Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

Kɛdɛsɩ labʋ

Kɛdɛsɩ labʋ

●○○ ÐƖCALƖƔ ƐYƲ KATƲƲ LƐ

Tɔm pɔzʋʋ: Anɩ Yesu kɛnaa?

Bibl mayaɣ: Mt 16:16

Pɩsɩ nɛ ŋna-ɩ tɔm pɔzʋʋ: Ɛbɛ yɔɔ Yesu sɩba?

○●○ KAJALAƔ PƖSƖ NƐ ŊNA-Ɩ

Tɔm pɔzʋʋ: Ɛbɛ yɔɔ Yesu sɩba?

Bibl mayaɣ: Mt 20:28

Pɩsɩ nɛ ŋna-ɩ tɔm pɔzʋʋ: Ɛzɩma ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩwɩlɩ se ɖɩwɛnɩ ɛsɩmɩyɛ Yesu kɩlaʋ yɔɔ?

○○● PƖSƖ NƐ ŊNA-Ɩ KƖLƐLƲƲ

Tɔm pɔzʋʋ: Ɛzɩma ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩwɩlɩ se ɖɩwɛnɩ ɛsɩmɩyɛ Yesu kɩlaʋ yɔɔ?

Bibl mayaɣ: Yoh 17:3

Pɩsɩ nɛ ŋna-ɩ tɔm pɔzʋʋ: Ɛbɛ palakɩ Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa kediɣzisi taa?

KRƖSTƲ SƖM YƆƆ TƆZƲƲ ŊGEE TƆM SUSUU (23 mars–19 avril):

Ðɩsɔɔlaa se ɖɩya-ŋ sɔnzɩ sɔsɔsɩ nasɩyɩ ɖɩlaɖɛ. Ña-yaʋ takayaɣ yɔ. Kemeɣa, 19 avril wiye, ɛyaa miiliyɔɔwaa sakɩyɛ kaɣ kpeɣluu ɛjaɖɛ kpeekpe yɔɔ nɛ pɔtɔzɩ Yesu Krɩstʋ sɩm yɔɔ. Ŋkaɣ naʋ alɩwaatʋ nɛ lone nɖɩ ɖɩ-taa pakaɣ labʋ sɔnzɩ nzɩ ɖe-egeetiye taa yɔ yaʋ takayaɣ kanɛ kɔ-yɔɔ. Kpɩtaʋ kʋɖʋmʋʋ pʋcɔ nɛ pɩtalɩ mbʋ lɛ, ɖɩyaɣ-ŋ ɖɔɖɔ se ŋkɔɔ nɛ ŋwelisi samaɣ taa tɔm tʋnɛ: “Ñaɣ pana nɛ ŋhiɣ wezuu siŋŋ!”

Ye kɛdaɣ ɛkɛdɩnɩ-ɩ yɔ, ŋpɩzɩɣ nɛ ŋpɔzɩ-ɩ se: Ɛbɛ yɔɔ Yesu sɩba?