Onlad karga

Onlad saray karga

 MANUNAN ARTIKULO | ANTO SO SANKARAKEPAN YA REGALO?

“Aya so Sankabalibalian ya Regalo ed Siak”

“Aya so Sankabalibalian ya Regalo ed Siak”

Atan so imbaga na marikit ya 13 so taon to nen walay nanregalod sikato na aso. Wala met so negosyanten bii ya nen high school to ni labat et niregaloan nen tatay to na computer, tan imbaga to ya baleg so epekto na satan ed bilay to. Tan wala met so laki ya agano nin nankasal ya imbaga ton say sankarakepan ya regalon naawat to et say card ya ginawan mismo nen asawa to nen first anniversary da.

Kada taon, talagan pansasagpotan tan ipapanaon na dakel ya totoo so mananap na sankarakepan ya regalo ya niiter dad kaaro o kapamilya da no walay espisyal ya okasyon. Talagan maliket so manregalo no nagustoan na angiteran mo imay inregalom. Sika ey? Kasin labalabay mo met so mangiter na regalon antam ya nagustoan na pangiteran mo? Tan kasin labay mo met so makaawat na regalon nagusgustoan mo?

Makapaliket itan ta aliwan samay angawat labat so maliket noagta pati samay angiter. Diad tua, ibabaga na Biblia ya: “Mas makapaliket so mangiter nen say mangawat.” (Gawa 20:35) Siempre lalon manliket may angiter no amta ton agustoan da may inregalo to.

Anto sirin so gawaen mo pian panliketan moy manregalo tan talagan naliketan imay regaloan mo? Tan no agmo sarag ya iter so iisipen mon sankarakepan ya regalo, antoy gawaen mo pian nagustoan nin siansia na pangiteran mo so regalom?