Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Kle aniɛn'n Wawle

 LIKE SUANLƐ 5

Like nga Ɲanmiɛn waan ɔ́ yó i asiɛ’n su’n

Like nga Ɲanmiɛn waan ɔ́ yó i asiɛ’n su’n

1. ?Ngue ti yɛ Ɲanmiɛn yili asiɛ’n niɔn?

Zoova fali asiɛ’n mannin klɔ sran mun kɛ be tran su. Ɔ maan w’a yiman Adam nin Ɛvu kɛ be tran ɲanmiɛn su lɔ, naan be wu ba lɔ naan be trɛ. Afin w’a dun mmua yi anzi mun kɛ be tran ɲanmiɛn su lɔ. (Zɔb 38:4, 7) Adam nin Ɛvu be liɛ’n, ɔ fali be sieli i asiɛ’n su wa lika klanman kun nun. Be flɛ lika sɔ’n kɛ Edɛni fie’n. (Bo Bolɛ 2:15-17) I waan be nin be mma nga bé wú be’n, bé kwlá trán asiɛ’n su wa tititi.​—Kanngan Jue Mun 37:29 nin 115:16 be nun.

I bo bolɛ nun’n, Edɛni fie’n ngunmin yɛ ɔ ti lika klanman ɔn. Sanngɛ, kɛ ɔ ko yo naan asiɛ’n wunmuan’n w’a kaci lika klanman’n, Ɲanmiɛn seli Adam nin Ɛvu kɛ be wu ba. Ɔ maan kɛ bé wú ba’m bé kɔ́’n, nn bé yó lika onga’n i klanman kɔ́, nn blɛblɛblɛ asiɛ’n wunmuan’n káci lika ɲɛnmɛn. (Bo Bolɛ 1:28) Asiɛ’n su nunnunman le. Ɔ́ yó klɔ sran’m be tranwlɛ tititi.​—Kanngan Jue Mun 104:5 nun.

Nian video nga be flɛ i ?Ngue ti yɛ Ɲanmiɛn yili asiɛ’n niɔn?

2. ?Ɔ yo sɛ yɛ andɛ asiɛ’n timan lika klanman kun ɔn?

Adam nin Ɛvu be ɲin w’a yiman Ɲanmiɛn Zoova. I sɔ’n ti ɔ fuannin be fie’n nun. I sɔ’n nun yɛ mɛn klanman’n i nun tranlɛ’n wa fili klɔ sran’m be sa ɔ. Lele m’ɔ́ fá jú yɛ’n, klɔ sran wie fi w’a kwlá yoman naan asiɛ’n w’a kaci mɛn klanman ekun. Sanngɛ, sran tɛ mun yɛ kwlalɛ’n wo be sa nun, yɛ be wa sieli be wiengu ɔ.​—Kanngan Bo Bolɛ 3:23, 24 nun.

?Akunndan nga Zoova buli mɔ i ti yɛ ɔ yili asiɛ’n, ɔ su kwlá yiɛmɛn i nuan kun? Ɔ́ yíɛ i nuan afin Zoova ti kpli. Like nga i waan ɔ́ yó’n, ɔ su sɛnmɛn i wun le. (Ezai 45:18) Ɔ́ wá yo maan like nga ɔ sunnzunnin i klɔ sran’m be lika’n, ɔ́ kpɛ́n su.​—Kanngan Jue Mun 37:11, 34 nun.

3. ?Wafa sɛ yɛ asiɛ’n káci mɛn klanman ekun ɔn?

Kɛ Zezi mɔ Ɲanmiɛn sieli i famiɛn’n, ɔ́ wá síe mɛn’n, yɛ asiɛ’n wá káci mɛn klanman ekun ɔn. Armagedɔn alɛ nun’n,  ɔ nin Ɲanmiɛn i anzi mun bé núnkun be nga be kaci be sin si Ɲanmiɛn’n. I sin’n, Zezi wá wlá Satan i bisua afuɛ lele akpi. Ɲanmiɛn i sufuɛ’m be liɛ’n, bé fíte nun, afin blɛ sɔ’n nun’n, Zezi wá klé be atin, yɛ ɔ́ sásá be. Kpɛkun mɛn klanman’n nun’n, bé ɲán anannganman nguan.​—Kanngan Sa Nglo Yilɛ 20:1-3 nin 21:3, 4 be nun.

4. ?Cɛn onin ko yɛ ɲrɛnnɛn’n wíe ɔ?

?Blɛ onin nun yɛ Ɲanmiɛn yí ɲrɛnnɛn’n asiɛ’n su ɔ? Sa wie mɔ be ti mɛn’n i awieliɛ’n i ‘nzɔliɛ’n,’ Zezi boli be su. Andɛ kusu’n, sɛ be waan bé nían sa nga be o sran’m be su’n be ti’n, nn sran’m b’a wie nunnun. I lɛ’n kle kɛ y’a ju ‘mɛn’n i awieliɛ.’​—Kanngan Matie 24:3, 7-14, 21, 22 be nun.

Zezi i afuɛ akpi famiɛn dilɛ blɛ nun’n, ɔ́ wá yó maan afɛ’n kwlaa ɔ́ wíe mlɔnmlɔnmlɔn. (Ezai 9:6, 7; 11:9) Asa ekun, ɔ́ yó Ɲanmiɛn ɲrun jranfuɛ’m be su kpɛn’n, yɛ ɔ́ yó maan be nga be klo Ɲanmiɛn’n, be sa tɛ’n ɔ́ wíe mlɔnmlɔn. Ɔ maan, Zezi dunman nun’n, i tukpacɛ o, i oke yolɛ o, i wie o, be su tranman lɛ kun.​—Kanngan Ezai 25:8 nin 33:24 be nun.

5. ?Wan mun yɛ bé trán mɛn klanman’n nun ɔn?

Zoova i Lalofuɛ’m be aɲia’m be bo’n, amún wún kɛ sran mɔ be klo Ɲanmiɛn, mɔ i klun sa yolɛ lo be’n, yɛ be o lɔ ɔ.

Sran nga be ɲin yi Ɲanmiɛn’n yɛ bé trán mɛn klanman’n nun ɔn. (1 Zan 2:17) Zezi seli i sɔnnzɔnfuɛ mun kɛ be ko kunndɛ sran wɛtɛɛfuɛ mun. Yɛ be kle be like ng’ɔ fata kɛ be yo naan Ɲanmiɛn w’a sɔ be nun’n. Andɛ’n, Zoova su yiayia sran kpanngban kpa naan be tran mɛn klanman’n nun asiɛ’n su wa. (Sofoni 2:3) I wie yɛle kɛ, wafa nga yasua kun kwla niɛn i yi nin i mma’m be lika kpa’n, mɔ bla’n kusu kwla nian i wun nin i mma’m be lika kpa’n, Zoova i Lalofuɛ’m be aɲia’m be bo’n, be kle sran mun i sɔ yolɛ. Aɲia sɔ’m be bo’n siɛ nin niɛn nin ba’m be kwlaa be su Ɲanmiɛn likawlɛ. Yɛ be wun wafa nga Ɲanmiɛn Ndɛ’n kwla uka be naan b’a kwla nanti klanman’n.​—Kanngan Mise 4:1-4 nun.