Eyesibili YamaKhosi 18:1-37

  • UHezekiya uba yinkosi kwaJuda (1-8)

  • Kubukezwa ukuwa kombuso wakwa-Israyeli (9-12)

  • USaneheribi uhlasela uJuda (13-18)

  • URabishake uklolodela uJehova (19-37)

18  Ngonyaka wesithathu kaHosheya + indodana ka-Elahi inkosi yakwa-Israyeli, uHezekiya + indodana ka-Ahazi inkosi + yakwaJuda waba yinkosi.  Wayeneminyaka engu-25 lapho eba yinkosi, wabusa iminyaka engu-29 eJerusalema. Igama likanina kwakungu-Abhi* indodakazi kaZakariya. +  Waqhubeka enza okulungile emehlweni kaJehova, + njengoba nje uDavide ukhokho wakhe ayenzile. +  Nguye owasusa izindawo eziphakeme, + waphihliza izinsika ezingcwele wagawula nesigxobo esingcwele. *+ Waphihliza nenyoka yethusi eyayenziwe uMose; + ngoba kuze kube yileso sikhathi ama-Israyeli ayeyishunqisela umusi womhlatshelo, futhi yayibizwa ngokuthi isithixo senyoka yethusi.*  Wathembela kuJehova + uNkulunkulu ka-Israyeli; akukho nkosi eyaba njengaye kuwo wonke amakhosi akwaJuda amlandela noma kulawo ayengaphambi kwakhe.  Wanamathela kuJehova. + Akayekanga ukumlandela; waqhubeka egcina imiyalo uJehova ayeyinike uMose.  UJehova wayenaye. Noma yini ayeyenza, wayeyenza ngokuhlakanipha. Wadlubulunda enkosini yase-Asiriya wenqaba ukuyikhonza. +  Wanqoba namaFilisti + kuze kufike eGaza nezindawo zalo, kusukela enqabeni yokuqapha kuze kube sedolobheni elinezivikelo eziqinile.*  Ngonyaka wesine weNkosi uHezekiya, okungukuthi, unyaka wesikhombisa kaHosheya + indodana ka-Elahi inkosi yakwa-Israyeli, uShalimaneseri inkosi yase-Asiriya wakhuphukela eSamariya walivimbezela. + 10  Abase-Asiriya balinqoba + ekupheleni kweminyaka emithathu; ngonyaka wesithupha kaHezekiya, okwakuwunyaka ka-9 kaHosheya inkosi yakwa-Israyeli, iSamariya lanqotshwa. 11  Ngemva kwalokho inkosi yase-Asiriya yayisa ama-Israyeli ekudingisweni + e-Asiriya yawahlalisa eHala naseHabori ngasemfuleni iGozani nasemadolobheni amaMede. + 12  Lokhu kwenzeka ngenxa yokuthi ayengazange alilalele izwi likaJehova uNkulunkulu wawo, kodwa aqhubeka ephula isivumelwano sakhe, konke lokho uMose inceku kaJehova ayekuyalile. + Awazange alalele. 13  Ngonyaka ka-14 weNkosi uHezekiya, uSaneheribi inkosi yase-Asiriya + wakhuphuka wayohlasela wonke amadolobha akwaJuda anezivikelo eziqinile wawanqoba. + 14  Ngakho uHezekiya inkosi yakwaJuda wathumela umyalezo enkosini yase-Asiriya eLakishi, wathi: “Ngonile. Yeka ukulwa nami, ngizokunika noma yini oyifunayo.” Inkosi yase-Asiriya yahlawulisa uHezekiya inkosi yakwaJuda amathalenta* esiliva angu-300 namathalenta egolide angu-30. 15  Ngakho uHezekiya wayinika lonke isiliva elalitholakala endlini kaJehova nasendaweni yokugcina ingcebo endlini yenkosi. *+ 16  Ngaleso sikhathi uHezekiya wakhipha* iminyango yethempeli + likaJehova nezinsika zeminyango uHezekiya inkosi yakwaJuda eyayizinameke ngegolide + wakunika inkosi yase-Asiriya. 17  Inkosi yase-Asiriya yabe isithuma uTharithani,* uRabisarisi* noRabishake* nebutho lempi elikhulu eJerusalema + besuka eLakishi + beya eNkosini uHezekiya. Bakhuphuka baya eJerusalema bafike bama ngasemseleni wechibi elingenhla, ngasemgwaqweni omkhulu oya ensimini yomhlanzi wezingubo. + 18  Lapho bebiza inkosi ukuba iphume, kwaphuma u-Eliyakimi + indodana kaHilikiya, owayengamele isigodlo,* uShebina + unobhala noJowa indodana ka-Asafa umgcini-mibhalo. 19  Ngakho uRabishake wathi kubo: “Ngicela nithi kuHezekiya, ‘Yilokhu inkosi enkulu, inkosi yase-Asiriya, ekushoyo: “Yini lena othembele kuyo? + 20  Uthi, ‘Nginesu namandla okulwa impi,’ kodwa yinto engekho leyo. Ngubani lona othembele kuye, okwenza ube nesibindi sokudlubulunda kimi? + 21  Awubheke nje! Uthembele kulo mhlanga ofohlokile, iGibhithe, + okungathi uma umuntu ezimelela ngawo umhlabe ungene entendeni yesandla sakhe. Unjalo-ke uFaro inkosi yaseGibhithe kubo bonke abathembela kuye. 22  Uma ningase nithi kimi, ‘Sithembele kuJehova uNkulunkulu wethu,’ + akuyena yini lona ozindawo zakhe eziphakeme nama-altare akhe uHezekiya akususile, + kuyilapho ethi kuJuda neJerusalema, ‘Kufanele nikhothame phambi kwaleli altare eliseJerusalema’?” ’ + 23  Manje ngicela nibheje nenkosi yami inkosi yase-Asiriya: Ngizoninika amahhashi angu-2 000 sibone ukuthi nizokwazi yini ukuthola abagibeli abanele abazowagibela. + 24  Ngisho noma iGibhithe linganinika izinqola zempi nabagibeli bamahhashi, ningakwazi yini ukunqoba ngisho nenduna eyodwa esesikhundleni esiphansi kunazo zonke ezincekwini zenkosi yami? 25  Manje ingabe angitholanga mvume kuJehova yokuba ngizolwa nale ndawo ngiyibhubhise? UJehova ngokwakhe uthe kimi, ‘Hamba uyolwa naleli zwe, ulibhubhise.’ ” 26  U-Eliyakimi indodana kaHilikiya, uShebina + noJowa bathi kuRabishake: + “Sicela ukhulume nezinceku zakho ngolimi lwesi-Aramu, *+ ngoba siyasizwa; ungakhulumi nathi ngolimi lwamaJuda kuzwa abantu abasodongeni.” + 27  Kodwa uRabishake wathi kubo: “Ingabe inkosi yami ingithume ukuba ngikhulume la mazwi enkosini yenu nakini kuphela? Ayingithumanga yini nakula madoda ahlezi odongeni, lawo azodla indle yawo aphuze nomchamo wawo kanye nani?” 28  URabishake wama wamemeza ngolimi lwamaJuda, wathi: “Yizwani izwi lenkosi enkulu, inkosi yase-Asiriya. + 29  Yilokhu inkosi ekushoyo, ‘Ningamvumeli uHezekiya anikhohlise, ngoba ngeke akwazi ukunisindisa esandleni sami. + 30  Ningamvumeli uHezekiya anenze nithembele kuJehova, ngokuba athi: “Nakanjani uJehova uzosisindisa, leli dolobha ngeke linikelwe esandleni senkosi yase-Asiriya.” + 31  Ningamlaleli uHezekiya, ngoba yilokhu inkosi yase-Asiriya ekushoyo: “Zinikeleni kimi nenze ukuthula nami,* yilowo nalowo uyodla ensimini yakhe yamagilebhisi nasemkhiwaneni wakhe aphuze amanzi omthombo wakhe, 32  ngize ngifike nginithathe nginiyise ezweni elinjengezwe lakini, + izwe lokudla okusanhlamvu newayini elisha, izwe likakolweni namasimu amagilebhisi, izwe leminqumo noju. Uma nenza lokho niyophila ngeke nife. Ningamlaleli uHezekiya, ngoba uyanikhohlisa, ngokuba athi, ‘UJehova uzosisindisa.’ 33  Ukhona yini konkulunkulu bezizwe oke wasindisa izwe lakhe esandleni senkosi yase-Asiriya? 34  Baphi onkulunkulu baseHamati + nabase-Aripadi? Baphi onkulunkulu baseSefarivayimi, + baseHena nabase-Iva? Balisindisile yini iSamariya esandleni sami? + 35  Yimuphi unkulunkulu phakathi kwabo bonke onkulunkulu bala mazwe osindise izwe lakhe esandleni sami, okwenza nicabange ukuthi uJehova angasindisa iJerusalema esandleni sami?” ’ ” + 36  Kodwa abantu bathula bangamphendula ngazwi, ngoba inkosi yayibayalile yathi: “Ningamphenduli.” + 37  Kodwa u-Eliyakimi indodana kaHilikiya, owayengamele isigodlo,* uShebina unobhala noJowa indodana ka-Asafa umgcini-mibhalo babuyela kuHezekiya izingubo zabo ziklebhukile bamtshela amazwi kaRabishake.

Imibhalo yaphansi

Ukunqanyulelwa kwegama lika-Abhiya.
Noma, “yayibizwa ngokuthi uNehushitani.”
Okuwukuthi, kuyo yonke indawo, kungaba indawo ehlala idlanzana noma ehlala abantu abaningi.
Ithalenta lalilingana no-34,2 kg. Bheka iSithasiselo B14.
Noma, “esigodlweni.”
NgesiHebheru, “wanquma.”
Noma, “nenduna yabaphathindebe.”
Noma, “isikhulu segceke.”
Noma, “umkhuzi webutho.”
Noma, “indlu.”
Noma, “lwesiSiriya.”
NgesiHebheru, “Zenzeleni isibusiso nami niphume nize kimi.”
Noma, “indlu.”