Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Kle aniɛn'n Wawle

 LIKE SUANLƐ 7

?Ɲanmiɛn Sielɛ’n mɔ Biblu’n kɛn i ndɛ’n, i bo’n yɛle benin?

?Ɲanmiɛn Sielɛ’n mɔ Biblu’n kɛn i ndɛ’n, i bo’n yɛle benin?

1. ?Ngue yɛ Biblu’n flɛ i Ɲanmiɛn Sielɛ’n niɔn?

?Ngue ti yɛ Zezi yɛ ɔ kwla si sran’m be sie kpa ɔ?​—MARK 1:40-42.

Ɲanmiɛn Sielɛ’n yɛle i famiɛn dilɛ’n. Famiɛn dilɛ sɔ’n i bo’n taka ɲanmiɛn su lɔ. Famiɛn dilɛ sɔ’n, ɔ́ núnnún famiɛn diwlɛ kun nga’m be kwlaa. Yɛ ɔ́ yó maan Ɲanmiɛn i klun sa’n yó ɲanmiɛn su lɔ nin asiɛ’n su wa. Nanwlɛ, i sɔ’n ti jasin fɛ. Sran sielɛ kpa nga klɔ sran’m be ɲin o i sin’n yɛ ɔ o lɛ ɔ. Ɔ cɛ kaan, ɔ́ yó maan asiɛ sufuɛ’m be kwlaa bé bo’n yó kun.​—Kanngan Daniɛl 2:44 nin Matie 6:9, 10 ɔ nin 24:14 be nun.

Ɲanmiɛn fali sielɛ’n wlali i Wa Zezi Klist sa nun. Ɔ maan i yɛ ɔ di famiɛn’n niɔn.​—Kanngan Sa Nglo Yilɛ 11:15 nun.

Nian video nga be flɛ i ?Ngue yɛ be flɛ i Ɲanmiɛn Sielɛ’n niɔn?

2. ?Ngue ti yɛ Zezi yɛ ɔ kwla si sran’m be sie kpa ɔ?

Like nga ti yɛ Ɲanmiɛn i Wa’n yɛ ɔ kwla si sran’m be sie kpa’n, yɛle kɛ ɔ faman sa i nuan su yolɛ’n kanman ngowa, yɛ i klun ti ufue. (Matie 11:28-30) Asa ekun’n, kwlalɛ’n wo Zezi sa nun, yɛ ɔ kwla de sran mun. Afin ɲanmiɛn su lɔ yɛ ɔ́ trán ɔ́ síe asiɛ wunmuan’n niɔn. Kɛ ɔ wuli’n, mɔ Zoova cɛnnin i’n, ɔ ɔli ko minndɛli Ɲanmiɛn i fama su, lele naan i famiɛn dilɛ blɛ’n w’a ju. (Ebre Mun 10:12, 13) Kɛ blɛ sɔ’n juli’n, Ɲanmiɛn fali kwlalɛ’n mɛnnin i.​—Kanngan Daniɛl 7:13, 14 nun.

3. ?Wan mun yɛ be nin Zezi bé dí famiɛn ɔn?

Sran wie’m be nin Zezi bé trán ɲanmiɛn su lɔ bé dí famiɛn. Be flɛ sran akpasua sɔ’n kɛ “Nyanmiɛn i nvle’n nunfuɛ.” (Daniɛl 7:27) Sran klikli nga Ɲanmiɛn kpali be kɛ be yo i nvle nunfuɛ’n, yɛle Zezi i akoto nga b’a kpɔcimɛn i le’n. Lele nin andɛ’n, Zoova te kpa yasua nin bla wie mɔ be su i kpa’n,  naan be yo i nvle’n nunfuɛ. Kɛ be wu’n, Ɲanmiɛn cɛn be kɛ aolia nun sran sa. I sɔ yɛ ɔ cɛnnin Zezi ɔ.​—Kanngan Zan 14:1-3 nin 1 Korɛntfuɛ Mun 15:42-44 be nun.

?Sran nɲɛ yɛ bé kɔ́ ɲanmiɛn su lɔ ɔ? Zezi flɛli be kɛ “bua akpasua kaan.” (Lik 12:32) Be ngba’n be ti sran 144.000, yɛ be nin Zezi bé síe asiɛ’n.​—Kanngan Sa Nglo Yilɛ 14:1 nun.

4. ?Kɛ Zezi trannin bia’n su’n, sa benin yɛ ɔ juli ɔ?

Afuɛ nga be flɛ i 1914 nun yɛ Zezi boli i famiɛn dilɛ’n bo ɔ. * Kɛ ɔ yoli sɔ’n, ɔ dun mmua kannin Satan nin i mmusu’m be bo guali be asiɛ’n su wa. Ɔ wa kleli asiɛ’n su wa fuɛ’m be ɲrɛnnɛn, afin ya su yɛ ɔ bali ɔ. (Sa Nglo Yilɛ 12:7-10, 12) Kɛ ɔ fɛ i lɛ’n, lika’n wa yoli kekle kpa liɛ su mannin klɔ sran mun. Ninnge kɛ alɛ’n nin awe’n nin tukpacɛ m’ɔ sa ndɛndɛ’n, ɔ nin asiɛ m’ɔ keje’n sa’n, be kle kɛ blɛ nga Zezi ɔ́ síe asiɛ’n w’a mantan koko.​—Kanngan Lik 21:7, 10, 11, 31 nun.

5. ?Ngue yɛ Ɲanmiɛn i famiɛn’n su yo i dɔ nga su ɔ?

Dɔ nga su’n, Ɲanmiɛn i famiɛn’n su siesie jasin fɛ’n bolɛ junman’n asiɛ wunmuan’n su. Sran wɛtɛɛfuɛ kpanngban kpa be sie be su be tie, yɛ be fa su. Ɔ maan, kannzɛ be fin mɛnmɛn kwlaa nun’n, be bo yo kun. Yɛ be lo be wun be man famiɛn’n. Kɛ ɔ́ wá núnnún mɛn tɛ nga’n, ɔ́ sásá be. Ɔ maan sran kwlaa ng’ɔ kunndɛman kɛ famiɛn i sielɛ ng’ɔ́ wá síe sran mun’n, ɔ yo i ɲrɛnnɛn like’n, ɔ fata kɛ ɔ lo i wun yo famiɛn’n i klun sa.​—Kanngan Sa Nglo Yilɛ 7:9, 14, 16, 17 nun.

Afuɛ 1.000 nga Ɲanmiɛn i famiɛn’n síe asiɛ’n, ɔ́ wá yó maan like nga Ɲanmiɛn sunnzunnin i asiɛ’n i lika’n, i nuan wá yía. Kɛ ɔ ko yo sɔ’n, asiɛ wunmuan’n káci lika klanman. I sin’n, Zezi fá famiɛn dilɛ’n ɔ́ wlá i Si sa nun. (1 Korɛntfuɛ Mun 15:24-26) ?Amun siman sran wie mɔ sɛ amun kan Ɲanmiɛn i famiɛn’n i ndɛ kle i’n, ɔ́ yó i fɛ ɔ?​—Kanngan Jue Mun 37:10, 11, 29 nun.

 

^ ndɛ kpɔlɛ 6 Sa nga be juli 1914 nun mɔ Biblu’n dun mmua kannin be ndɛ’n, sɛ a kunndɛ kɛ á sí nun’n, nian fluwa ?Ngue like yɛ Biblu’n kle i sakpasakpa ɔ? i bue 215-218 nun. Zoova i Lalofuɛ mun yɛ be yili ɔ.