Kɔ i nun ndɛ'n su trele

?Ɲanmiɛn sulɛ wafa’m be kwlaa be ti kun? ?Be kwlaa yɛ be kle Ɲanmiɛn i atin’n niɔn?

?Ɲanmiɛn sulɛ wafa’m be kwlaa be ti kun? ?Be kwlaa yɛ be kle Ɲanmiɛn i atin’n niɔn?

Ndɛ nga Biblu’n kan’n

 Cɛcɛ, Ɲanmiɛn sulɛ wafa’m be kwlaa be timan kun. Biblu’n kan Ɲanmiɛn sulɛ wafa kpanngban mɔ Ɲanmiɛn klun jɔman be su’n be ndɛ. Be kwla bu be nun akpasua nɲɔn.

Akpasua 1: Be nga be sɔ amuin’n

 Biblu’n se kɛ amuin sɔlɛ’n ti “finfin like,” yɛ “ɔ yoman sa fi ye.” (Zeremin 10:3-5; 16:19, 20) Zoova a wlali Izraɛli nvle’n i su nun kpa kɛ: “Nán su ɲanmiɛn uflɛ fi, saan min kunngba cɛ.” (Ezipti Lɔ Tulɛ 20:3, 23; 23:24) Yɛ blɛ kwlaa nga Izraɛlifuɛ’m be sɔli amuin’n, “Zoova fali be wun ya dan kpa.”—Kalɛ 25:3; Sanwun Yolɛ 20:2; Jɔlɛ Difuɛ Mun 2:13, 14.

 Lele nin andɛ’n, Ɲanmiɛn te bu amuin sɔ mɔ ‘sran’m be flɛ be ɲanmiɛn’n,’ be sɔlɛ’n i like tɛ. (1 Korɛntifuɛ Mun 8:5, 6; Galasifuɛ Mun 4:8) Ɔ se be nga be kunndɛ kɛ bé sú i’n be kɛ nán maan be nin be nga be sumɛn i kɛ ng’ɔ nin i fata’n sa’n be san nun kun. I waan: “Amun jaso be afiɛn, yɛ nán amun fa amun wun mantan be.” (2 Korɛntifuɛ Mun 6:14-17) ?Sɛ ɔ ti kɛ Ɲanmiɛn sulɛ wafa’m be kwlaa be ti kun naan be kle Ɲanmiɛn i atin’n, nn Ɲanmiɛn sé sɔ?

Akpasua 2: Be nga be suman Ɲanmiɛn kɛ ng’ɔ fa klo’n sa’n

 Blɛ wie nun’n, Izraɛlifuɛ’m be fali amuin sɔlɛ’n nun ninnge wie mun fa wlali Ɲanmiɛn i sulɛ’n nun. Sanngɛ Zoova w’a kplinman su le kɛ be fa amuin sɔlɛ’n be sɛnngɛn i sulɛ kpafuɛ’n nun. (Ezipti Lɔ Tulɛ 32:8; Mmla’n 12:2-4) Zezi buli i blɛ su Ɲanmiɛn sulɛ wafa’m be su kpɛnngbɛn’m be fɔ. Afin wafa nga be su Ɲanmiɛn’n ɔ timan su. Be yo kɛ be su Ɲanmiɛn kpa sa. Sanngɛ be ti gblɛfuɛ, afin be “kpalo Moizi Mmla’n i nun ndɛ cinnjin kpafuɛ mun. Ndɛ sɔ mun yɛle sa i nuan su sɛsɛ yolɛ’n, aunnvɔɛ silɛ’n, ɔ nin nantilɛ mɔ be nin Ɲanmiɛn be nanti titi’n.”—Matie 23:23

 Andɛ kusu’n, Ɲanmiɛn sulɛ wafa ng’ɔ kle sran’m be Ɲanmiɛn i atin’n, yɛle ng’ɔ kle ndɛ nanwlɛ’n. Ndɛ nanwlɛ sɔ’n wo Biblu’n nun. (Zan 4:24; 17:17; 2 Timote 3:16, 17) Ɲanmiɛn sulɛ wafa kwlaa ng’ɔ kle ndɛ kun m’ɔ nin Biblu’n nun ndɛ’n be sansan be wun’n, ɔ fa sran mun kɔ Ɲanmiɛn wun mmua. Ndɛ kpanngban mɔ sran’m be bu i kɛ be fin Biblu’n nun’n, be finman Biblu’n nun sakpa. Sanngɛ be fin be nga be sɔ amuin lalafuɛ nun’n. I wie yɛle kɛ, be se kɛ Ɲanmiɛn ti atre nsan, be wu be o lɔ, yɛ Ɲanmiɛn yra sran mun sin fɛtɛ’n nun. Ɲanmiɛn sulɛ wafa kwlaa ng’ɔ kle i sɔ like’n, ɔ ti “ngbɛn.” Afin ɔ fa klɔ sran’m be mmla’n kaci Ɲanmiɛn i mmla’n.—Marki 7:7, 8.

 Ɲanmiɛn kpɔ Ɲanmiɛn sulɛ wafa nga be ti gblɛfuɛ’n. (Titi 1:16) Sɛ Ɲanmiɛn sulɛ wafa kun waan ɔ́ úka sran mun naan b’a fa be wun b’a mantan Ɲanmiɛn’n, ɔ fata kɛ ɔ uka be naan be nanti Ɲanmiɛn mmla’n su cɛn kwlakwla. Ɔ fataman kɛ ɔ ka be Ɲanmiɛn sulɛ’n nun ninnge wie’m be klelɛ’n su ngunmin. I wie yɛle kɛ Biblu’n se kɛ: “Sran kwlaa ng’ɔ se i wun kɛ ɔ ti Ɲanmiɛn sufuɛ mɔ sanngɛ ɔ niɛnmɛn i nuan’n su’n, ɔ su lɛkɛ i bɔbɔ wun, kpɛkun i Ɲanmiɛn sulɛ’n ti ngbɛn. Ɲanmiɛn sulɛ m’ɔ ti kpa mɔ fiɛn kaan sa nunmɛn i wun e Si Ɲanmiɛn i ɲrun’n, yɛle aika ba nin angbeti bla mɔ ɲrɛnnɛn o be su’n be lika nianlɛ, ɔ nin be wun su mɔ be niɛn i titi naan b’a yoman mɛn’n nun sa tɛtɛ’m be nun wie fi’n.” (Zaki 1:26, 27) Biblu nga be flɛ i kɛ La Bible du roi Jacques i nun’n, kɛ bé kán Ɲanmiɛn sulɛ mɔ fiɛn nin gblɛ nunman nun’n i ndɛ’n, be seli kɛ “Ɲanmiɛn sulɛ ng’ɔ ti sanwun’n.”