“An dun mmua fa amun wun man Nyanmiɛn, maan ɔ sie amun, i sin ɔ́ fá ninnge sɔ mun úka su mán amun.”LIK 12:31.

JUE: 40, 98

1. ?Ninnge nga be ti cinnjin man sran’n, ɔ nin ninnge nga e konvi sɔ be’n, be ngbaciɛ’n yɛle benin?

NINNGE nga be ti cinnjin man sran’n, b’a sɔnman. I wie yɛle aliɛ nin tralɛ, ɔ nin lawlɛ. Sɛ y’a ɲanman ninnge sɔ mun’n, ɔ kwla yo kekle man e. Sanngɛ ninnge kpanngban wie’m be o lɛ’n, e konvi sɔ be. Yɛ sran sunman be wunmɛn i wlɛ kɛ be timan cinnjin.

2. ?Ninnge benin wie mun yɛ sran’m be kunndɛ kɛ bé ɲán wie ɔ?

2 Nvle wie’m be nun’n, sran’m be ti aɲanbeunfuɛ. Like nga lɔfuɛ’m be kunndɛ kɛ bé ɲɛ́n i’n, nɛ́n i kunngba’n yɛ nvle nga lɔfuɛ’m be ti yalɛfuɛ’n be kunndɛ ɔ. Lika wie’m be nun’n, sran’m be kunndɛ kɛ bé ɲán telefɔnun pɔrtablu, annzɛ moto, annzɛ asiɛ. Lika uflɛ nun kusu’n, sran’m be kunndɛ kɛ bé ɲán tralɛ nga be gua cɛnnin’n. Annzɛ be kunndɛ kɛ bé ɲán sua dan, annzɛ loto kpakpa mun. Sɛ e ti aɲanbeunfuɛ o, annzɛ e ti yalɛfuɛ o, kan kwlaa nga e tran’n, ɔ fata kɛ e nian e wun kpa.  Afin, ɔ cɛman naan e ɲin w’a blo ninnge nga be timan cinnjin’n, annzɛ e kwlá toman’n, be su.

NÁN E YO SIKA KLOFUƐ

3. ?Ngue yɛ sran ng’ɔ ti sika klofuɛ’n ɔ yo ɔ?

3 Sran ng’ɔ ti sika klofuɛ’n, ninnge’m be kunndɛlɛ’n ti i cinnjin tra Ɲanmiɛn i sulɛ’n. I sɔfuɛ’n i ɲin yiman like ng’ɔ le i’n. Ɔ kunndɛ kɛ ɔ́ ɲán ninnge kpanngban. Be nga be ti yalɛfuɛ bɔbɔ’n, be kwla yo sika klofuɛ wie. Ɔ maan, be faman be wun manman Ɲanmiɛn naan ɔ sie be.—Ebre Mun 13:5.

4. ?Ngue yɛ Satan yo naan e akunndan’n tran ‘ninnge nga e wun be’n be su’ ɔ?

4 Satan yo naan e bu i kɛ sran ng’ɔ le ninnge kpanngban’n, i liɛ su ti ye. Ɔ kunndɛ kɛ e akunndan’n tran ‘ninnge nga e wun be’n be su.’ (1 Zan 2:15-17; Bo Bolɛ 3:6; Nyanndra Mun 27:20) Ninnge kɛ televiziɔn, nin aladio nin zronali sa’m be nun’n, sran’m be blɔ ninnge nga b’a yi be uflɛuflɛ’n. Wie liɛ’n, e to ninnge sɔ mun. Kpɛkun i sin’n, be kle e yalɛ. Yɛle kɛ, e ɲanman e ti naan y’a suan Biblu’n nun like, annzɛ y’a siesie e wun y’a ɔ aɲia’m be bo, annzɛ y’a ko bo jasin fɛ’n. Nanwlɛ, e ɲanman e ti naan y’a su Ɲanmiɛn. Maan e wla kpɛn ndɛ nga akoto Zan kannin’n su. Ɔ seli kɛ: “Mɛn’n nin i nun ninnge kwlaa bɔ sran nyin blo su’n, bé wíe.”

5. ?Be nga be fa sika kunndɛlɛ’n cici be ti’n, wafa sɛ yɛ i bo’n kwla gua man be ɔ?

5 Satan kunndɛ kɛ e klo sika kunndɛlɛ’n tra Zoova sulɛ’n. (Matie 6:24) Sanngɛ, sɛ e kunndɛ kɛ é ɲán e wun’n, i bo’n kwla gua tɛ man e. Yɛle kɛ, e kwla yaci Ɲanmiɛn su lafilɛ. Yɛ awlabɔɛ’n kwla kun e kpo. (1 Timote 6:9, 10; Sa Nglo Yilɛ 3:17) Zezi seli kɛ sran nga i ɲin “blo” ninnge’m be su’n, ɔ ti kɛ awie m’ɔ tɔ nduin mma nun’n sa. Ɔ yoman kpa.—Mark 4:14, 18, 19.

6. ?Ngue yɛ Bariki i wun ndɛ’n kle e ɔ?

6 Maan e kan Bariki i ndɛ e nian. Ɔ ti Ɲanmiɛn nuan ijɔfuɛ Zeremi i fluwa klɛfuɛ. Blɛ wie nun’n, ɔ kunndɛli kɛ ɔ́ trán “pɔɔ” nun. Zoova kpɛnnin i wla kɛ, ɔ ka kan Zerizalɛmun klɔ’n sáci. Sanngɛ, i liɛ’n ɔ́ ɲán nguan. (Zeremi 45:1-5) Ɔ fataman kɛ Bariki kunndɛ kɛ ɔ́ trán pɔɔ nun. Afin, Zerizalɛmun i su ninnge kpakpa’n wie fi su kaman lɛ. (Zeremi 20:5) Ɔ ka kan mɛn’n wíe. Ɔ maan, nán e se kɛ é kúnndɛ ninnge kpanngban. Kusu’n, nán e bu i kɛ sɛ ɲrɛnnɛn dan’n sin’n, ninnge kpakpa nga e le be andɛ’n, bé ká e sa nun.—Nyanndra Mun 11:4; Matie 24:21, 22; Lik 12:15.

Maan e bu like nga é yó naan y’a kunndɛman ninnge kpanngban’n i akunndan.

7. (a) ?Ngue yɛ like suanlɛ nga wá fá e ɲin síe su ɔ? (b) ?Ngue yɛ é wún i wlɛ ɔ?

7 ?Ngue yɛ é yó naan y’a kwla nian e bɔbɔ nin e awlofuɛ’m be lika ɔ? ?Ngue yɛ é yó naan e ɲin w’a tran ninnge nga be ti cinnjin’m be su ɔ? ?Ngue yɛ é yó naan y’a kunndɛman ninnge kpanngban ɔn? ?Ngue yɛ é yó naan y’a yaci ninnge’m be ti kokolɛ ɔ? Kɛ Zezi kán Ɲanmiɛn ndɛ oka’n su lɔ’n, ɔ kleli e like ng’ɔ fata kɛ e yo’n. (Matie 6:19-21) Ndɛ ng’ɔ kannin’n, ɔ o Matie 6:25-34 nun. Like suanlɛ nga wá fá e ɲin síe su. Ɔ maan, é wún i wlɛ kɛ sɛ e fa e wun man Ɲanmiɛn maan ɔ sie e’n, ɔ ti kpa tra ninnge’m be kunndɛlɛ’n.—Lik 12:31.

ZOOVA MAN E LIKE NG’Ɔ JU E’N TITI

8, 9. (a) ?Ngue ti yɛ ɔ fataman kɛ e koko ninnge mɔ e leman be’n, be ti ɔ? (b) ?Ngue yɛ Zezi si i ɔ?

8 An kanngan Matie 6:25 nun. Zezi si kɛ i sɔnnzɔnfuɛ’m be koko like nga bé  nɔ́n’n, nin like nga bé dí’n, ɔ nin like nga bé wlá’n be ti. I sɔ’n ti, kɛ ɔ́ kán Ɲanmiɛn ndɛ’n oka’n su lɔ’n, ɔ seli be kɛ: “Nán an koko ninnge bɔ an lɛ-mɛn’n ti.” Zezi kunndɛ kɛ i sɔnnzɔnfuɛ’m be wun like nga ti yɛ ɔ fataman kɛ be koko ninnge’m be ti’n, i wlɛ. Ɔ si kɛ sɛ be koko ninnge nga be leman be’n be ti’n, be ɲin kwla kpa ninnge cinnjin kpafuɛ’n su. Zezi i sɔnnzɔnfuɛ’m be ndɛ lo i dan. I sɔ’n ti, ɔ seli be kpɛ kɔe nnan kɛ nán be koko ninnge’m be ti.—Matie 6:27, 28, 31, 34.

9 Ɔ ti cinnjin kɛ e di aliɛ, e nɔn nzue, yɛ e wla tralɛ. Sɛ e leman ninnge sɔ mun naan e koko’n, i su ɔ. Zezi bɔbɔ si sɔ. Ninnge ng’ɔ ti sran’m be cinnjin’n, ɔ si i. Asa ekun’n, ɔ si kɛ “kɛ mɛn’n ɔ́ kɔ́ i bue nuan’n,” lika’n yó kekle. (2 Timote 3:1) Andɛ’n, sran kpanngban be ɲanman junman. Kɛ aliɛ cɛ́n m’ɔ́ sán’n, nn ninnge’m be gúa’n ɔ́ yó dan. Lika kpanngban nun’n, sran’m be ɲanman aliɛ be diman. Wie’m be kusu, aliɛ nga be ɲɛn i’n, ɔ juman be. Sanngɛ, Zezi waan nán e koko ninnge mɔ e leman be’n, be ti. Afin, ɔ si kɛ nguan ndɛ’n ti cinnjin tra aliɛ’n. Yɛ be wunnɛn’n ti kpa tra tannin’n.

10. ?Zezi kleli i sɔnnzɔnfuɛ mun kɛ, kɛ bé srɛ́ Ɲanmiɛn’n, ngue yɛ ɔ fata kɛ ɔ yo be cinnjin dan ɔn?

10 Zezi seli i sɔnnzɔnfuɛ mun kɛ be srɛ Ɲanmiɛn kɛ, ɔ man be like nga be sa miɛn i wun’n. I waan be kwla se kɛ: “Man ye aliɛ ng’ɔ ju ye ndɛ’n.” (Matie 6:11) Blɛ uflɛ nun’n, ɔ seli be kɛ, kɛ bé srɛ́ Ɲanmiɛn’n, maan be se i kɛ: “Cɛn kwlaa man ye aliɛ ng’ɔ ju ye’n.” (Lik 11:3) Sanngɛ, i sɔ’n kleman kɛ, ninnge kɛ aliɛ nin tralɛ sa’n, be akunndan yɛ ɔ fata kɛ e bu i trilili ɔ. I kpa bɔbɔ’n, Zezi kleli i sɔnnzɔnfuɛ mun kɛ, kɛ bé srɛ́ Ɲanmiɛn’n, maan Ɲanmiɛn Sielɛ’n i ndɛ yo be cinnjin tra ninnge mɔ be leman be’n. (Matie 6:10; Lik 11:2) Kɛ ɔ ko yo naan i sɔnnzɔnfuɛ’m b’a yaci kokolɛ’n ti’n, ɔ seli be kɛ Zoova nian ninnge kwlaa ng’ɔ yili be’n, be lika. I ndɛ sɔ’n wlali be fanngan.

11, 12. ?Ngue yɛ wafa nga Zoova nian anunman’n be lika’n, ɔ kle e ɔ? (An nian foto ng’ɔ o kan like suanlɛ’n bo i bo lɛ’n.)

11 An kanngan Matie 6:26 nun. Maan e “nian anunman bɔ be tu sin’n.” Anunman’m be ti kanngan, sanngɛ be di aliɛ kpanngban kpa. Sɛ ɔ ti kɛ, anunman’m be ti dan kɛ sran mun sa’n, nn aliɛ nga bé dí’n, ɔ́ trá e liɛ’n lele. Anunman’m be di waka mma mun, ɔ nin ninnge kɛ awie nin able mma mun’n sa. Be di kakaa nin srɛ mma mun. Anunman’m be diman fie. Zoova yɛ ɔ man be like be di ɔ. (Jue Mun 147:9) Nán kɛ Zoova fa aliɛ’n wla be nuan nun ɔn. Be aliɛ’n o lɛ. Be bɔbɔ yɛ ɔ fata kɛ be ko kunndɛ be di ɔ.

12 Zezi si kɛ, sɛ i Si’n nian anunman’m be lika’n, nán sran mun yɛ ɔ́ yáci be lɛ ɔ. (An nian “ndɛ wie mun ekun” i nun.) (1 Piɛr 5:6, 7) Anunman’m be kunndɛ be aliɛ’n. E kusu’n, ɔ fataman kɛ e yo fuɛnfuɛ. Ɔ fata kɛ e di fie, annzɛ e di junman naan e ɲan sika e fa to aliɛ. Sɛ e yo sɔ’n, Zoova yrá e su. Blɛ nga e leman sika annzɛ aliɛ bɔbɔ’n, Zoova nían e lika. I wie yɛle kɛ, ɔ kwla yo maan sran wie man e aliɛ. Zoova man anunman’m be lawlɛ wie. Ɔ mannin be ngwlɛlɛ liɛ naan be yo be sua mun. Ninnge nga anunman’m be fa yo be sua mun’n, Zoova yɛ ɔ yili be ɔ. Ɔ maan, Zoova kwla yo maan e nin e awlofuɛ mun e ɲan sua e la nun.

13. ?Ngue yɛ ɔ kle kɛ e ti kpa tra anunman mun ɔn?

13 Kɛ Zezi kannin anunman’m be ndɛ  kleli i sɔnnzɔnfuɛ mun wieli’n, ɔ usali be kɛ: “?An ti-man kpa tra-man be?” (An nian Lik 12:6, 7 nun.) Atrɛkpa’n, kɛ Zezi kán sɔ’n, ɔ buli i nguan mɔ wá fá kpɔ́ sran’m be ti’n, i akunndan. Nán anunman nin nnɛn’m be ti yɛ Zezi wuli ɔ. Sanngɛ, ɔ wuli naan sran’m be ɲan anannganman nguan.—Matie 20:28.

14. ?Ngue yɛ sran ng’ɔ koko’n, ɔ kwlá yoman ɔn?

14 An kanngan Matie 6:27 nun. Zezi seli kɛ sran ng’ɔ koko’n, ɔ kwlá guɛmɛn i afuɛ’n su bɔ kaan sa. I ndɛ sɔ’n kle kɛ, kokolɛ’n yoman sa fi ye. Kokolɛ’n ti’n, e kwla tɔ tukpacɛ. Yɛ e kwla wu.

15, 16. (a) ?Ngue yɛ wafa nga Zoova nian waka nɲrɛ’m be lika’n, ɔ kle e ɔ? (An nian foto ng’ɔ o kan like suanlɛ’n bo i bo lɛ’n.) (b) ?Kosan benin yɛ ɔ fata kɛ e usa e wun ɔn? (c) ?Ngue ti yɛ ɔ fata kɛ e usa e wun sɔ ɔ?

15 An kanngan Matie 6:28-30 nun. Kɛ e le tralɛ klanman e wla’n, ɔ yo e fɛ. I li kɛ lemɔcuɛ kwlaa nun é kɔ́ e aɲia’m be bo’n, annzɛ kɛ é kɔ́ e aɲia dandan’m be bo’n, annzɛ kɛ é bó jasin fɛ’n mɔ e wlɛ i sɔ tralɛ’n, yɛ ɔ yo e fɛ dan ɔn. Sanngɛ, ɔ fataman kɛ e koko like nga é wlá’n i ti. Zezi kannin wafa nga Zoova nian “waka nnyrɛ bɔ be o blo lɔ’n,” be lika’n i ndɛ kleli i sɔnnzɔnfuɛ mun. Waka nɲrɛ’m be  toman jese. Sanngɛ, be klanman mɔ be ti’n ti, Zezi seli kɛ “Salomɔn bɔbɔ ɔ nin i anyanbeun’n kwlaa w’a kla-man be nun wafa kun i wunsu tannin le.”

16 I sin’n, Zezi seli i sɔnnzɔnfuɛ mun kɛ: “?Sɛ Nyanmiɛn yo ijre’n [...] i klanman kɛ nga sa’n, ɔ su kata-man amun wun sɔ kpɛ blu? ?An lafi-man Nyanmiɛn su?” Nanwlɛ, Ɲanmiɛn kwla yo maan Zezi i sɔnnzɔnfuɛ’m be ɲan tralɛ be wlɛ i titi. Sanngɛ, ɔ fata kɛ be lafi Ɲanmiɛn su kpa. (Matie 8:26; 14:31; 16:8; 17:20) Ɔ fata kɛ be wun i wlɛ kɛ Zoova kunndɛ kɛ ɔ́ nían be lika. Naan ɔ́ yó sɔ sakpa. ?Yɛ e li? ?E lafi su kɛ Zoova nían e lika?

17. ?Ngue yɛ ɔ kwla saci e nin Zoova e afiɛn ɔn?

17 An kanngan Matie 6:31, 32 nun. Be nga be siman Zoova’n, be fa sika nin ninnge’m be kunndɛlɛ’n cici be ti. Sɛ e yo sɔ wie’n, e nin Ɲanmiɛn e afiɛn’n sáci. E si kɛ Zoova ti e Si. Naan ɔ klo e. Asa ekun’n, e si kɛ sɛ e dun mmua fa e wun e mɛn i maan ɔ sie e’n, ɔ́ fá like kwlaa nga e miɛn i wun’n, ɔ nin nga y’a sunnzunman bɔbɔ’n, ɔ́ mán e. Yɛ e si kɛ, sɛ e nin Ɲanmiɛn e afiɛn mantan’n, e klun jɔ́. Ɔ maan, “sɛ e nyan like e di’n, yɛ sɛ e nyan  tannin kla’n,” maan ɔ ju e.—1 Timote 6:6-8.

?E DUN MMUA FA E WUN MAN ƝANMIƐN MAAN Ɔ SIE E?

18. (a) ?E su ndɛ benin yɛ Zoova si i ɔ? (b) ?Ngue yɛ Zoova wá yó mán e ɔ?

18 An kanngan Matie 6:33 nun. Sɛ e dun mmua fa e wun man Zoova maan ɔ sie e’n, ɔ́ fá ninnge’n kwlaa uka su mán e. Zezi kannin like nga ti yɛ e kwla lafi su sɔ’n, i ndɛ. Ɔ seli kɛ: “Amun Si b’ɔ o nyanmiɛn su lɔ’n si kɛ amun sa mian like sɔ’m be wun.” Kwlaa naan e sa w’a mian like kun wun’n, Zoova si nun. (Filipfuɛ Mun 4:19) Ɔ si tralɛ nga e su kwlá wlɛmɛn i kun’n. Ɔ si aliɛ nga é wá míɛn i wun’n. Ɔ si kɛ, ɔ fata kɛ e ɲan sua naan e nin e awlofuɛ mun e la nun. I sɔ’n ti, maan e lafi su kɛ Zoova yó maan é ɲán ninnge nga e sa mian be wun’n.

19. ?Ngue ti yɛ ɔ fataman kɛ e koko ainman liɛ’n i ti ɔ?

19 An kanngan Matie 6:34 nun. Zezi seli i sɔnnzɔnfuɛ mun ekun kɛ: “Nán an koko.” I lɛ’n nun’n, ɔ kunndɛ kɛ e fa e wla’n guɛ i Zoova su. Afin, Zoova mán e like nga e sa miɛn i wun cɛn kwlakwla’n. I sɔ’n ti, nán e koko ainman liɛ’n i ti. Sɛ e yo sɔ’n, ɔ cɛman naan y’a lafi e bɔbɔ e wun su. Naan, e nin Zoova e afiɛn’n w’a saci.—Nyanndra Mun 3:5, 6; Filipfuɛ Mun 4:6, 7.

SƐ E DUN MMUA FA E WUN MAN ZOOVA MAAN Ɔ SIE E’N, Ɔ́ NÍAN E LIKA

Maan e bu like nga é yó naan y’a kunndɛman ninnge kpanngban’n i akunndan. (An nian ndɛ kpɔlɛ 20 nun.)

20. (a) ?Ɲanmiɛn junman benin wie mun yɛ e kwla di ɔ? (b) ?Ngue yɛ e kwla yo naan y’a kunndɛman ninnge kpanngban ɔn?

20 Sɛ e kunndɛ ninnge kpanngban naan e kwlá suman Zoova kpa’n, i bo’n gúa tɛ. Ɔ fata kɛ e tu e klun e su Zoova. I wie yɛle kɛ, e kwla tu e kɔ asɔnun kun mɔ be sa mian jasin bofuɛ’m be wun lɔ’n i nun. Sɛ e ti atin bofuɛ’n, maan e kunndɛ kɛ é dí Ɲanmiɛn Sielɛ’n i jasin bofuɛ’m be suklu’n wie. Asa ekun’n, e kwla ko uka Betɛli lɔfuɛ mun annzɛ fluwa kacifuɛ mun cɛn kunngun. Annzɛ kusu, kɛ aniaan’m bé kplán Ɲanmiɛn Sielɛ sua mun’n, e kwla ko uka be. Sɛ e kunndɛ kɛ é ɲán blɛ é dí Ɲanmiɛn junman’n, ɔ fataman kɛ e kunndɛ ninnge kpanngban. I lɛ’n nun’n, kuku nga be flɛ i kɛ “ Like nga é yó naan y’a kunndɛman ninnge kpanngban’n,” ɔ man e afɔtuɛ wie mun. Maan e srɛ Zoova kɛ ɔ tike e ɲin e naan e wun afɔtuɛ ng’ɔ fata kɛ e nanti su’n, naan e fa su ndɛndɛ.

21. ?Ngue yɛ é yó naan e nin Zoova e afiɛn’n w’a mantan kpa ɔ?

21 Zezi kleli e kɛ maan e dun mmua fa e wun man Ɲanmiɛn maan ɔ sie e. Kɛ e yo sɔ’n, e kokoman ninnge’m be ti dan. Sanngɛ, e lafi Ɲanmiɛn su. Ɔ maan, e nin i e afiɛn’n mantan kpa. Asa ekun’n, kwlaa naan y’a to like kun’n, kannzɛ bɔbɔ e le sika’n, e bu i sin kpa naan y’a to. Sɛ e kunndɛman ninnge kpanngban’n, e nin Zoova é nánti klanman titi. Yɛ é “nyán nguan sakpa.”—1 Timote 6:19.

[1] (ndɛ kpɔlɛ 12) Wie liɛ’n, aliɛ nga Zoova i sufuɛ wie’m be ɲɛn i’n, ɔ juman be. Zoova yaci sa kɛ ngalɛ sa’m be lɛ maan be ju. Sɛ a kunndɛ kɛ á sí nun kpa’n, nian “Fluwa’n nun kannganfuɛ’m be kosan mun” m’ɔ o afuɛ 2014, Ɔktɔblu 1, Sasafuɛ Tranwlɛ’n i bue 31 su’n nun.