Onlad karga

Panon a say Impangisakripisyo nen Jesus ed Bilay To et “Panondon ed Amayamay”?

Panon a say Impangisakripisyo nen Jesus ed Bilay To et “Panondon ed Amayamay”?

Say ebat na Biblia

 Say impangisakripisyo ed bilay nen Jesus so paraan na Dios pian iliktar odino isalba so totoo ed kasalanan tan patey. Ibabaga na Biblia ya say impaagus ya dala nen Jesus so bili na dondon. (Efeso 1:7; 1 Pedro 1:18, 19) Kanian imbaga nen Jesus ya sikatoy linma dia pian “iter toy bilay to a panondon ed amayamay.”​—Mateo 20:28.

Akin et kaukolan so “panondon ed amayamay”?

 Say inmunan too, si Adan, et ginawa ya perpekto, odino anggapoy kasalanan. Sikatoy walaan na ilalo ya manbilay ya anggapoy anggaan balet abalang to itan lapud pinili ton ag-unoren so Dios. (Genesis 3:​17-​19) Nen sikatoy awalaan na ananak, impatawir tod sikara so kasalanan. (Roma 5:12) Kanian ipapanengneng na Biblia ya ‘inlako’ nen Adan so sarili to tan saray ananak to ed kasalanan tan patey. (Roma 7:​14) Lapud aliwa ran perpekto, anggapod sikara so makadondon ed bilay ya abalang nen Adan.​—Salmo 49:7, 8.

 Akasian na Dios iray ananak nen Adan lapud pakaskasin situasyon da. (Juan 3:​16) Balet, lapud perpektoy hustisya na Dios, agto nayarin basta labat palampasen odino perdonaen so kasalanan da ya anggapoy makatunongan ya basiyan. (Salmo 89:14; Roma 3:23-26) Inar-aro na Dios so totoo, kanian nanggawa na legal ya paraan pian say kasalanan da et aglabat naperdona noagta naekal met. (Roma 5:​6-8) Satan ya legal ya basiyan et say dondon.

Antoy nagawaan na dondon?

 Diad Biblia, say salitan “dondon” et ontutukoy ed sarayan talo:

  1.   Bayar.​—Numeros 3:​46, 47.

  2.   Makapangibulos, o nabawi toy sakey a bengatla.​—Exodo 21:30.

  3.   Eksakton bili ya ibayar o isalat. a

 Imanoen no panon iratan ya onaplika ed dondon odino bilay ya insakripisyo nen Jesu-Kristo.

  1.   Bayar. Ibabaga na Biblia ya saray Kristiano et “sinaliw” tan “mabli imbayar.” (1 Corinto 6:20; 7:23) Say imbayar et say dala nen Jesus, ya satan so ‘impangaliw to ed totoon parad Dios manlapud balang tribu tan lenguahe tan rasa tan nasyon.’​—Apocalipsis 5:8, 9.

  2.   Makapangibulos. Insakripisyo nen Jesus so bilay to pian “diad panamegley na dondon et nibulos itayo” ed kasalanan.​—1 Corinto 1:​30; Colosas 1:​14; Hebreo 9:​15.

  3.   Eksakton bili. Say insakripisyo nen Jesus et eksakton bili ya imbayar ed abalang nen Adan​—sakey ya perpekton bilay na too. (1 Corinto 15:21, 22, 45, 46) Ibabaga na Biblia: “No panon a diad panamegley na ag-intulok na sakey a too [si Adan] et dakel so nagmaliw a makasalanan, ontan met a diad panamegley na intulok na sakey a too [si Jesu-Kristo] et dakel so magmaliw a matunong.” (Roma 5:19) Ipapaliwawa na saya no panon ya diad impatey na sakey ya too et nadondon so amayamay ya makasalanan. Diad tua, say bilay ya insakripisyo nen Jesus et “kasimbangan a dondon parad amin” na saramay manggagawa ed no antoy nakaukolan pian minabang ed satan.​—1 Timoteo 2:5, 6.

a Diad Biblia, saray orihinal a salita ya in-translate bilang “dondon” et mankabaliksan na bili, odino mablin bengatla, ya imbayar. Singa bilang, say Hebreon verb ya ka·phar et mankabaliksan na “sakbongan.” Mabetbet ya ontutukoy itan ed pansakbong ed kasalanan. (Salmo 65:3) Say Hebreon noun ya koʹpher et ontutukoy ed bilin imbayar pian nagawaan so pansakbong, odino pambawi ed sakey ya bengatla. (Exodo 21:30) Mipadpara, say Griegon salita ya lyʹtron, ya maslak ya itra-translate ya “dondon,” et nayari met ya i-translate ya “bili na pambawi.” (Matthew 20:28; The New Testament in Modern Speech, nen R. F. Weymouth) Inusar na saray Griegon managsulat so salitan ontutukoy ed bayar pian nadondon so sakey ya priso ed guerra odino pian nibulos so sakey ya aripen.