Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ i nun yiyilɛ nɲɔn su'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Wawle

Sasafuɛ Tranwlɛ'n (Like suanlɛ liɛ’n)  |  Zuie 2016

?Ndɛ benin yɛ biblu’n kan ɔn?

?Ndɛ benin yɛ biblu’n kan ɔn?

?Sran mun yɛ be kpɛli Ɲanmiɛn sulɛ’n i ba ɔ?

SRAN WIE’M BE BU I KƐ sran mun yɛ be kpɛli Ɲanmiɛn sulɛ’n i ba ɔ. Yɛ be wie’m be se kɛ Ɲanmiɛn sulɛ’n fin Ɲanmiɛn bɔbɔ. Naan Ɲanmiɛn kunndɛ kɛ sran’m be fa be wun be mɛntɛn i. ?A bu i sɛ?

NDƐ NGA BIBLU’N KAN’N

“Nyanmiɛn sulɛ b’ɔ ti kpa bɔ fiɛn fi nun-mɛn i wun e Si Nyanmiɛn nyrun’n,” ɔ o lɛ. (Zak 1:27) Ɲanmiɛn sulɛ sɔ m’ɔ ti kpa mɔ fiɛn fi nunman nun’n, ɔ fin Ɲanmiɛn bɔbɔ.

?NGUE EKUN YƐ BIBLU’N KLE E Ɔ?

  • Sɛ e kunndɛ kɛ Ɲanmiɛn klun jɔ e wun’n, ɔ fata kɛ e su i nanwlɛ nun. Yɛ Biblu’n nun yɛ ndɛ nanwlɛ’n o ɔ.Zan 4:23, 24.

  • Be nga be bɔbɔ be kpɛ Ɲanmiɛn i sulɛ ba’n, be kle be wun yalɛ ngbɛn.Mark 7:7, 8.

?Ɔ ti cinnjin kɛ e wɔ Ɲanmiɛn sulɛ wafa kun nun?

?Á TƐ́ SU SƐ?

  • Ɛɛn

  • Cɛcɛ

  • Ɔ kwla yo sɔ

NDƐ NGA BIBLU’N KAN’N

“Maan e bu e wiengu’m be akunndan e wla be fanngan naan be klo be wun yɛ be yo sran ye. Nán maan e yaci yialɛ’n.” (Ebre Mun 10:24, 25) Ɲanmiɛn kunndɛ kɛ e yia e su i.

?NGUE EKUN YƐ BIBLU’N KLE E Ɔ?

  • Be nga be yia be su Ɲanmiɛn’n, ɔ fata kɛ be bo’n yo kun.1 Korɛntfuɛ Mun 1:10, 11.

  • Ɲanmiɛn i sulɛ ng’ɔ ti kpa’n i nunfuɛ’n be tran aniaan tranlɛ.1 Piɛr 2:17.