Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Like suanlɛ 2

?Wan yɛle Ɲanmiɛn Kpli?

?Wan yɛle Ɲanmiɛn Kpli?

1. ?Ngue ti yɛ ɔ fata kɛ e su Ɲanmiɛn ɔn?

Ɲanmiɛn Kpli yɛ ɔ ti ninnge’m be kwlaa be Yifuɛ’n niɔn. I bɔbɔ’n leman yifuɛ, ɔ ti Ɲanmiɛn m’ɔ o lɛ tititi ɔ. (Jue Mun 90:2) Jasin fɛ’n nga ɔ o Biblu’n nun’n, ɔ fin i. (1 Timote 1:​11) Kɛ mɔ Ɲanmiɛn yɛ ɔ yili e’n ti’n, ɔ fata kɛ i kunngba cɛ yɛ e su i ɔ.​—Kanngan Sa Nglo Yilɛ 4:11 nun.

2. ?Sran’n i wafa benin yɛle Ɲanmiɛn?

Sran fi nin a wunman Ɲanmiɛn le, afin ɔ ti aolia nun sran. Aolia nun sran’m be le ɲrun be tra asiɛ’n su wa ninnge kwlaa’n. (Zan 1:18; 4:24) Sanngɛ, sɛ e fa e ɲin e sie i ninnge nga Ɲanmiɛn yili be’n su’n, e kwla si i sran’n i wafa ng’ɔ ti’n. I wie yɛle kɛ, kɛ e bo e ɲin ase e nian waka mma mun’n, ɔ nin waka nɲa fanunfanun mun’n, e wun i wlɛ weiin kɛ Ɲanmiɛn klo sran. Naan kusu’n, ɔ ti akunndanfuɛ. Kɛ e nian asiɛ’n ɔ nin wafa nga ɲanmiɛn m’ɔ la nglo lɔ plaii’n i tɛtrɛ’n fa ti ju’n, e wun i kɛ Ɲanmiɛn i tinmin’n cɛnnin.​—Kanngan Rɔmfuɛ Mun 1:20 nun.

Biblu’n nun kannganlɛ’n yɛ ɔ kwla uka e kpa ekun naan y’a wun sran’n i wafa nga Ɲanmiɛn ti’n i wlɛ ɔ. I wie yɛle kɛ Biblu’n kle e like nga Ɲanmiɛn klo i’n, ɔ nin ng’ɔ kpɔ i’n. Asa’n, ɔ kle e wafa ng’ɔ nin klɔ sran’m be tran’n. Kpɛkun sa wafawafa’m be nun’n, Biblu’n kle e ajalɛ nga Ɲanmiɛn fa’n.​—Kanngan Jue Mun 103:7-10 nun.

3. ?Ɲanmiɛn le dunman?

Zezi seli kɛ: “N Si, yo maan ɔ dunman’n fu.” (Zan 12:28) Kannzɛ Ɲanmiɛn i manmanlɛ dunman’n sɔnnin’n, sanngɛ i dunman bɔbɔ ba’n sa’n, ɔ ti kunngba cɛ. Wawle nun’n e se kɛ “Zoova.” Wawle Biblu’n nga be flɛ i Anuãsɛ Fuflɛ nun’n, be klɛli i Sa Nglo Yilɛ 19:6 nun kɛ “alleluia.” I bo’n yɛle kɛ E manman Zoova. Sanngɛ, ɔ le aniɛn kun nin Ɲanmiɛn i dunman Zoova’n i flɛlɛ wafa.

Biblu’n kaka nun’n, be fali Ɲanmiɛn i manmanlɛ dunman wie kɛ Min annzɛ Ɲanmiɛn annzɛ Anannganman sa, be sieli i Ɲanmiɛn i dunman bɔbɔ ba’n i osu. Sanngɛ i klikli nun’n, kɛ be klɛli Biblu’n, Ɲanmiɛn i dunman’n wo nun kpɛ kɔe 7.000. Kɛ Zezi yíyí Ɲanmiɛn Ndɛ’n nun klé sran mun’n, ɔ kleli be Ɲanmiɛn i dunman’n wie. Ɔ maan, ɔ ukali sran mun maan be sili Ɲanmiɛn.​—Kanngan Zan 17:26 nun.

Nian video nga be flɛ i ?Ɲanmiɛn le dunman?

4. ?Zoova nian e lika?

Siɛ kpa nga si kɛ afɛ o i wa’n su, sanngɛ i wun wá fɛ́ i feke. Kɛ Zoova kusu yo sɔ e lika wie ɔ.

?Ɲrɛnnɛn mɔ w’a tru yɛ’n, ɔ kle kɛ e ndɛ loman Ɲanmiɛn? Sran wie’m be waan Ɲanmiɛn fa ɲrɛnnɛn’n yi e su, naan ɔ yo i sɔ fa sa e nian. Be ndɛ sɔ’n timan nanwlɛ.​—Kanngan Zak 1:13 nun.

Ɲanmiɛn buli e sran. Yɛle kɛ, kɛ ɔ boli e’n, ɔ yoli maan e tinuntinun e kwla fa e tiaun ajalɛ. Kɛ e bɔbɔ e fa e klunklo ajalɛ e su Ɲanmiɛn’n, ɔ yo e fɛ. ?Nɛ́n i ɔ? (Zozie 24:15) Sanngɛ sran sunman be ɲinfu be yo be wiengu’m be abɔlɛ. I sɔ’n ti yɛ sran’m be wun be ɲrun’n niɔn. Zoova klun jɔman abɔlɛfuɛ sɔ’m be wun kaan sa.​—Kanngan Bo Bolɛ 6:5, 6 nun.

E ndɛ lo Ɲanmiɛn. Ɔ maan ɔ kunndɛ kɛ e di aklunjuɛ. Ɔ ka kan’n, ɔ́ wá núnnún be kwlaa nga be fa ɲrɛnnɛn yi i sran su’n. Ɔ maan, ɲrɛnnɛn kwlaa ɔ́ wíe. Sanngɛ ikisa’n, sɛ Zoova yaci sran’m be lɛ naan be fɛ kan’n, nán ngbɛn ti ɔ. Like suanlɛ 8 nun’n, é wá wún sa nga ti yɛ Ɲanmiɛn yaci sran’m be lɛ mɔ be wun ɲrɛnnɛn’n.​—Kanngan 2 Piɛr 2:9 nin 3:7, 13 be nun.

5. ?Wafa sɛ yɛ e kwla fa e wun e mantan Ɲanmiɛn ɔn?

Zoova se e kɛ e srɛ i naan e fa e wun e mɛntɛn i. Afin e tinuntinun e ndɛ lo i. (Jue Mun 65:3; 145:18) Ɔ klo kɛ ɔ́ yáci e wun sa cɛ́ e. Sɛ bɔbɔ blɛ wie nun’n, e fɔn’n, sanngɛ kɛ ɔ wun kɛ e mian e ɲin e yo i klun sa’n, ɔ yo i fɛ. Ɔ maan kannzɛ fɔ o e nun bɔbɔ’n, sanngɛ e nin Ɲanmiɛn e afiɛn’n kwla mantan kpa.​—Kanngan Jue Mun 103:12-14 nin Zak 4:8 be nun.

Kɛ mɔ Zoova mannin e nguan’n ti’n, i yɛ ɔ fata kɛ e klo i tra like ngba ɔ. (Mark 12:30) Kɛ é súan Ɲanmiɛn i su like’n, mɔ é yó i klun sa’n, yɛ e yi i nglo kɛ e klo i ɔ. I sɔ’n yó maan e nin i e afiɛn’n mántan kpa.​—Kanngan 1 Timote 2:4 nin 1 Zan 5:3 nun.