Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 HENDU 69

Wolo pɩ-yɔɔ nɛ ŋsusuu Kewiyaɣ tɔm!

Sélectionner un enregistrement audio
Wolo pɩ-yɔɔ nɛ ŋsusuu Kewiyaɣ tɔm!
NAƲ

(2 Timootee 4:5)

 1. 1. Wɛɛ laŋhɛzɩyɛ tɔm susuu yɔɔ

  Ɛyaa kpeekpe tɛtʋ yɔɔ.

  Sɔɔlɩ ño-kooka taa ñɩma tɔm,

  Pɩsa ŋwɩlɩ-wɛ tɔm.

  Tɔm susuu kɛ waɖɛ sɔsɔɖɛ.

  Ðɩkɛ tʋmɩyɛ kɩbanɖɛ.

  Wɛɛ tɔm susuu tʋmɩ’ɛ labʋ yɔɔ;

  Ñalɩ Yehowa hɩɖɛ yɔɔ.

  (AJUUZA)

  Susi Kewiyaɣ tɔm,

  Wɛɛ susuu yɔɔ pɩtalɩ paa le.

  Wɛɛ ɖɛ ’sɔ Yehowa hɔɔlʋʋ yɔɔ tam

  Ñɔɔnɩ’ɩ paa ɖooye.

 2. 2. Ða nɛ patam numwaa ɖɩkpɛndaa

  Nɛ ɖɩɖɛɣnɩ ɛzɩdaa.

  Halaa nɛ abalaa nɛ piya

  Sakɩ’ɛ wɛ toovenim taa.

  Ɛsɔ Kewiyaɣ tɔm kɩbandʋ,

  Pɩwɛɛ se paa ’nɩ ɛnɩɩ-tʋ

  Yehowa ɖoŋ taa ɖisusuu-tʋ.

  Ðɩtaɣ’ɩ liu nɛ ɖiiseɣ sɔɔndʋ.

  (AJUUZA)

  Susi Kewiyaɣ tɔm,

  Wɛɛ susuu yɔɔ pɩtalɩ paa le.

  Wɛɛ ɖɛ ’sɔ Yehowa hɔɔlʋʋ yɔɔ tam

  Ñɔɔnɩ’ɩ paa ɖooye.

(Kalɩ ɖɔɖɔ Keɣa 22:4; Tʋma Labʋ 4:29, 31; 1 Pɩyɛɛrɩ 2:21.)