɛ kalɩɣ-sɩ nɛ pamaɣzɩɣ sɩ-yɔɔ. Lalaa kalɩɣ Bibl masɩ nzɩ sɩwɛ anjaʋ ŋgʋ kɩkɔŋ yɔ kɩ-yɔɔ yɔ. Nɛ lalaa ɖɔɖɔ ñaɖaɣnɩɣ tazʋʋ Feŋuu Tilimiye taa tɔm ñʋŋ weyi ɩyɔɔdʋʋ Krɩstʋ sɩm yɔɔ tɔzʋʋ sɔnzɩ tɔm nɛ sɔɔlɩm mbʋ Yehowa nɛ Yesu pawɩlɩ-ɖʋ yɔ pɩ-tɔm yɔ ɩ-taa. Paa kpɛlɩkʋʋ ɖʋtʋ ndʋ ŋtɩɩlɩzaa yɔ, tɛtɛ Ɛsɔ yɔ tiiyeba nɛ ña nɛ Yehowa nɛ ɛ-Pɩyalʋ mɩ-taabalɩyɛ cɛyɩsɩ.