Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

LIKE SUANLƐ 4

?Wan yɛle Zezi Klist?

?Wan yɛle Zezi Klist?

1. ?Wan yɛ ɔ yili Zezi ɔ?

?Ngue ti yɛ sran ngba kwla fali i wun mantannin Zezi ɔ?​—MATIE 11:29; MARK 10:13-16.

Zezi dun mmua trannin ɲanmiɛn su lɔ kɛ aolia nun sran sa kwlaa naan b’a wu i asiɛ’n su wa. Ɔ maan i liɛ’n w’a yoman kɛ klɔ sran nga’m be liɛ’n sa. (Zan 8:23) Kɛ Zoova boli like yilɛ bo’n, Zezi yɛ ɔ dun mmua yili i ɔ. Kpɛkun kɛ Ɲanmiɛn yí ninnge onga’m be kwlaa’n, i sa trannin nun. I kunngba cɛ yɛ Ɲanmiɛn bɔbɔ yili i trele sa ɔ. I sɔ’n ti yɛ be flɛ i kɛ Ɲanmiɛn i Wa “kunngba’n” niɔn. (Zan 1:14) Zezi ijɔli Ɲanmiɛn i nuan, ɔ maan be flɛli i ekun kɛ “Ndɛ’n.”​—Kanngan Nyanndra Mun 8:22, 23, 30 nin Kolɔsfuɛ Mun 1:15, 16 be nun.

2. ?Ngue ti yɛ Zezi bali asiɛ’n su wa ɔ?

Ɲanmiɛn sunmɛnnin i Wa’n asiɛ’n su wa. Ɔ yoli maan Zuifu talua kun m’ɔ nin a siman bian’n ɔ wunnzɛli i. Be flɛ i Mali. Ɔ maan nán klɔ sran yɛ ɔ ti Zezi i si’n niɔn. (Lik 1:30-35) Like nsan ti yɛ Zezi bali asiɛ’n su wa ɔ: (1) yɛle kɛ ɔ́ klé sran mun Ɲanmiɛn i ndɛ nanwlɛ’n, (2) ɔ bali kɛ ɔ́ klé e wafa nga kannzɛ bɔbɔ ɲrɛnnɛn’n tin e su’n, e kwla yo Ɲanmiɛn i klun sa’n, kpɛkun (3) ɔ bali kɛ i bɔbɔ ba’n mɔ fɔ nunmɛn i nun’n, ɔ́ fɛ́ i wun ‘kpɔ́’ e ti.​—Kanngan Matie 20:28 nun.

3. ?Ngue ti yɛ ɔ fata kɛ be kpɔ e ti ɔ?

Sran kun i ti kpɔlɛ’n yɛle kalɛ nga be tannin naan b’a to sran’n i nguan’n. (Ezipt Lɔ Tulɛ 21:29, 30) I nun mɔ Ɲanmiɛn yili klɔ sran’n, w’a sunnzunman kɛ ɔ yo oke annzɛ ɔ wu. ?Ɔ yo sɛ yɛ e si sɔ ɔ? Ɲanmiɛn seli yasua klikli’n mɔ be flɛ i Adam’n i kɛ, sɛ ɔ yo like nga Biblu’n flɛ i kɛ ‘sa tɛ’n,’ ɔ́ wú. Ɔ maan, sɛ ɔ ti kɛ Adam w’a yoman sa tɛ’n, nn w’a wuman le. (Bo Bolɛ 2:16, 17; 5:5) Biblu’n waan Adam ti yɛ wie’n “bali” mɛn’n nun ɔn. Ɔ maan i sa tɛ’n nin i bo nzuɛn mɔ yɛle wie’n, be sɛli i osu’n nunfuɛ’m be kwlaa. I sɔ’n ti yɛ ɔ fata kɛ sran kun kpɔ e ti naan y’a fite nun ɔn.​—Kanngan Rɔmfuɛ Mun 5:12 nin 6:23 be nun.

?Wan yɛ ɔ kwla kpɔ e ti naan w’a de e wie’n i sa nun ɔn? Klɔ sran kwlaa nga fɔ o i nun’n, ɔ kwlá tuaman i wiengu uflɛ i sa tɛ’n i ti kalɛ. Afin kɛ sran kun wu sa’n, i bɔbɔ i sa tɛ liɛ’n, i ti kalɛ yɛ ɔ tua ɔ.​—Kanngan Jue Mun 49:8-10 nun.

4. ?Ngue ti yɛ Zezi wuli ɔ?

Zezi timan kɛ e sa, fɔ nunmɛn i nun. Ɔ maan sɛ ɔ wuli’n, nán i sa tɛ’n ti ɔ. Afin w’a yoman sa tɛ le. Sanngɛ sran uflɛ’m be sa tɛ liɛ’n ti yɛ ɔ wuli ɔ. Klolɛ dan mɔ Ɲanmiɛn klo klɔ sran mun’n i ti yɛ ɔ sunmɛnnin i Wa’n asiɛ’n su wa kɛ ɔ wa wu e ti ɔ. Zezi kusu kleli kɛ ɔ klo e wie. Yɛle kɛ ɔ yoli like nga i Si waan ɔ yo’n, ɔ maan e sa tɛ’m be ti’n, ɔ fɛli i wun mannin.​—Kanngan Zan 3:16 nin Rɔmfuɛ Mun 5:18, 19 be nun.

Nian video nga be flɛ i ?Ngue ti yɛ Zezi wuli-ɔ?

5. ?Ngue yɛ Zezi su yo i dɔ nga su ɔ?

I nun mɔ Zezi wo asiɛ’n su wa’n, ɔ yoli tukpacifuɛ’m be juejue, ɔ cɛnnin be nga be wuli’n yɛ ɔ deli sran nga kekle o be su’n. Ɔ yoli i kwlaa ngalɛ’n fa yili like ng’ɔ́ wá yó mán sran kpa mun’n i nglo. (Matie 15:30, 31; Zan 5:28) Kɛ Zezi wuli’n, Ɲanmiɛn cɛnnin i kɛ aolia nun sran sa. (1 Piɛr 3:18) I sin’n, ɔ ko trannin Ɲanmiɛn i fama su lele naan Zoova ɔ sie i famiɛn naan w’a sie asiɛ wunmuan’n. (Ebre Mun 10:12, 13) Kɛ é sé yɛ’n, Zezi su di famiɛn ɲanmiɛn su lɔ. Kpɛkun i sɔnnzɔnfuɛ nga be o asiɛ’n su wa’n, be su bo jasin fɛ’n asiɛ wunmuan’n su.​—Kanngan Daniɛl 7:13, 14 nin Matie 24:14 be nun.

Ɔ cɛ kaan sa’n, Zezi m’ɔ ti famiɛn’n, ɔ́ fɛ́ i kwlalɛ’n núnnún ɲrɛnnɛn’n ɔ nin be kwlaa nga be fa ɲrɛnnɛn’n yi i sran’m be su’n. Sran kwlaa nga be lafi Zezi su’n, mɔ be yo like nga i waan be yo’n, bé dí fɛ mɛn klanman’n nun asiɛ’n su wa.​—Kanngan Jue Mun 37:9-11 nun.