Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

1er-7 avril

1 KƆRƐNTƖ MBA 7-9

1er-7 avril
 • Hendu 136 nɛ adɩma

 • Kɔɔnɔɔ tɔm (C. 3 yaa pɩtaatalɩ mbʋ)

ÑƖM MBƲ PƖWƐ ƐSƆTƆM TAA YƆ

 • Ɛɖandʋ caɣʋ kɛnɩ haɖɛ”: (C. 10)

  • 1Kɔ 7:32​—Krɩstʋ ñɩma aɖamɛɛ pɩzɩɣ paka pa-ñʋʋ nɛ Yehowa sɛtʋ nɛ pɩkɩlɩ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ pɛfɛyɩnɩ sʋʋtʋ ɛzɩ mba pɔɖɔkɩ nesi yɔ (w11 15/1 17-18 § 3)

  • 1Kɔ 7:33, 34​—Krɩstʋ ñɩma mba pɔɖɔkɩ nesi yɔ “[pa]nɩɣzɩɣ ɛjaɖɛ yɔɔ wondu yɔɔ” (w08 15/7 27 § 1)

  • 1Kɔ 7:37, 38​—Krɩstʋ ñɩma mba paɖʋ pa-taa se pacakɩ ɛɖandʋ nɛ papɩzɩ nɛ pala Yehowa tʋma faaa nɛ pɩkɩlɩ yɔ, ‘palakɩ camɩyɛ nɛ pɩkɩlɩ’ mba pɔɖɔkɩ nesi yɔ (w96 15/10 12-13 § 14)

 • Ðɩñɩnɩ fezuu taa ñɩm: (C. 8)

  • 1Kɔ 7:11​—Hɔɔlɩŋ weyi ɩ-taa Krɩstʋ tʋ weyi ɛɖɔkɩ nesi yɔ ɛpɩzɩɣ nɛ ɛkpaɣ lɩmaɣza se ɛ nɛ ɛ-tɛŋga paya ɖama? (lvs 251)

  • 1Kɔ 7:36​—Ɛbɛ yɔɔ pɩwɛɛ se Krɩstʋ tʋ ‘ɛɖɛɛ e-evebitu yaa ɛ-pɛlɩtʋ helu helu alɩwaatʋ yɔɔ’ pʋcɔ nɛ ɛɖɔkɩ nesi? (w00 15/7 31 § 2)

  • Ɛbɛ kpɩtaʋ kʋnɛ kɩ-tɛ Bibl kalʋʋ kpɛlɩkɩ-ŋ Yehowa yɔɔ?

  • Ŋkalɩ kpɩtaʋ kʋnɛ kɩ-tɛ Bibl hɔɔlʋʋ lɛ, fezuu taa ñɩm lɛɛbʋ mbʋ ŋhiɣaa?

 • Bibl kalʋʋ: (C. 4 yaa pɩtaatalɩ mbʋ) 1Kɔ 8:1-13 (th tɔm kɩkpɛlɩkɩtʋ 5)

FALƖSƖ ÑA-TƖ NƐ ŊSUSI TƆM CAMƖYƐ

 • Ka ñʋʋ nɛ tɔm kalʋʋ nɛ tɔm wɩlʋʋ: (C. 10) Tɔm taa tazʋʋ. Yele nɛ paɖʋ Masɩ yɔɔ kɔɔnɔɔ tɔm kɩbandʋ tɛ video; nɛ pʋwayɩ lɛ, ɩtazɩ tɔm wɩlʋʋ takayaɣ tɛ tɔm kɩkpɛlɩkɩtʋ 4 taa (th tɔm kɩkpɛlɩkɩtʋ 4).

 • Tɔm yɔɔdʋʋ: (C. 5 yaa pɩtaatalɩ mbʋ) w12-F 15/11 20​—Tɔm ñʋʋ: Mba paɖʋ pa-taa se pacakɩ ɛɖandʋ yɔ, Ɛsɔ tɩŋnɩ piti nʋmɔʋ nakʋyʋ yɔɔ nɛ ɛlabɩ-wɛ ɛɖandʋ caɣʋ kʋjɔʋ na? (th tɔm kɩkpɛlɩkɩtʋ 12)

CAƔ WEZUU ƐZƖ KRƖSTƲ TƲ YƆ

 • Hendu 37

 • Yele nɛ pɩɖɔmnɩ-ŋ camɩyɛ ñɛ-ɛɖandʋ caɣʋ taa: (C. 15) Yele nɛ paɖʋ video (Wolo hɔɔlʋʋ VIDEOWAA > BIBL taa). Pʋwayɩ lɛ, ŋpɔzɩ tɔm tʋnɛ: Kaɖɛ nɖɩ Krɩstʋ mba aɖamɛɛ katɩɣ? (1Kɔ 7:39) Kɩɖaʋ kɩbaŋʋ ŋgʋ Yeftee pɛlɛ hawa? Ɛbɛ Yehowa haɣ mba pɔɖɔkʋʋ pa-cɩŋgɩlɩm wɛtʋ kpam yɔ? (Keɣa 83:12) Ɛzɩma ɛgbɛyɛ taa mba pɩzɩɣ nɛ pakpazɩ ɖoŋ aɖamɛɛ? Tʋma wena Krɩstʋ mba aɖamɛɛ pɩzɩɣ nɛ pala Yehowa sɛtʋ taa yɔ, a-taa naayɛ lɛ wena?

 • Ɛgbɛyɛ taa Bibl kpɛlɩkʋʋ: (C. 30) jy ñʋʋ 61

 • Tɔm taa cuuzuu nɛ cee wayɩ kpɩtaʋ taa tɔm (C. 3)

 • Hendu 42 nɛ adɩma