Onlad karga

Onlad saray karga

Antoy Ibabaga na Biblia?

Antoy Ibabaga na Biblia?

Anto tay Armagedon?

Wala ray manisia ya . . .

atan imay pakaderal na interon dalin lapud nuclear iran armas odino lapud aderaderal lay kalikasan. Antoy nibagam?

No antoy ibabaga na Biblia

Say Armagedon et “guerra a nagawa ed baleg ya agew na Dios a Makapanyarin-amin,” tan diad satan et deralen to ray mauges.​—Apocalipsis 16:14, 16.

Anto ni naaralan tayod Biblia?

  • Say Dios so miguerra no Armagedon, aliwan pian deralen so dalin, noagta pian isalba itan ed panederal na totoo.​—Apocalipsis 11:18.

  • Say guerra na Armagedon so mamatunda ed amin ya guerra.​—Salmo 46:8, 9.

Wala ra kasi makaligtas diad guerra na Armagedon?

Antoy ebat mo?

  • Wala

  • Anggapo

  • Seguro

No antoy ibabaga na Biblia

Walay “baleg ya ulop” na totoo manlapud amin a bansa ya makaligtas ed “baleg a kairapan,” ya mansumpal ed guerra na Armagedon.​—Apocalipsis 7:9, 14.

Anto ni naaralan tayod Biblia?

  • Labay na Dios ya dakel so makaligtas ed Armagedon. Deralen to labat iray mauges no talagan agla ra manguman.​—Ezequiel 18:32.

  • Nabasa ed Biblia no antoy gawaen tayo pian makaligtas tayod Armagedon.​—Sofonias 2:3.