Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

8-14 avril

1 KƆRƐNTƖ MBA 10-13

8-14 avril
 • Hendu 30 nɛ adɩma

 • Kɔɔnɔɔ tɔm (C. 3 yaa pɩtaatalɩ mbʋ)

ÑƖM MBƲ PƖWƐ ƐSƆTƆM TAA YƆ

 • Yehowa wɛ siɣsiɣ”: (C. 10)

  • 1Kɔ 10:13​—Pɩtɩkɛ Yehowa lɩzɩɣnɩ takɩm mbʋ pɩwɛɛ se pɩtalɩ-ɖʋ yɔ (w17.02 29-30)

  • 1Kɔ 10:13​—Takɩm nabʋyʋ ɛɛkɔŋ ɖɔ-yɔɔ nɛ “pɩtɩkɛ mbʋ pɩtalɩɣ ɛyaa yɔ”

  • 1Kɔ 10:13​—Ye ɖɩtaɣ Yehowa liu yɔ, ɛkaɣ-ɖʋ sɩnʋʋ nɛ ɖɩɖɔkɩ kpam paa takɩm mbʋ pɩ-taa

 • Ðɩñɩnɩ fezuu taa ñɩm: (C. 8)

  • 1Kɔ 10:8​—Ɛbɛ yɔɔ mayaɣ kanɛ kɔyɔɔdʋʋ se Izrayɛɛlɩ piya 23000 sɩbɩna kɩyakʋ kʋɖʋmʋʋ kʋzʋʋ kɩdɛkɛdʋʋ wezuu caɣʋ yɔɔ, ŋgʋ Kɩgalʋʋ 25:9 ñɔyɔɔdʋʋ se Izrayɛɛlɩ piya 24 000 sɩbɩna? (w04 1/4 29)

  • 1Kɔ 11:5, 6, 10​—Ye koobu halɩñɩnʋ nɔɔyʋ nɛ koobu abalɩñɩnʋ palɩ tɔm susuu, pɩkɛnɩ kɩjɛyʋʋ se koobu halɩñɩnʋ ete ɛ-ñʋʋ kɛdɛɛka pʋcɔ nɛ ɛkpɛlɩkɩnɩ nɔɔyʋ Bibl yaa we? (w15 15/2 30)

  • Ɛbɛ kpɩtaʋ kʋnɛ kɩ-tɛ Bibl kalʋʋ kpɛlɩkɩ-ŋ Yehowa yɔɔ?

  • Ŋkalɩ kpɩtaʋ kʋnɛ kɩ-tɛ Bibl hɔɔlʋʋ lɛ, fezuu taa ñɩm lɛɛbʋ mbʋ ŋhiɣaa?

 • Bibl kalʋʋ: (C. 4 yaa pɩtaatalɩ mbʋ) 1Kɔ 10:1-17 (th tɔm kɩkpɛlɩkɩtʋ 5)

FALƖSƖ ÑA-TƖ NƐ ŊSUSI TƆM CAMƖYƐ

 • Ðɩcalɩɣ ɛyʋ katʋʋ tɛ video: (C. 4) Yele paɖʋ video nɛ ɩtazɩ kɩ-taa.

 • Ðɩcalɩɣ ɛyʋ katʋʋ lɛ: (C. 2 yaa pɩtaatalɩ mbʋ) Labɩnɩ tʋmɩyɛ lɩmaɣza wena awɛ kɛdɛsɩ labʋ hɔɔlʋʋ taa yɔ. (th tɔm kɩkpɛlɩkɩtʋ 1)

 • Ðɩcalɩɣ ɛyʋ katʋʋ lɛ: (C. 3 yaa pɩtaatalɩ mbʋ) Paɣzɩnɩ lɩmaɣza wena awɛ kɛdɛsɩ labʋ hɔɔlʋʋ taa yɔ. Pʋwayɩ lɛ, ŋcosi tɔm ndʋ ɛyaa yɔɔdʋʋ ɖoŋ ɖoŋ mi-egeetiye taa se pakaɖɩnɩ-mɩ yɔ tɩ-taa natʋyʋ yɔɔ. (th tɔm kɩkpɛlɩkɩtʋ 3)

 • Ðɩcalɩɣ ɛyʋ katʋʋ lɛ: (C. 3 yaa pɩtaatalɩ mbʋ) Paɣzɩnɩ lɩmaɣza wena awɛ kɛdɛsɩ labʋ hɔɔlʋʋ taa yɔ. Nɛ pʋwayɩ lɛ, ŋha takayɩsɩ nzɩ ɖɩkpɛlɩkɩɣnɩ ɛyaa yɔ sɩ-taa nakɛyɛ. (th tɔm kɩkpɛlɩkɩtʋ 6)

CAƔ WEZUU ƐZƖ KRƖSTƲ TƲ YƆ

 • Hendu 25

 • “Tomnaɣ pilinzi . . . tɔm cɛyaa” (1Kɔ 12:22): (C. 10) Yele nɛ paɖʋ video (wolo VIDEOWAA > MBƲ PƖLAKƖ NƐ TƆM YƆƆDƲƲ taa).

 • Ɛzɩma ŋkaɣ ña-tɩ ñɔɔzʋʋ?”: (C. 5) Tɔm yɔɔdʋʋ. Seɣti koobiya kpeekpe se pakpaɣ alɩwaatʋ nɛ pamaɣzɩ mbʋ Krɩstʋ sɩm yɔɔ tɔzʋʋ wɩlɩɣ yɔ pɩ-yɔɔ. Seɣti-wɛ ɖɔɖɔ nɛ pamaɣzɩ nʋmɔŋ weyi ɩ-yɔɔ papɩzɩɣ patɩŋna nɛ pawɩlɩ pɛ-ɛsɩmɩyɛ sɔɔlɩm mbʋ Yehowa nɛ Yesu pawɩlɩ-ɖʋ yɔ pɩ-yɔɔ nɛ pɩkɩlɩ yɔ.

 • Ɛgbɛyɛ taa Bibl kpɛlɩkʋʋ: (C. 30) jy ñʋʋ 62

 • Tɔm taa cuuzuu nɛ cee wayɩ kpɩtaʋ taa tɔm (C. 3)

 • Hendu 31 nɛ adɩma