Joel 2:1-32

 • Adlaw ni Jehova ngan an iya damu nga sundalo (1-11)

 • Pag-aghat nga bumalik kan Jehova (12-17)

  • “Gisia an iyo kasingkasing” (13)

 • Baton ni Jehova ha iya katawohan (18-32)

  • “Igbububo ko an akon espiritu” (28)

  • Mga urusahon ha langit ngan tuna (30)

  • Adton natawag ha ngaran ni Jehova matatalwas (32)

2  “Paghuyop hin sungay ha Zion!+ Pagsinggit hin singgit han pakiggirra ha akon baraan nga bukid. Mangurog unta an ngatanan nga umurukoy han tuna,Kay an adlaw ni Jehova maabot!+ Hirani na ito!   Masirom ngan madulom ito nga adlaw,+Usa nga adlaw nga madampog ngan madulom hinduro,+Pariho hin kapawa han maagahon nga naglalamrag ngadto ha kabukiran. May katawohan nga damu ngan magkusog;+Waray pa gud sugad hito hadto,Ngan diri na gud magkakaada utro hin sugad hito Ha paglabay han mga tuig ha ngatanan nga henerasyon.   Ha unhan hito may naglalamoy nga kalayo,Ngan ha luyo hito may nag-uugtang nga kalayo.+ An tuna ha unhan hito pariho han garden han Eden,+Pero ha luyo hito usa nga kamingawan nga waray umurukoy,Ngan waray makakapalagiw.   An hitsura hito pariho han hitsura han mga kabayo,Ngan nadalagan hira pariho han pan-girra nga mga kabayo.+   An aringasa pariho han mga karuwahe samtang nanlulukso hira ha mga pungkay han kabukiran,+Pariho han tunog han naglalarab nga kalayo nga nag-uugtang han dagami. Pariho ito hin magkusog nga mga tawo nga nakapwesto basi makiggirra.+   Tungod ha ira, an mga katawohan magsasakit hinduro. An tagsa nga nawong manduduas.   Nasulong hira pariho hin mga girriro,Nasaklang hira ha pader pariho hin mga sundalo,An kada tagsa nasulsog ha iya gin-aagian,Ngan diri hira nabulag ha ira mga dalan.   Diri hira nagduduso-dusoay;An kada tagsa naabante ha iya gin-aagian. Kon mamatay an pipira ha ira tungod han mga armas,*An iba diri nagbuburublag.   Madagmit nga nasulong hira ha syudad, nadalagan hira ha pader. Nasaklang hira ha mga balay, naagi hira ha mga bintana pariho hin kawatan. 10  Ha ira atubangan an tuna nangungurog ngan an langit nababay-og. An adlaw ngan bulan nagsirom,+Ngan an mga bitoon nawarayan hin kahayag. 11  Dadakuon ni Jehova an iya tingog ha atubangan han iya kasundalohan,+ kay damu hinduro an iya kasundalohan.+ Kay hiya nga nagtutuman han Iya pulong gamhanan;Kay an adlaw ni Jehova daku ngan urusahon gud.+ Hin-o an makakailob hito?”+ 12  “Pero bisan yana,” nasiring hi Jehova, “balik ha akon ha bug-os niyo nga kasingkasing,+Nga may pagpuasa+ ngan pagtangis ngan pagnguyngoy. 13  Gisia an iyo kasingkasing,+ ngan diri an iyo bado,+Ngan balik kan Jehova nga iyo Dios,Kay hiya mapinairon* ngan maloloy-on, diri madagmit masina+ ngan hura hin maunungon nga gugma,+Ngan iya huhunahunaon utro* an kadaot nga ipapadapat. 14  Hin-o an maaram kon magbabag-o an iya desisyon ngan maghuhunahuna utro*+Ngan hatagan kamo hin bendisyon,Basi makaghalad kamo hin halad nga tikang ha lugas ngan hin halad nga irimnon para kan Jehova nga iyo Dios? 15  Paghuyop hin sungay ha Zion! Pagpasamwak* hin pagpuasa; ipahibaro nga may espesyal nga katirok.+ 16  Tiroka an katawohan; baraana an kongregasyon.+ Tiroka an lagas nga mga lalaki;* tiroka an kabataan ngan an mga minasus-an.+ Pagawsa an karaslon nga lalaki ha iya kwarto, ngan an karaslon nga babaye ha iya kwarto. 17  Ha butnga han beranda ngan han halaran+An mga saserdote nga mga surugoon ni Jehova, patangisa ngan pasidnga: ‘O Jehova, kalooyi an imo katawohan;Ayaw pahinaboa nga magin irinsultuhon an imo panurundon,Ha pagtugot nga mandoan hira han mga nasud. Kay ano nga an mga katawohan masiring, “Hain an ira Dios?”’+ 18  Ngan hi Jehova magigin madasigon para ha iya tuna Ngan magpapakita hiya hin pagpaid ha iya katawohan.+ 19  Hi Jehova mabaton ha iya katawohan: ‘Kitaa, ako maghahatag ha iyo hin lugas ngan bag-o nga bino ngan lana,Ngan makukontento gud kamo;+Diri ko na pahihinaboon nga magin kaarawdan kamo ha mga nasud.+ 20  Akon tatabugon pahirayo tikang ha iyo an mga nortehanon;Pagpapatlaagon ko hira ngadto ha mamara ngan binayaan nga tuna,Nga an ira gwardya ha prente* tipakadto ha este nga dagat* Ngan an ira gwardya ha luyo tipakadto ha weste nga dagat.* An ira kabaho maalisngaw,An ira kabang-og padayon nga maalisngaw;+Kay magbubuhat Hiya hin urusahon nga mga buhat.’ 21  Ayaw kahadlok, O tuna. Paglipay ngan pagrayhak, kay hi Jehova magbubuhat hin urusahon nga mga buhat. 22  Ayaw kahadlok, kamo nga mga hayop ha tuna,Kay magigin berde an mga panabsaban ha kamingawan,+Ngan mamumunga an mga kahoy;+Mamumunga hin damu an kahoy nga igos ngan an tanom nga ubas.+ 23  Kamo nga mga anak han Zion, paglipay ngan pagrayhak tungod kan Jehova nga iyo Dios;+Kay maghahatag hiya ha iyo hin igo nga uran ha katrakdag,Ngan magpapauran hiya ha iyo hin damu,Han uran ha katrakdag ngan han uran ha katsaringsing, sugad han naglabay.+ 24  An mga giriokan mapupuno hin lugas,Ngan an mga purog-an maglalapwas hin bag-o nga bino ngan lana.+ 25  Ngan babayaran ko kamo para han mga tuig Nga ginkaon an iyo mga tanom han nagpapanon nga mga duron, han waray pako nga mga duron, han malamon nga mga duron, ngan han malaksi mangutkot nga mga duron,An akon damu nga kasundalohan nga akon ginpakada ha iyo.+ 26  Sigurado nga makaon kamo tubtob nga mabusog,+Ngan dadayawon niyo an ngaran ni Jehova nga iyo Dios,+Nga nagbuhat hin mga urusahon para ha iyo;An akon katawohan diri na gud utro mahibubutang ha kaarawdan.+ 27  Ngan mahibabaroan gud niyo nga aada ako ha butnga han Israel+Ngan ako hi Jehova nga iyo Dios+—waray na gud iba! An akon katawohan diri na gud utro mahibubutang ha kaarawdan. 28  Katapos hito, igbububo ko an akon espiritu+ ha ngatanan nga klase hin tawo,Ngan magtatagna an iyo mga anak nga lalaki ngan an iyo mga anak nga babaye,Mag-iinop an iyo lagas nga mga lalaki,Ngan makakakita hin mga bisyon an iyo batan-on nga mga lalaki.+ 29  Ngan bisan ha akon mga uripon nga lalaki ngan mga uripon nga babaye Igbububo ko an akon espiritu hito nga mga adlaw. 30  Ngan magpapakita ako hin urusahon nga mga butang ha langit ngan ha tuna,Dugo ngan kalayo ngan mga harigi nga aso.+ 31  An adlaw magsisirom ngan an bulan magigin dugo+Antes umabot an daku ngan urusahon gud nga adlaw ni Jehova.+ 32  Ngan an bisan hin-o nga natawag ha ngaran ni Jehova matatalwas;+Kay ha Bukid Zion ngan ha Jerusalem mapakadto an mga nakapalagiw,+ sugad han ginsiring ni Jehova,An mga nakatalwas nga gintatawag ni Jehova.”

Mga footnote

O “mga pana.”
O “makonsiderasyon.”
O “pagbabasolan.”
O “magbabasol.”
Lit., “Pagbaraan.”
O “an mga tigurang.”
Lit., “nawong.”
Karuyag sidngon, an Dagat nga Patay.
Karuyag sidngon, an Dagat Mediteraneo.