Onlad karga

Onlad saray karga

Say dondon so sankarakepan ya regalon inter na Dios ta atan labat so paraan pian makapambilay tayon tuloytuloy

 MANUNAN ARTIKULO | ANTO SO SANKARAKEPAN YA REGALO?

Anto so Sankarakepan ya Regalo?

Anto so Sankarakepan ya Regalo?

“Amin a maong tan sankaabigan a regalo et manlalapud tagey, salanti, manlalapud Ama na saray liwawa ed tawen.” (Santiago 1:17) Nanengneng tayod satan a bersikulo ya talagan maiter so Ama tayod tawen, si Jehova a Dios. Pero, diad amin ya regalon inter na Dios ed totoo, walay sankarakepan ed saratan. Anto ’tan? Say ebat et nanengneng ed samay kabkabat ya imbaga nen Jesus diad Juan 3:16: “Ontan lay panangaro na Dios ed mundo ya inter to so bogbogtong ya Anak to, pian kada sakey a mangipapanengneng na pananisia ed sikato et agnaderal noagta nawalaan na bilay ya andi-anggaan.”

Inregalo na Dios so saksakey ya Anak to. Atan so sankarakepan ya regalon niiter ed kada sakey ed sikatayo​—ta lapud satan et nibulos itayod panangaripen na kasalanan, itatatken, tan patey. (Salmo 51:5; Juan 8:34) Anggan antoy gawaen tayo, agtayo sarag ya ibulos so sarili tayo. Pero lapud agnaparaan ya panangaro na Dios, inter toy nakaukolan pian nibulos itayo. Diad impangiter nen Jehova a Dios ed saksakey ya Anak ton si Jesu-Kristo bilang dondon, inikdan Toy ilalo iray totoo ya manbilay a tuloytuloy. Pero anto tay dondon? Akin et kaukolan itan? Tan panon tayon minabang ed satan?

Say dondon et bayar pian nipawil so naandi odino pian nibulos so sakey ya akidnap o naaripen. Ibabaga na Biblia ya nen ginawa na Dios so inmunan atateng tayo ya si Adan tan Eva et perpekto ira. Kanian walay ilalo ran manbilay ya tuloytuloy diad paraison dalin kaiba iray magmaliw ya ananak da. (Genesis 1:26-28) Makapaermen balet ta naandin amin iratan lapud ginagala dan ag-unoren so Dios​—kanian nagmaliw iran makasalanan. Antoy resulta? Oniay ebat na Biblia: “Diad panamegley na sakey a too et linmoob ed mundo so kasalanan, tan say patey ed panamegley na kasalanan, ontan met a say patey et kinmayat ed amin a totoo lapud nankasalanan iran amin.” (Roma 5:12) Imbes ya perpekton bilay so ipatawir nen Adan ed saray ananak to, say impatawir to et kasalanan, ya say dusa na satan et patey.

Pian nadondon mo so sakey ya naandi, say ibayar mo et amay eksakton bili to. Nen ginagala nen Adan ya ag-unoren so Dios, nankasalanan tan naandid sikato so perpekton bilay to. Ibabaga na Biblia ya lapud satan et naaripen iray ananak nen Adan ed kasalanan tan patey. Pian nibulos irad satan ya impakaaripen, say kaukolan ya ibayar et perpekton bilay​—say bilay nen Jesus. (Roma 5:19; Efeso 1:7) Inar-aro itayo na Dios kanian imbayar to itan ya dondon. Diad satan labat nipawil ed totoo imay ilalon naandi ed si Adan tan Eva​—say pambilay ya tuloytuloy diad paraison dalin.​—Apocalipsis 21:3-5.

Nibaga tayo sirin ya say dondon so sankarakepan ya regalon inter na Dios ta atan labat so paraan pian makapambilay tayon tuloytuloy. Pian natalosan tayo no akin ya ‘sankaabigan itan a regalo,’ ikompara tayo imay apatiran punto diad akaunan artikulo.

Niiter toy labay tayo. Sikatayo ran totoo et labalabay tayoy manbilay ya tuloytuloy. (Eclesiastes 3:11) Siempre agtayo ’tan nagawaan, pero nagmaliw ’tan a posible lapud dondon. Ibabaga na Biblia: “Say bayar na kasalanan et patey, balet say regalon  iiter na Dios et say bilay ya andi-anggaan diad panamegley nen Kristo Jesus a Katawan tayo.”—Roma 6:23.

Niiter toy kaukolan tayo. Agsarag na too ya dondonen so sarili to o say arum. Ibabaga na Biblia: “Mabmabli so dondon parad bilay da kanian agdan balot nabayaran itan.” (Salmo 49:8) Kanian kakkaukolan tayoy tulong na Dios pian nibulos itayod kasalanan tan patey. Panamegley na “dondon a binayaran nen Kristo Jesus,” inter na Dios so kaukolan tayo ‘pian nibulos itayo.’​—Roma 3:23, 24.

Niiter ed dugan panaon. Ibabaga na Biblia: “Anggano makasalanan itayo ni et inatey si Kristo parad sikatayo.” (Roma 5:8) Makaseguro itayo ya talagan inar-aro itayo na Dios ta inter toy dondon legan ya “makasalanan itayo ni.” Tan lapud dondon et walay balibalin pag-asa tayo, kanian sarag tayon anosan natan iray epekto na kasalanan.

Maaro tan aliwan makasarili so motibo na nanregalo. Ibabaga na Biblia no antoy amakiwas ed Dios ya iter so Anak to bilang dondon: “Diad saya et nipatnag so panangaro na Dios nipaakar ed sikatayo, ya imbaki na Dios so bogbogtong ya Anak to diad mundo pian nagamoran tayoy bilay diad panamegley to. Sayan panangaro et agmankabaliksan a sikatayoy angaro ed Dios, noagta inaro to itayo.”​—1 Juan 4:9, 10.

Antoy gawaen mo pian nipanengneng mon papablien mo iyan sankarakepan ya regalo? Tandaan imay imbaga nen Jesus ed Juan 3:16 ya saraman labat so “mangipapanengneng na pananisia ed sikato” so naligtas. Base ed Biblia, say pananisia et “say mabiskeg a panagmatalek a seguradon nagawa imay iilaloan.” (Hebreo 11:1) Pian niwala itan ya talek, importante so suston kakabatan. Kanian komon et ipanaon mon aralen so tungkol ed si Jehova a Dios, say angiter na sayan “sankaabigan a regalo.” Aral mo met no antoy gawaen mo pian niwalad sika so bilay ya tuloytuloy ya nagmaliw a posible lapud dondon bagat nen Jesus.

Naamtaan mo irayan amin no aralen mo iray impormasyon ya base ed Biblia ya available online diad www.jw.org/pag. Maliket ya ontulong ed sika iray Tasi nen Jehova. No aralen mo iyan sankarakepan ya regalo tan no minanabang ka lad satan, seguradon ibagam met ya: “Salamat ed Dios diad panamegley nen Jesu-Kristo a Katawan tayo!”​—Roma 7:25.