Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Kle aniɛn'n Wawle

?Like nga Biblu’n kle’n i su yɛ a lafi ɔ?

?Like nga Biblu’n kle’n i su yɛ a lafi ɔ?

ASIƐ wunmuan’n su’n, sran miliar nɲɔn tra su be waan be ti Klist i sɔnnzɔnfuɛ. ?A se sɔ wie? Sɛ ɔ ti sɔ’n, nn a o sran kpanngban sɔ’m be nun wie. Andɛ’n, asɔnun’m b’a sɔn. Yɛ be bo’n timan kun. Ɔ le kun nin i like m’ɔ kle ɔ. Ɔ maan atrɛkpa’n, ndɛ nga a lafi su’n, nɛ́n i kunngba’n yɛ sran uflɛ m’ɔ se kɛ ɔ ti Klistfuɛ wie’n ɔ lafi su ɔ. Like nga sran kun lafi su’n, ɔ ti cinnjin. Afin sɛ ɔ waan á yó Klist i sɔnnzɔnfuɛ sakpa’n, ɔ fata a lafi like nga Biblu’n kle’n i su.

Be flɛli Zezi Klist i sɔnnzɔnfuɛ klikli mun kɛ ‘Klistfuɛ’ mun. (Sa Nga Be Yoli’n 11:26) Be flɛlɛ sɔ’n, ɔ nin be fata. Afin blɛ sɔ’n nun’n, be nga be lafi Klist su’n, be timan akpasuaakpasua. Ndɛ kwlaa nga Zezi Klist kleli be’n, be nantili be su. ?Yɛ asɔnun nga i nun yɛ a kɔ’n nin? ?Like nga Zezi kleli’n, i wie yɛ be kle ɔ? ?Ndɛ nga Klistfuɛ klikli’m be lafili su’n, yɛ be lafi su wie ɔ? ?Ngue yɛ á yó naan w’a wun i wlɛ ɔ? Ɔ ti like kunngba cɛ. Yɛle kɛ, nian sɛ like nga Biblu’n kle’n, ɔ nin ndɛ nga a lafi su’n be ti kun o.

Zezi Klist buli Ɲanmiɛn ndɛ nga be klɛli’n i like cinnjin kpa. Be nga be nantiman su mɔ be kle like uflɛ’n, ɔ buli be fɔ. (Mark 7:9-13) Ɔ maan, like nga  Biblu’n kle’n i su yɛ ɔ fata kɛ Zezi i sɔnnzɔnfuɛ’m be lafi ɔ. I sɔ’n ti’n, ɔ fata kɛ Klistfuɛ’m be tinuntinun be usa be wun kɛ: ‘?Ndɛ ng’ɔ o Biblu’n nun’n yɛ asɔnun nga n wo nun’n, ɔ kle ɔ?’ Sɛ ɔ waan á wún i wlɛ’n, fa ndɛ ng’ɔ o Biblu’n nun sunnzun like nga asɔnun nga a o nun’n kle’n nian, sɛ be ti kun o.

Zezi seli kɛ sɛ e waan é sú Ɲanmiɛn’n, ɔ fata kɛ e su i nanwlɛ’n nun. Yɛ Biblu’n nun yɛ ndɛ nanwlɛ’n wo ɔ. (Zan 4:24; 17:17) Akoto Pɔlu kusu seli kɛ sɛ e waan é fíte nun’n, ɔ fata kɛ e wun ndɛ “nanwlɛ’n i wlɛ kpa.” (1 Timote 2:4) Nanwlɛ, ɔ ti cinnjin kpa kɛ ndɛ nga e lafi su’n, ɔ fin Biblu’n mɔ i nun ndɛ’n ti nanwlɛ’n nun. Afin, i yɛ maan é kwlá fíte nun ɔn.

FA LIKE NGA BE KLELI WƆ’N SUNNZUN NDƐ NG’Ɔ O BIBLU’N NUN’N NIAN

Kanngan kosan nsiɛn nga bé bá lɛ’n mun. Kpɛkun, nian wafa nga Biblu’n tɛ be su’n. Yɛ bu be su akunndan. I sin’n, usa ɔ wun kosan yɛ’n: ‘?Like nga Biblu’n kle’n, ɔ nin like nga be kle i min asɔnun’n nun lɔ’n, be ti kun?’

Sɛ a yo sɔ’n, ɔ ti kpa dan. Atrɛkpa’n, ɔ wla kpɛn like uflɛ m’ɔ asɔnun nga a kɔ nun’n, ɔ kle’n su. Yɛ á kúnndɛ kɛ á nían sɛ ɔ o Biblu’n nun o. Sɛ a klo’n, Zoova i Lalofuɛ’m be kwla uka wɔ naan w’a si Biblu’n nun ndɛ m’ɔ ti nanwlɛ’n. Be su deman wɔ sika. Sɛ a klo kusu’n, a kwla kɔ be ɛntɛnɛti adrɛsi jw.org/fr su.