Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ i nun yiyilɛ nɲɔn su'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Wawle

Sasafuɛ Tranwlɛ'n (Like suanlɛ liɛ’n)  |  Zuie 2016

?Ndɛ benin yɛ biblu’n kan ɔn?

?Ndɛ benin yɛ biblu’n kan ɔn?

?Sran mun yɛ be kpɛli Ɲanmiɛn sulɛ’n i ba ɔ?

SRAN WIE’M BE BU I KƐ sran mun yɛ be kpɛli Ɲanmiɛn sulɛ’n i ba ɔ. Yɛ be wie’m be se kɛ Ɲanmiɛn sulɛ’n fin Ɲanmiɛn bɔbɔ. Naan Ɲanmiɛn kunndɛ kɛ sran’m be fa be wun be mɛntɛn i. ?A bu i sɛ?

NDƐ NGA BIBLU’N KAN’N

“Nyanmiɛn sulɛ b’ɔ ti kpa bɔ fiɛn fi nun-mɛn i wun e Si Nyanmiɛn nyrun’n,” ɔ o lɛ. (Zak 1:27) Ɲanmiɛn sulɛ sɔ m’ɔ ti kpa mɔ fiɛn fi nunman nun’n, ɔ fin Ɲanmiɛn bɔbɔ.

?NGUE EKUN YƐ BIBLU’N KLE E Ɔ?

  • Sɛ e kunndɛ kɛ Ɲanmiɛn klun jɔ e wun’n, ɔ fata kɛ e su i nanwlɛ nun. Yɛ Biblu’n nun yɛ ndɛ nanwlɛ’n o ɔ.Zan 4:23, 24.

  • Be nga be bɔbɔ be kpɛ Ɲanmiɛn i sulɛ ba’n, be kle be wun yalɛ ngbɛn.Mark 7:7, 8.

?Ɔ ti cinnjin kɛ e wɔ Ɲanmiɛn sulɛ wafa kun nun?

?Á TƐ́ SU SƐ?

  • Ɛɛn

  • Cɛcɛ

  • Ɔ kwla yo sɔ

NDƐ NGA BIBLU’N KAN’N

“Maan e bu e wiengu’m be akunndan e wla be fanngan naan be klo be wun yɛ be yo sran ye. Nán maan e yaci yialɛ’n.” (Ebre Mun 10:24, 25) Ɲanmiɛn kunndɛ kɛ e yia e su i.

?NGUE EKUN YƐ BIBLU’N KLE E Ɔ?

  • Be nga be yia be su Ɲanmiɛn’n, ɔ fata kɛ be bo’n yo kun.1 Korɛntfuɛ Mun 1:10, 11.

  • Ɲanmiɛn i sulɛ ng’ɔ ti kpa’n i nunfuɛ’n be tran aniaan tranlɛ.1 Piɛr 2:17.

 

SUAN LIKE UFLƐ EKUN

JASIN FƐ KPA KUN FIN ƝANMIƐN!

?Sa benin yɛ ɔ́ jú Ɲanmiɛn sulɛ wafawafa’m be su ɔ?

?Cɛn wie lele’n, sran’m be kwlaa bé bó yó kun bé sú Ɲanmiɛn Kpli kunngba cɛ?

?Ngue like yɛ Biblu’n kle i sakpasakpa ɔ?

Ɲanmiɛn sulɛ wafa nga Ɲanmiɛn klun jɔ su’n

Nian ninnge nsiɛn mɔ be fa sie Ɲanmiɛn i sufuɛ kpa’m be nzɔliɛ’n.