Peɖiɣni nɔɔyʋ labʋ “talɩ ɖeu!” Yesu sɩm yɔɔ tɔzʋʋ sɔnzɩ ɖɩlaɖɛ

WEZUU CAƔƲ NƐ ƐSƆ SƐTƲ TƲMƖYƐ KPƐLƖKƲƲ TAKAYAƔ Avril 2019

Kɛdɛsɩ labʋ

Yesu Krɩstʋ sɩm yɔɔ kɛdɛsɩ labʋ.

ÑƖM MBƲ PƖWƐ ƐSƆTƆM TAA YƆ

Ɛɖandʋ caɣʋ kɛnɩ haɖɛ

Ɛzɩma Krɩstʋ mba aɖamɛɛ pɩzɩɣ nɛ palabɩnɩ pɛ-ɛɖandʋ caɣʋ tʋmɩyɛ camɩyɛ?

ÑƖM MBƲ PƖWƐ ƐSƆTƆM TAA YƆ

Yehowa wɛ siɣsiɣ

Alɩwaatʋ ndʋ ɖɩkatɩɣ takɩm yɔ, Yehowa wɩlɩɣ-ɖʋ mbʋ ɖɩpɩzɩɣ ɖɩla nɛ ɖɩɖɔkɩ ɖa-tɩ pɩ-taa yɔ.

CAƔ WEZUU ƐZƖ KRƖSTƲ TƲ YƆ

Ɛzɩma ŋkaɣ ña-tɩ ñɔɔzʋʋ?

Pɩcɛyaa se ɖa-taa paa anɩ ɛñɔɔzɩ ɛ-laŋɩyɛ. Ɛbɛ pɩzɩɣ nɛ pɩsɩnɩ-ɖʋ?

ÑƖM MBƲ PƖWƐ ƐSƆTƆM TAA YƆ

Ɛsɔ kaɣ kɛʋ “pɩtɩŋa paa anɩ”

Mba pɛwɛ siɣsiɣ Yehowa ɛsɩndaa yɔ, cee wayɩ kɩbaŋʋ nakʋyʋ ɖaŋ-wɛ.

ÑƖM MBƲ PƖWƐ ƐSƆTƆM TAA YƆ

Yehowa kɛnɩ “laŋɩyɛ hɛzʋʋ kpeekpe tɛ Ɛsɔ”

Nʋmɔŋ weyi ɩ-yɔɔ Yehowa tɩŋɩɣna nɛ ɛhɛzɩɣ ɖa-laŋa yɔ, ɩ-taa lɛɛkʋ yɔ Krɩstʋ ɛgbɛyɛ.

CAƔ WEZUU ƐZƖ KRƖSTƲ TƲ YƆ

Ðʋ ña-taa se ŋmʋʋ wɩlɩtʋ ndʋ tɩlɩnɩ Ɛsɔ cɔlɔ yɔ

Wɩlɩyʋ sɔsɔ Yehowa haɣ-ɖʋ wɩlɩtʋ ndʋ yɔ, tɩ-wayɩ fɛyɩ.