Eyesibili YamaKhosi 20:1-21

  • UHezekiya uyagula aphinde alulame (1-11)

  • Izithunywa ezivela eBhabhiloni (12-19)

  • UHezekiya uyafa (20, 21)

20  Ngalezo zinsuku uHezekiya wagula wacishe wafa. + Kwabe sekufika u-Isaya umprofethi indodana ka-Amozi kuye wathi: “Yilokhu uJehova akushoyo, ‘Nikeza umndeni wakho* iziqondiso, ngoba uzofa; ngeke ululame.’ ” +  UHezekiya waphenduka wabheka odongeni wathandaza kuJehova, wathi:  “O Jehova, ngiyakuncenga, ngicela ukhumbule indlela engihambe ngayo phambi kwakho ngokwethembeka nangenhliziyo ephelele, ngenze okuhle emehlweni akho.” + UHezekiya wabe esekhala kakhulu.  U-Isaya wayengakaphumeli egcekeni eliphakathi lapho izwi likaJehova lifika kuye, lithi: +  “Phindela emuva, uthi kuHezekiya umholi wabantu bami, ‘Yilokhu uJehova uNkulunkulu kaDavide ukhokho wakho akushoyo: “Ngiwuzwile umthandazo wakho. Ngizibonile izinyembezi zakho. + Ngizokwelapha ekuguleni kwakho. + Ngosuku lwesithathu ukusuka manje uzokhuphukela endlini kaJehova. +  Ngizonezela iminyaka engu-15 ekuphileni kwakho* futhi ngizokusindisa wena naleli dolobha esandleni senkosi yase-Asiriya, + ngizolivikela leli dolobha ngenxa yami nangenxa kaDavide inceku yami.” ’ ” +  U-Isaya wathi: “Lethani ikhekhe lamakhiwane omisiwe agxishiwe.” Ngakho baliletha balibeka ethumbeni, ngemva kwalokho walulama kancane kancane. +  UHezekiya wayebuze u-Isaya wathi: “Yiluphi uphawu + engizobona ngalo ukuthi uJehova uzongelapha nokuthi ngizoya endlini kaJehova ngosuku lwesithathu?”  U-Isaya waphendula wathi: “Yilolu uphawu oluvela kuJehova ukuze ubone ukuthi uJehova uzoligcwalisa izwi alikhulumile: Ingabe ufuna isithunzi esisezitebhisini* siye phambili ngamagxathu ayishumi noma siphindele emuva ngamagxathu ayishumi?” + 10  UHezekiya wathi: “Kuyinto elula ukuba isithunzi siye phambili ngamagxathu ayishumi, kodwa hhayi ukuba siphindele emuva ngamagxathu ayishumi.” 11  Ngakho u-Isaya umprofethi wabiza uJehova, Yena wenza ukuba isithunzi esisezitebhisini zika-Ahazi siphindele emuva ngamagxathu ayishumi esase sehlile kuzo. + 12  Ngaleso sikhathi inkosi yaseBhabhiloni uBerodaki-bhaladani indodana kaBhaladani yathumela izincwadi nesipho kuHezekiya, ngoba yayizwile ukuthi uHezekiya wayekade egula. + 13  UHezekiya wazamukela* izithunywa wazibonisa yonke indawo yakhe yokugcina ingcebo +—isiliva, igolide, amafutha ebhalsamu namanye amafutha ekhethelo, izikhali zakhe nakho konke okwakutholakala endaweni yakhe yokugcina ingcebo. Akukho lutho uHezekiya angazange azibonise lona esigodlweni sakhe* nakuwo wonke umbuso wakhe. 14  Ngemva kwalokho u-Isaya umprofethi waya eNkosini uHezekiya wathi kuyo: “Atheni la madoda futhi avelaphi?” Ngakho uHezekiya wathi: “Avela ezweni elikude, eBhabhiloni.” + 15  Wayesethi: “Aboneni endlini yakho?”* UHezekiya wathi: “Abone konke okusendlini yami.* Akukho lutho engingawabonisanga kona endaweni engigcina kuyo ingcebo yami.” 16  U-Isaya wathi kuHezekiya: “Yizwa izwi likaJehova, + 17  ‘Ziyeza izinsuku lapho konke okusendlini yakho* nalokho okhokho bakho abakuqongelela, kuyothwalwa kuyiswe eBhabhiloni. + Akukho lutho oluyosala,’ kusho uJehova. 18  “Abanye enzalweni yakho, bayothathwa + babe yizikhulu zegceke esigodlweni senkosi yaseBhabhiloni.’ ” + 19  UHezekiya wathi ku-Isaya: “Izwi likaJehova olikhulumile lihle.” + Waqhubeka wathi: “Kuhle uma kuzoba nokuthula nokuzinza* phakathi nesikhathi sokuphila* kwami.” + 20  Ngokuqondene nawo wonke omunye umlando kaHezekiya nawo wonke amandla akhe nendlela enza ngayo ichibi + nomsele ukuze alethe amanzi edolobheni, + kulotshiwe encwadini yomlando wamakhosi akwaJuda. 21  Ngemva kwalokho uHezekiya washona, wangcwatshwa nokhokho bakhe; + uManase indodana yakhe + waba inkosi esikhundleni sakhe. +

Imibhalo yaphansi

Noma, “abendlu yakho.”
NgesiHebheru, “ezinsukwini zakho.”
Kungenzeka ukuthi lezi zitebhisi zazisetshenziselwa ukubala isikhathi.
Noma, “endlini yakhe.”
Noma, “wazilalela.”
Noma, “esigodlweni sakho.”
Noma, “okusesigodlweni sami.”
Noma, “okusesigodlweni sakho.”
NgesiHebheru, “nezinsuku zokuphila.”
Noma, “neqiniso.”