Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Fluwa nga Pɔlu klɛli Efɛzifuɛ mun’n

Ndɛ tre

1 2 3 4 5 6

Fluwa’n i nun ndɛ mun

 • 1

  • Aniaan’m be like yolɛ (1, 2)

  • Ninnge kpakpa nga Ɲanmiɛn fa man’n (3-7)

  • Ɲanmiɛn fali like kwlaa mannin Klisi kɛ ɔ nian su (8-14

   • Kɛ blɛ nga Ɲanmiɛn sieli’n ko ju’n, “ɔ́ wá síesíe ninnge mun” (10)

   • Ɲanmiɛn wawɛ mɔ be fa sieli be nzɔliɛ’n, ‘ɔ kle kɛ bé ɲán like sɔ’n sakpa’ (13, 14)

  • Efɛzifuɛ’m be lafi Zezi su. I sɔ’n ti’n, Pɔlu lali Ɲanmiɛn ase, yɛ ɔ srɛli Ɲanmiɛn mannin be (15-23)

 • 2

  • Be nin Klisi be ɲannin nguan (1-10)

  • Be bubuli talɛ ng’ɔ o be afiɛn’n (11-22)

 • 3

  • Ɲanmiɛn i ndɛ m’ɔ ti fiawa’n ti be nga be timan Zifu’n be liɛ wie (1-13)

   • Be nga be timan Zifu’n be nin Klisi bé dí aja (6)

   • Like nga Ɲanmiɛn buli i akunndan m’ɔ o lɛ tititi’n (11

  • Pɔlu srɛli Ɲanmiɛn mannin Efɛzifuɛ mun naan be wun ninnge’m be wlɛ kpa (14-21)

 • 4

  • Klisi i wunnɛn’n i likalika’m be bo ti kun (1-16)

   • Ɔ fali sran wie mun mannin (8)

  • Nzuɛn laa’n nin nzuɛn uflɛ’n (17-32)

 • 5

  • Ndɛ kpakpa kanlɛ nin ayeliɛ kpa (1-5)

  • An nanti kɛ lika m’ɔ kpaja’n i mma mun sa (6-14)

  • Maan Ɲanmiɛn wawɛ’n tran amun su (15-20)

   • An fa amun blɛ’n fa yo ninnge nga be ti kpa’n (16)

  • Be nga b’a ja bla nin bian’n be afɔtuɛ manlɛ (21-33)

 • 6

  • Ba mun nin siɛ nin niɛn’m be afɔtuɛ manlɛ (1-4)

  • Kanga mun nin be min’m be afɔtuɛ manlɛ (5-9)

  • Ɲanmiɛn i alɛ ninnge’m be kwlaa (10-20)

  • Ndɛ’n i atabo’n (21-24)(21-24)