Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

Eyesibili YamaKhosi

Izahluko

Okuphakathi

 • 1

  • U-Eliya ubikezela ngokufa kuka-Ahaziya (1-18)

 • 2

  • U-Eliya unyukela phezulu ngesivunguvungu (1-18)

   • U-Elisha uthola isembatho sabaprofethi sika-Eliya (13, 14)

  • U-Elisha ukhipha ubuthi emanzini aseJeriko (19-22)

  • Amabhere abulala abafana abancane baseBhethele (23-25)

 • 3

  • UJehoramu uba yinkosi kwa-Israyeli (1-3)

  • UMowabi uvukela u-⁠Israyeli (4-25)

  • UMowabi uyanqotshwa (26, 27)

 • 4

  • U-Elisha wandisa amafutha omfelokazi (1-7)

  • Owesifazane waseShunemi ubonisa isihambi umusa (8-16)

  • Owesifazane uvuzwa ngendodana; iyafa (17-31)

  • U-Elisha uvusa indodana efile (32-37)

  • U-Elisha ukhipha ushevu esitshulwini (38-41)

  • U-Elisha wandisa izinkwa (42-44)

 • 5

  • U-Elisha welapha uNahamani ochokweni (1-19)

  • UGehazi oyigovu ushaywa ngochoko (20-27)

 • 6

  • U-Elisha untantisa imbazo (1-7)

  • U-Elisha namaSiriya (8-23)

   • Isikhonzi sika-Elisha sivulwa amehlo (16, 17)

   • AmaSiriya aphuphuthekiswa ingqondo (18, 19)

  • Indlala eSamariya elivinjezelwe (24-33)

 • 7

  • U-Elisha ubikezela ukuphela kwendlala (1, 2)

  • Kutholakala ukudla ekamu lamaSiriya elishiywe lingenamuntu (3-15)

  • Isiprofetho sika-Elisha siyagcwaliseka (16-20)

 • 8

  • Owesifazane waseShunemi ubuyiselwa indawo yakhe (1-6)

  • U-Elisha, uBheni-hadadi, noHazayeli (7-15)

  • UJehoramu uba yinkosi kwaJuda (16-24)

  • U-Ahaziya uba yinkosi kwaJuda (25-29)

 • 9

  • UJehu uyagcotshwa ukuba abe yinkosi kwa-Israyeli (1-13)

  • UJehu ubulala uJehoramu no-Ahaziya (14-29)

  • UJezebeli uyabulawa; izinja zidla inyama yakhe (30-37)

 • 10

  • UJehu ubulala abendlu ka-Ahabi (1-17)

   • UJehonadaba uhambisana noJehu (15-17)

  • UJehu ubulala izikhonzi zikaBhali (18-27)

  • Ukufingqwa komlando wokubusa kukaJehu (28-36)

 • 11

  • U-Athaliya uhlwitha ubukhosi (1-3)

  • UJehowashi ubekwa ukuba abe inkosi ngasese (4-12)

  • U-Athaliya uyabulawa (13-16)

  • UJehoyada wenza izinguquko ezweni (17-21)

 • 12

  • UJehowashi uba yinkosi kwaJuda (1-3)

  • UJehowashi ulungisa ithempeli (4-16)

  • Ukuhlasela kwamaSiriya (17, 18)

  • UJehowashi uyabulawa (19-21)

 • 13

  • UJehowahazi uba yinkosi kwa-Israyeli (1-9)

  • UJehowashi uba yinkosi kwa-Israyeli (10-13)

  • U-Elisha uvivinya intshiseko kaJehowashi (14-19)

  • Ukufa kuka-Elisha; amathambo akhe avusa umuntu (20, 21)

  • Isiprofetho sokugcina sika-Elisha siyagcwaliseka (22-25)

 • 14

  • U-Amaziya uba yinkosi kwaJuda (1-6)

  • Impi nabakwa-Edomi nabakwa-Israyeli (7-14)

  • Ukufa kukaJehowashi wakwa-Israyeli (15, 16)

  • Ukufa kuka-Amaziya (17-22)

  • UJerobowamu II uba yinkosi yakwa-Israyeli (23-29)

 • 15

  • U-Azariya uba yinkosi kwaJuda (1-7)

  • Amakhosi okugcina akwa-Israyeli: uZakariya (8-12), uShalumi (13-16), uMenahemu (17-22), uPhekaya (23-26), uPheka (27-31)

  • UJothamu uba yinkosi kwaJuda (32-38)

 • 16

  • U-Ahazi uba yinkosi kwaJuda (1-6)

  • U-Ahazi ufumbathisa ama-Asiriya (7-9)

  • U-Ahazi wakha i-⁠altare elifana nelezizwe ezikhonza izithixo (10-18)

  • U-Ahazi uyafa (19, 20)

 • 17

  • UHosheya uba yinkosi kwa-Israyeli (1-4)

  • Umbuso wakwa-Israyeli uyawa (5, 6)

  • U-Israyeli uyadingiswa ngenxa yokuhlubuka (7-23)

  • Abantu bezinye izizwe balethwa emadolobheni aseSamariya (24-26)

  • Izinkolo zaseSamariya ezihlukahlukene (27-41)

 • 18

  • UHezekiya uba yinkosi kwaJuda (1-8)

  • Kubukezwa ukuwa kombuso wakwa-Israyeli (9-12)

  • USaneheribi uhlasela uJuda (13-18)

  • URabishake uklolodela uJehova (19-37)

 • 19

  • UHezekiya ucela u-⁠Isaya ukuba abacelele usizo kuNkulunkulu (1-7)

  • USaneheribi usongela iJerusalema (8-13)

  • Umthandazo kaHezekiya (14-19)

  • U-Isaya udlulisela impendulo kaNkulunkulu (20-34)

  • Ingelosi ibulala ama-Asiriya angu-185 000 (35-37)

 • 20

  • UHezekiya uyagula aphinde alulame (1-11)

  • Izithunywa ezivela eBhabhiloni (12-19)

  • UHezekiya uyafa (20, 21)

 • 21

  • UManase uba yinkosi kwaJuda; ukuchitha kwakhe igazi (1-18)

   • IJerusalema lizobhujiswa (12-15)

  • U-Amoni uba yinkosi kwaJuda (19-26)

 • 22

  • UJosiya uba yinkosi kwaJuda (1, 2)

  • Iziyalezo zokulungisa ithempeli (3-7)

  • Ukutholakala kwencwadi yoMthetho (8-13)

  • Isiprofetho sikaHulida senhlekelele (14-20)

 • 23

  • UJosiya wenza izinguquko (1-20)

  • Kugujwa iPhasika (21-23)

  • UJosiya wenza ezinye izinguquko (24-27)

  • UJosiya uyafa (28-30)

  • UJehowahazi uba yinkosi kwaJuda (31-33)

  • UJehoyakimi uba yinkosi kwaJuda (34-37)

 • 24

  • UJehoyakimi uyavukela bese eyafa (1-7)

  • UJehoyakini uba yinkosi kwaJuda (8, 9)

  • Ukudingiselwa eBhabhiloni kokuqala (10-17)

  • UZedekiya uba yinkosi kwaJuda; uyavukela (18-20)

 • 25

  • UNebukhadinezari uvimbezela iJerusalema (1-7)

  • IJerusalema nethempeli lalo kuyabhujiswa; ukudingiswa kwesibili (8-21)

  • UGedaliya umiswa ukuba abe ngumbusi (22-24)

  • UGedaliya uyabulawa; abantu babalekela eGibhithe (25, 26)

  • UJehoyakini uyakhululwa eBhabhiloni (27-30)