Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ i nun yiyilɛ nɲɔn su'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Wawle

Sasafuɛ Tranwlɛ'n (Like suanlɛ liɛ’n)  |  Zuie 2016

 NDƐ NG’Ɔ KLƐ FLUWA’N SU’N | BIBLU’N I SU NDƐ’N

?Ngue ti yɛ Biblu’n te o lɛ ɔ?

?Ngue ti yɛ Biblu’n te o lɛ ɔ?

Andɛ nin andɛ Biblu’n te o lɛ. Ɔ maan, a kwla ɲan wɔ Biblu liɛ. Sɛ a kunndɛ Biblu nga be kacili i nun ndɛ’n i kpa’n, ɔ́ yó ɔ ye. Afin i nun ndɛ’n, ɔ nin nga be klɛli i laa’n, be ti kun. * Sran’m be yoli like kwlaa nga be kwla yo’n, naan Biblu’n i osu nunnun. Be nun wie’m be kunndɛli kɛ bé kpɛ́ i nun ndɛ’n i wun. Asa ekun’n, fluwa nin nnɛn kplo nga be su yɛ be klɛli Ɲanmiɛn i ndɛ’n lalafuɛ nun’n, kɛ be cɛ lele’n be kplɔ. ?Ɔ nin i sɔ ngba’n, ngue ti yɛ Biblu’n te o lɛ ɔ? ?Ngue ti yɛ Biblu’n, ɔ ti i liɛ ngunmin ɔn?

“Siɛn’n, n si kɛ min Biblu’n i nun ndɛ’n fin Ɲanmiɛn.”

Be nga be suan Biblu’n nun like’n, be nun kpanngban be kan ndɛ nga akoto Pɔlu kannin’n wie. Ɔ seli kɛ: “Nyanmiɛn Ndɛ nga be klɛli’n, i bɔbɔ yɛ ɔ fɛ i kwlaa mannin sran mun yɛ be klɛli-ɔ.” (2 Timote 3:16) Kɛ mɔ Biblu’n ti Ɲanmiɛn Ndɛ’n nga be klɛli’n, i ti yɛ ɔ te o lɛ ɔ. Fizɛli mɔ e kɛnnin i ndɛ, ndɛ akpasua klikli’n nun’n, ɔ kunndɛli kɛ ɔ́ nían sɛ Biblu’n ti Ɲanmiɛn Ndɛ nga be klɛli’n i sakpa o. I sɔ’n ti, ɔ suannin Biblu’n nun like. Ndɛ ng’ɔ wunnin i Biblu’n nun’n, ɔ boli i nuan. Ɔ wunnin kɛ be nga be tɔn be wun suɛn kɛ be ti Klistfuɛ’n be kle nga be kle’n, i dan lika nunman Biblu’n nun. Asa ekun’n, ɔ wunnin i wlɛ kɛ Ɲanmiɛn wá yó ninnge kpakpa mun asiɛ’n su. I sɔ’n yoli i fɛ dan.

Fizɛli waan: “Siɛn’n, n si kɛ min Biblu’n i nun ndɛ’n fin Ɲanmiɛn. Sɛ Ɲanmiɛn yoli maan i ndɛ’n kali lɛ titi’n, i sɔ’n boman e nuan. Afin, i yɛ ɔ yili nglo nin asiɛ’n niɔn. Sran ng’ɔ wunmɛn i wlɛ sɔ’n, ɔ lafiman su kɛ Ɲanmiɛn kwla sa’n kwlaa yo. ?Wan yɛle min mɔ ń kó sé kɛ Ɲanmiɛn kwlaman sa’n kwlaa yo ɔ?”Ezai 40:8.

^ ndɛ kpɔlɛ 3 Amun nian ndɛ akpasua nga be flɛ i kɛ Comment choisir une bonne traduction de la Bible?nun. Ɔ o afuɛ 2008, Mɛ 1, Sasafuɛ Tranwlɛ’n nun. Be klɛli i blɔfuɛ nun.