Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 ÑƖM MBƲ PƖWƐ ƐSƆTƆM TAA YƆ | 1 KƆRƐNTƖ MBA 14-16

Ɛsɔ kaɣ kɛʋ “pɩtɩŋa paa anɩ”

Ɛsɔ kaɣ kɛʋ “pɩtɩŋa paa anɩ”

15:24-28

Mba pɛwɛ siɣsiɣ Yehowa ɛsɩndaa yɔ, cee wayɩ kɩbaŋʋ nakʋyʋ ɖaŋ-wɛ. Ye ɖiheyiɣ ɛyaa lalaa ɖe-lidaʋ tɔm nɛ taa leleŋ yɔ, piyeki nɛ ɖa-taa tɛ se paa pɩɩlabɩ ɛzɩma yɔ lidaʋ tɔm ndʋ tɩkaɣ labʋ. Apostoloo Pɔɔlɩ seɣti Krɩstʋ mba se pamaɣzɩ alɩwaatʋ ndʋ Yesu Pɩnzɩ Kudoku Kewiyitu tɛŋ yɔ tɩ-yɔɔ; alɩwaatʋ ndʋ Yehowa kaɣ kɛʋ “pɩtɩŋa paa anɩ” yɔ.

Wazasɩ nzɩ sɩwɛnɩ ɛsɩndaa yɔ, sɩ-taa ŋga ŋɖaŋ kpam? Nɛ ɛbɛ yɔɔ?

Ɛbɛ yɔɔ ña-taa tɛma se lidaʋ tɔm ndʋ tɩkaɣ labʋ?