An Ikaduha nga Surat kan Timoteo 1:1-18

  • Pangumusta (1, 2)

  • Hi Pablo nagpapasalamat ha Dios tungod han pagtoo ni Timoteo (3-5)

  • Padayon nga pasigaha an regalo han Dios (6-11)

  • Padayon nga sunda an mag-opay nga mga pulong (12-14)

  • Kaaway ngan kasangkayan ni Pablo (15-18)

1  Tikang kan Pablo, nga apostol ni Kristo Jesus pinaagi han kaburut-on han Dios uyon ha saad nga kinabuhi pinaagi kan Kristo Jesus,+  para kan Timoteo nga hinigugma ko nga anak:+ Makarawat mo unta an diri matupngan nga pagkabuotan, kalooy, ngan kamurayawan tikang ha Dios nga Amay ngan kan Kristo Jesus nga aton Ginoo.  Nagpapasalamat ako ha Dios, nga akon ginhahatagan hin sagrado nga pag-alagad sugad han ginbuhat han akon mga kaapoy-apoyan, ngan may limpyo nga konsensya, nga pirme ko gud ikaw nahinunumdoman ha akon mga pangamuyo ha gab-i ngan adlaw.  Kon nahinunumdoman ko an imo mga luha, naghihingyap ako nga makita ka, basi mapuno ako hin kalipay.  Kay nahinunumdom ako han imo pagtoo nga diri hipokrito,+ nga nakita siyahan ha imo lola nga hi Loida ngan ha imo nanay nga hi Eunice, pero nasarig ako nga sugad liwat hito an imo pagtoo.  Tungod hini ginpapahinumdoman ko ikaw nga padayon nga pasigahon sugad hin kalayo an regalo han Dios nga imo nakarawat pinaagi han pagtungbaw han akon mga kamot ha imo.+  Kay an Dios waray maghatag ha aton hin espiritu han pagin talawan,+ kondi han gahum+ ngan han gugma ngan han maopay nga panhunahuna.  Salit ayaw ikaawod an pagpamatuod mahitungod ha aton Ginoo+ o ayaw liwat ako ikaawod nga usa nga priso tungod ha iya, lugod antosa an kasakitan+ tungod han maopay nga sumat pinaagi ha pagsarig ha gahum han Dios.+  Gintalwas kita niya ngan gintawag kita ha usa nga baraan nga pagtawag,+ diri tungod han aton mga buhat, kondi tungod han iya mismo katuyoan ngan diri matupngan nga pagkabuotan.+ Iginhatag ini ha aton pinaagi kan Kristo Jesus maiha na hinduro nga panahon, 10  pero yana iginpatin-aw gud ito pinaagi han pagpakita han aton Paratalwas nga hi Kristo Jesus,+ nga nagwara han kamatayon+ ngan nagpasanag hin kalamrag ha kinabuhi+ ngan pagin diri nadudunot+ pinaagi han maopay nga sumat,+ 11  nga tungod hito ginpili ako sugad nga parasangyaw ngan apostol ngan magturutdo.+ 12  Ito an hinungdan nga nag-aantos liwat ako hini nga mga butang,+ pero diri ako naaawod.+ Kay kilala ko an Dios nga akon gintotoohan, ngan nasarig ako nga mababantayan niya an akon igintapod ha iya tubtob hito nga adlaw.+ 13  Padayon nga sunda an suruklan* han mag-opay* nga mga pulong+ nga imo nabatian ha akon upod an pagtoo ngan gugma nga resulta han pagin kahiusa ni Kristo Jesus. 14  Bantayi inin maopay nga igintapod ha imo pinaagi han baraan nga espiritu nga aadi ha aton.+ 15  Maaram ka hini, nga an ngatanan nga tawo ha probinsya han Asia+ binaya ha akon, upod na hira Figelo ngan Hermogenes. 16  Hinaot kalooyan han Ginoo an panimalay ni Onesiforo,+ kay agsob ako niya parig-unon, ngan waray niya ikaawod an akon kapriso nga nakakadena. 17  Lugod, han nakadto hiya ha Roma, nangalimbasog hiya pagpinamiling ha akon ngan naagian niya ako. 18  Hinaot itugot han Ginoo nga makarawat niya an kalooy nga tikang kan Jehova* hito nga adlaw. Ngan maaram ka gud han ngatanan nga pag-alagad nga ginbuhat niya ha Efeso.

Mga footnote

O “surubdan.”
O “makapahimsog; mapulsanon.”
Kitaa an Ap. A5.