Eyesibili YamaKhosi 4:1-44

  • U-Elisha wandisa amafutha omfelokazi (1-7)

  • Owesifazane waseShunemi ubonisa isihambi umusa (8-16)

  • Owesifazane uvuzwa ngendodana; iyafa (17-31)

  • U-Elisha uvusa indodana efile (32-37)

  • U-Elisha ukhipha ushevu esitshulwini (38-41)

  • U-Elisha wandisa izinkwa (42-44)

4  Manje omunye kubafazi bamadodana abaprofethi + wakhala ku-Elisha, wathi: “Inceku yakho umyeni wami ishonile, wena wazi kahle ukuthi inceku yakho ibilokhu imesaba uJehova. + Manje lowo ebimkweleta ufikile ezothatha abantwana bami bobabili ukuze babe yizigqila zakhe.”  U-Elisha wathi kuye: “Ngingakwenzelani? Ngitshele, unani endlini?” Waphendula wathi: “Incekukazi yakho ayinalutho nhlobo endlini ngaphandle kwembiza yamafutha.” *+  U-Elisha wathi: “Hamba uyoboleka izitsha ezingenalutho kubo bonke omakhelwane bakho. Uziboleke zibe ziningi.  Ngemva kwalokho ngena endlini wena namadodana akho nivale umnyango. Gcwalisani zonke lezo zitsha ngamafutha, bese kuthi ezigcwele nizibeke eceleni.”  Ngakho wasuka kuye wahamba. Lapho yena namadodana akhe bengena endlini bavala umnyango, wona aletha izitsha kuye, yena wathela kuzo. +  Lapho lezi zitsha sezigcwele, wathi kwenye yamadodana akhe: “Letha esinye isitsha.” + Kodwa yona yathi kuye: “Seziphelile.” Ngakho amafutha anqamuka. +  Ngakho wangena watshela umuntu kaNkulunkulu weqiniso, yena wathi: “Hamba uwathengise la mafutha ukhokhe izikweletu zakho, bese wena namadodana akho niphila ngokusele.”  Ngolunye usuku u-Elisha waya eShunemi, + lapho kwakukhona khona owesifazane ovelele, lona wesifazane wamncenga ukuba angene adle ukudla. + Njalo lapho edlula, wayephambukela khona ayodla.  Ngakho lona wesifazane wathi kumyeni wakhe: “Ngiyazi ukuthi ngumuntu ongcwele kaNkulunkulu lo ovame ukudlula lapha. 10  Ngicela sakhe ikamelo elincane ophahleni + simbekele khona umbhede, itafula, isihlalo nesibani. Kuyothi lapho efika, ahlale khona.” + 11  Ngolunye usuku wafika lapho, waya kulelo kamelo elisophahleni ukuze ayolala. 12  Wabe esethi kuGehazi + isikhonzi sakhe: “Biza lona wesifazane waseShunemi.” + Ngakho wambiza, wafike wama phambi kwakhe. 13  U-Elisha wathi kuGehazi: “Ngicela uthi kuye, ‘Bheka wenze konke lokhu wenzela thina. + Yini engingakwenzela yona? + Ungathanda yini ngikukhulumele enkosini + noma enduneni yempi?’ ” Kodwa yena wathi: “Cha, akukho lutho olungikhathazayo, ngizihlalela nabantu bakithi.” 14  Wayesethi: “Singamenzelani lona wesifazane?” UGehazi wathi: “Empeleni akanayo indodana, + nomyeni wakhe usemdala.” 15  Masinyane wathi: “Mbize.” Ngakho wambiza, lona wesifazane wama emnyango. 16  U-Elisha wathi: “Ngalesi sikhathi ngonyaka ozayo uyobe ugone indodana.” + Kodwa owesifazane wathi: “Nkosi yami, ungumuntu kaNkulunkulu weqiniso. Ungayikhohlisi incekukazi yakho.” 17  Nokho, lona wesifazane wakhulelwa wabeletha indodana ngesikhathi esifanayo ngonyaka olandelayo, njengoba nje u-Elisha ayemtshelile. 18  Umntwana wakhula, ngolunye usuku waphuma waya kuyise owayekanye nabavuni. 19  Wayelokhu ethi kuyise: “Ikhanda, kubuhlungu ikhanda!” Uyise wathi esikhonzini: “Mthathe umyise kunina.” 20  Ngakho samthatha samyisa kunina. Unina wamgona kwaze kwaba semini, ekugcineni wafa. + 21  Wakhuphuka wambeka phezu kombhede womuntu kaNkulunkulu weqiniso + wavala umnyango waphuma. 22  Wabiza umyeni wakhe wathi: “Ngicela ungithumelele esinye sezikhonzi kanye nembongolo, ngiphuthume kumuntu kaNkulunkulu weqiniso bese ngibuya.” 23  Kodwa yena wathi: “Kungani uya kuye namuhla? Akukhona ukwethwasa kwenyanga + noma isabatha.” Nokho, yena wathi: “Konke kuhamba kahle.” 24  Ngakho wabophela imbongolo wathi esikhonzini sakhe: “Phuthuma. Ungehlisi ijubane ngenxa yami ngaphandle uma ngikutshela ukuba ulehlise.” 25  Wahamba waya kumuntu kaNkulunkulu weqiniso eNtabeni iKarmeli. Kwathi nje lapho umuntu kaNkulunkulu weqiniso embona esekude, wathi kuGehazi isikhonzi sakhe: “Bheka! Nangu owesifazane waseShunemi eza laphaya. 26  Ngicela ugijime uyomhlangabeza ufike umbuze uthi, ‘Uyaphila yini? Umyeni wakho uyaphila yini? Umntanakho uyaphila yini?’ ” Owesifazane wathi: “Kuhamba kahle konke.” 27  Kwathi nje lapho efika kumuntu kaNkulunkulu weqiniso entabeni, lona wesifazane wambamba izinyawo. + UGehazi wasondela ukuze amsuse, kodwa umuntu kaNkulunkulu weqiniso wathi: “Myeke, ngoba usosizini,* kodwa angisazi isizathu ngoba uJehova akangitshelanga.” 28  Lona wesifazane wabe esethi: “Ngayicela yini indodana enkosini yami? Angishongo yini ukuthi, ‘Ungangithembisi into engekho’?” + 29  Masinyane wathi kuGehazi: “Lungela indlela *+ uthathe udondolo lwami uhambe. Uma uhlangana nomuntu, ungambingeleli;* uma kwenzeka umuntu ekubingelela, ungamphenduli. Hamba ufike ubeke udondolo lwami ebusweni bomfana.” 30  Unina womfana wathi: “Ngifunga uJehova,* ngeke ngikushiye.” + Ngakho wasukuma wahamba naye. 31  UGehazi wahamba phambili. Lapho efika wabeka udondolo ebusweni bomfana, kodwa akwenzekanga lutho. + Ngakho waphindela emuva wayohlangabeza u-Elisha wathi kuye: “Umfana akazange avuke.” 32  Lapho u-Elisha engena endlini, umfana wayelele phezu kombhede wakhe efile. + 33  Wangena wazivalela nomfana waqala ukuthandaza kuJehova. + 34  Wagibela phezu kombhede walala phezu komntwana wabeka umlomo wakhe phezu komlomo wakhe, amehlo akhe phezu kwamehlo akhe nezintende zezandla zakhe phezu kwezintende zezandla zakhe waqhubeka egobele kuye, kancane kancane umzimba womntwana wafudumala. + 35  Wahambahamba endlini ehla enyuka, ngemva kwalokho wagibela embhedeni waphinde wagobela kuye. Umfana wathimula kasikhombisa, ngemva kwalokho wavula amehlo. + 36  U-Elisha wabe esebiza uGehazi wathi: “Biza owesifazane waseShunemi.” Ngakho wambiza wangena. Wathi kuye: “Thatha indodana yakho.” + 37  Wangena wawela ezinyaweni zakhe wamkhothamela, ngemva kwalokho wathatha indodana yakhe waphuma. 38  Lapho u-Elisha ebuyela eGiligali, kwakukhona indlala kulelo zwe. + Amadodana abaprofethi + ayehlezi phambi kwakhe, yena wathi esikhonzini sakhe: + “Beka ibhodwe eziko uphekele amadodana abaprofethi isitshulu.” 39  Ngakho esinye sezikhonzi saphuma saya esigangeni siyokukha izithelo, sathola izintanga zasendle sakha amaselwa asendle kuzo, sagcwalisa ingubo yaso. Ngemva kwalokho sabuya safike sawaqoba sawafaka ebhodweni lesitshulu, singazi ukuthi kwakuyini. 40  Kamuva basiphakela amadodana abaprofethi ukuba adle, kodwa lapho nje esidla, akhala athi: “O muntu kaNkulunkulu weqiniso, kunoshevu ebhodweni.” Awakwazanga ukusidla. 41  Ngakho wathi: “Ngiletheleni ufulawa.” Ngemva kokuwufaka ebhodweni, wathi: “Phakelani abantu.” Kwakungasekho lutho olubulalayo ebhodweni. + 42  Kwafika umuntu evela eBhali-shalisha + elethele umuntu kaNkulunkulu weqiniso izinkwa zebhali + ezingu-20 ezenziwe ngezithelo zokuqala ezivuthiwe kanye nesaka lokudla okusanhlamvu okusha. + U-Elisha wathi: “Nikeza abantu badle.” 43  Nokho, isikhonzi sakhe sathi: “Ngingakubeka kanjani lokhu phambi kwabantu abangu-100?” + Waphendula wathi: “Nikeza abantu badle, ngoba yilokhu uJehova akushoyo, ‘Bazodla baze bakushiye.’ ” + 44  Ngakho sakubeka phambi kwabo, badla baze bakushiya, + ngokwezwi likaJehova.

Imibhalo yaphansi

Noma, “kwembiza yamafutha enomlomo wokwetha.”
Noma, “udabukile emoyeni.”
NgesiHebheru, “Bopha izinkalo zakho.”
Lokhu kubingelela kwakungase kuthathe isikhathi eside kuhambisane nokuqabula, ukwangana nezingxoxo ezinde.
Noma, “Kuphila kukaJehova nokuphila komphefumulo wakho.”