Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ i nun yiyilɛ nɲɔn su'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Wawle

Sasafuɛ Tranwlɛ'n (Like suanlɛ liɛ’n)  |  Zuie 2016

 NDƐ NG’Ɔ KLƐ FLUWA’N SU’N | BIBLU’N I SU NDƐ’N

Ɔ ti cinnjin kɛ e si Biblu’n i su ndɛ’n

Ɔ ti cinnjin kɛ e si Biblu’n i su ndɛ’n

Biblu’n ti i liɛ ngunmin. Ɲanmiɛn sulɛ wafa’m be fluwa wie fi tomɛn i. Sran kpanngban kpa be lafi Biblu’n nun ndɛ’n su. Sanngɛ, sran wie’m be kanman Biblu’n i wun ndɛ kpa.

Fluwa sifuɛ wie’m be waan nán Ɲanmiɛn nuan ndɛ nga be klɛli i klikli nun’n yɛ ɔ o Biblu’n nun ɔn. Suklu klefuɛ kun seli kɛ: “E kwlá lafiman su kɛ Ɲanmiɛn nuan ndɛ nga be klɛli i klikli nun’n, i kunngba’n yɛ ɔ o Biblu’n nun ɔn. [...] Lalafuɛ fluwa nga be niannin be nun naan b’a yi Biblu’n, be nun ndɛ’m be timan su. Asa ekun’n, Ɲanmiɛn maan be klɛli i nuan ndɛ’n ɔ cɛli kpa ka naan sran’m b’a klɛ lalafuɛ fluwa sɔ mun. Ɔ maan, fluwa sɔ’m be nun ndɛ’n ɔ nin Ɲanmiɛn nuan ndɛ nga be klɛli i klikli nun’n, be sansan be wun.”

Sran wie’m be lafiman su kɛ ndɛ ng’ɔ o Biblu’n nun’n, ɔ ti nanwlɛ. Afin, be osu be timan Klistfuɛ. Be flɛ bian kun kɛ Fizɛli. Be seli i kɛ ndɛ ng’ɔ o Biblu’n nun’n, ɔ fin Ɲanmiɛn. Naan sanngɛ, sran’m be kacili i. Fizɛli waan: “I sɔ’n ti, n kunndɛman kɛ be kan Biblu’n i ndɛ be kle min. Afin, nán Ɲanmiɛn nuan ndɛ nga i klikli nun be klɛli’n, yɛ ɔ o nun ɔn. Sran’m be kacili i.”

Sɛ ndɛ ng’ɔ o Biblu’n nun’n kacili annzɛ w’a kaciman’n, ɔ ti cinnjin kɛ e wun i wlɛ. Wienun ɔn, be se wɔ kɛ Biblu’n kle kɛ sran’m be liɛ wá yó ye. ?Sɛ a wunmɛn i wlɛ kɛ ndɛ sɔ’n o Ɲanmiɛn nuan ndɛ nga i klikli nun be klɛli’n nun’n, á láfi su? (Rɔmfuɛ Mun 15:4) ?Sɛ sran’m be kacili ndɛ ng’ɔ o Biblu’n nun’n, á fɛ́ i nun afɔtuɛ’m be su ɔ junman dilɛ’n nun, annzɛ ɔ awlobo tranlɛ’n nun, annzɛ ɔ Ɲanmiɛn sulɛ’n nun?

Ninnge nga be su yɛ Ɲanmiɛn maan be klɛli i nuan ndɛ’n i klikli nun’n, be nunman lɛ kun. Sanngɛ laa’n, sran wie’m be klɛli Ɲanmiɛn i nuan ndɛ’n i fluwa kpanngban su. Fluwa sɔ’m be te o lɛ. ?Ngue ti yɛ b’a kwlá kplɔman ɔn? Sran’m be yoli like kwlaa nga be kwla yo’n naan fluwa sɔ’m be osu nunnun. Be wie’m be kunndɛli kɛ bé kpɛ́ be nun ndɛ’n i wun. ?Sanngɛ, ngue ti yɛ ɔ kpili ase ɔ? ?Wafa sɛ yɛ fluwa sɔ’m be kle kɛ Biblu nga e le i andɛ’n, i nun ndɛ’n w’a kaciman ɔn? Ndɛ akpasua nga bé bá lɛ’n, bé wá tɛ́ kosan sɔ’m be su.